تعبير خواب خاموش كردن آتش

درباره تعبیر خواب آتش بدانید

تعبیر خواب آتشاز آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد ، تعبیر خواب دیدن آتش و آتش سوزی معمولا خوب است تا وقتی که دود و تیرگی در آتش نبینید یاتعبیر خواب آتش در خواب درد آتش گرفتن یا سوختن را حس نکنید

درباره تعبیر خواب آتش بدانید

 ‫تعبير خواب خاموش كردن آتش , ‫تعبير خواب آتش , ‫تعبير خواب آتش گرفتن , آتش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آتش بدانید

و اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یاکسی دیگر بدان گرم شود،تعبیر خواب آتش دلیل که چیزی طلب که از آن منفعت یابدو اگر بیند که بی فایده آتشی برافروخت، دلیل کند که بی سبب جنگ و خصومت کند و اگر بیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند، تعبیر خواب آتشدلیل که کاری پیش گیرد به سبب غیبت مردمان، تا طلب حال کسی کند.

درباره تعبیر خواب آتش بدانید

 ‫تعبير خواب خاموش كردن آتش , ‫تعبير خواب آتش , ‫تعبير خواب آتش گرفتن , آتش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آتش بدانید

.جابرمغربی گوید:تعبیر خواب آتشاگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.تعبیر خواب آتشو اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد،

درباره تعبیر خواب آتش بدانید

 ‫تعبير خواب خاموش كردن آتش , ‫تعبير خواب آتش , ‫تعبير خواب آتش گرفتن , آتش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آتش بدانید

حضرت دانیال گوید:

تعبیر خواب آتش اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود.

تعبیر خواب آتشاگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.

تعبیر خواب آتش

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.