تعبیر خواب آتش گرفتن یک نفر

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب آتش افزایش دهید

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب آتش اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و تعبیر خواب آتشكار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند،تعبیر خواب آتش ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب آتش افزایش دهید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش زدن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب آتش افزایش دهید

تعبیر خواب آتشاگر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دليلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد

اگر ببيند از دهانش آتش بيرون مي آيد ، از دروغ گفتن تعبیر خواب آتشو افترا بستن ابائي ندارد

تعبیر خواب آتشاگر ببيند هر گوشه و کناري را آتش سوزنده در بر گرفت ، بيننده ميان مردم و قدرتمند ترين مقام آنجا براي مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب آتش افزایش دهید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش زدن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب آتش افزایش دهید

تعبیر خواب آتشاگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا بهتعبیر خواب آتش سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم تعبیر خواب آتشکه به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و تعبیر خواب آتشهشیاری حاصل می‌کنیم.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب آتش افزایش دهید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش زدن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب آتش افزایش دهید

تعبیر خواب آتش اگر در خواب آتش ببيند چنانچه آتش بدون دود باشد ، به پادشاهي و مقام والا نزديک ميشودتعبیر خواب آتش ، در کار بسته اش گشايشي حاصل ميگردد

تعبیر خواب آتشاگر ببيند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند ، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا مي گيرد اما نجات مي يابدتعبیر خواب آتش که دير هم نخواهد پائيد ، بشارت و نيکي به او ميرسد

تعبیر خواب آتش

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.