مضرات نارنگی

درباره نارنگی و خواصش بدانید نارنگی (نام علمی: ‘Citrus tangerina’) یکی از میوه‌ها از تیره مرکبات است. نارنگی نسبت به پرتقال کوچک‌تر است، و مزهٔ ترش و شیرین تری دارد. نارنگیدر پزشکی …

تعبیر خواب مردن خود شخص

درباره تعبیر خواب مردن از معبران بزرگ بخوانید حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب مردن اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وي بگريستند تا وقتي كه وي را بشستند و …

تعبیر خواب آمپول زدن به دندان

درباره تعبیرخواب آمپول اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیرخواب آمپول سرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می برد تعبیرخواب آمپول شخصی است …

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

تعبیر خواب درخت آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه اميدها و آرزوهاي شما به ثمر خواهد رسيد .

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

2ـ ديدن درختان خشكيده در خواب ، علامت آن است كه زيتعبیر خواب درختان خواهيد ديد و اندوهگين خواهيد شد .
3ـ بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسيدن به مقامهاي برتر است .

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

4ـ بريدن درخت در خواب ، علامت آن است كه توانايي و ثروت خود را از دست خواهيد داد .
5ـ ديدن درختتعبیر خواب درختن سبزي كه به تازگي قطع شده اند ، علامت آن است كه هنگامي كه احساس مي كنيد سعادتمند و خرسند هستيد ، اندوهي به زندگيتان راه مي يا بد .

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

انواع درختتعبیر خواب درختان
هر درختي که ميوه دارد دليل بر نعمت است بر قياس ميوهء آن درخت
اگر کسي بيند از درخت ميوه دار ميوه خورد دليل که به قدر آن منفعت مالي از کسي بيابد

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

بعضي معبران گفته اند :
ديدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشتعبیر خواب درخته بيند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بيند که ساق ندارند چون درخت خيار و خربزه تأويلش مردمان دون است و هر درختي که خار دارد تأويلش مردي است بد خوي و ناسازگار.

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

کرماني گويد :
رگ وبيخ درخت دليل است بر رضاي خداوند در دين .اگر بيند رگهاي درخت قوي بود دليل که زکات تعبیر خواب درختتمام دهد . اگر خلاف اين بيند زکات مال تمام ندهد
پوست درخت دليل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بيند پوست درخت قوي بود دليل که خداوندش روزه دار است

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

شاخ درختان به خواب ديدن دليل است بر برادران وخويشان وفرزندان وي اگر بيند شاخه هاي درختان بسيار است خويشان آن واهل بيت او بسيار باشند
برگ درختان . دليل است بر خوش طبعي اگر بتعبیر خواب درختيند درخت برگ بسيار دارد دليل که خداوندش خوش ولطيف بود اگر بيند برگهاي اندک دارد تأويلش به خلاف اين بود وميوهء درخت دليل بود بر پرهيز کردن خداوندش در دين

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

اگر بيند درخت ميوهء بسيار دارد دليل بود که خداوندش ديندار است اگر بيند درختي را بريد يا بيفکند دليل است بر هلاک خداوندشتعبیر خواب درخت يا حالش متغير شود

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

حضرتتعبیر خواب درخت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن درختان در خواب بر ده وجه است
اول : پادشاه .
دوم : طلا.
سوم : بازرگان وتاجر.
چهارم : مرد مبارز.

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

پنجم : مرد عالم .
ششم : مؤمن .
هفتعبیر خواب درختتم : کافر.
هشتم :عنوان.
نهم : خصومت وجنگ .
دهم : مرد منافق .

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

کرماني گويد :
رگ وبيخ درخت دليل است بر رضاي خداوند در دين .اگر بيند رگهاي درخت قوي بود دليل که زکات تمام دهد . اگر خلاف اين بيند زکات مال تمام ندهد
پوست درخت دليل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بيند پوست درخت قوي بود دليل که خداوندش روزه دار تعبیر خواب درختاست
شاخ درختان به تعبیر خواب درختخواب ديدن دليل است بر برادران وخويشان وفرزندان وي اگر بيند شاخه هاي درختان بسيار است خويشان آن واهل بيت او بسيار باشند
برگ درختان . دليل است بر خوش طبعي اگر بيند درخت برگ بسيار دارد دليل که خداوندش خوش ولطيف بود اگر بيند برگهاي اندک دارد تأويلش به خلاف اين بود وميوهء درخت دليل بود بر پرهيز کردن خداوندش در دين

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

اگر بيند درخت ميوهء بسيار دارد دليل بود که خداوندش ديندار است اگر بيند درختي را بريد يا بيفکند دليل است بر هلاک خداوندش يا حالش متغير شود

جابر مغرتعبیر خواب درختبي گويد :

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

هر درختي که بوي خوش دارد و ميوهء آن خوش طعم است دليل است بر مردي مصلح پاک وبا ديانت و هر درختي که نه در موضع خويش بيند تعبیر خواب درختدليل است بر مردي غريب که در آن ديار آمده بود اگر بيند در ستعبیر خواب درختراي او يا در سراي ديگري درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زير درختان مي ديد از هر نوع دليل که در آن سراي مصيبت افتد که مردمان خرد و بزرگ در آنجا آمد وشد کنند.اگر بيند در سراي خويش درختي همي کشت دليل که به قدر آن تخم چيزي به وي رسد اگر بيند که بر بالاي درخت بلندي گرديد دليل که کار وي بلند شود اگر بيند که از درخت بيفتاد وپاي او بشکست دليل که بر بلائي عظيم افتد

اسمعيل اشعث کرماني گويد :

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

اگر بيند برگ درخت جمع مي کرد دليل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر بيند از درختان ميوه همي جمع مي کرد دليل که او را فرزندان و نسل زيتعبیر خواب درختاد گردد اگر بيند بر درختان بالا شد دليل که با مرديتعبیر خواب درخت بزرگوار پيوندد و به سبب او از آنچه ترسد و انديشه دارد ايمن شود اگر بيند که بر درختي است و ميوه ء آن درخت مي خورد دليل که به قدر آن مالي بدو رسد يا سخني شنود و از آن شاد شود مگر درختي باشد که تأويل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان ميوه دار بسيار بيند و داند که جمله ملک اوست دليل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگي يابد اگر بيند که درخت را مي بريد دليل که سخت بيمار شود

تعبیر خواب درخت های تناور و بلند سبز

يا کسي از اهل او بميرد اگر بيند که در وقت خزان در باغي مجهول مي گردد و مي ديد که برگ درختان مي افتادند دليل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بيند که درخت با وي سخن گفت و موافق حال او بود دليل که کاري کند که مردمان را ازتعبیر خواب درخت آن شگفت آيد اگر بيند که درخت را از جاي برکند دليل است که بيمار شود يا از آن موضع که درخت کند کسي بيمار گردد و بميرد

تعبیر خواب درخت

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 28 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.