مضرات سویا برای مردان

درباره دانه سویا چقدر می دانید دانه سویاسویا نه تنها از لحاظ آهن، ویتامین های گروه B، کلسیم و روی غنی است، بلکه تنها پروتئین گیاهی است که همچون پروتئین های حیوانی …

تعبیر خواب دندان درآوردن

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید تعبیر خواب دندان درآوردن پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده …

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب پول بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب پولپول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. تعبیر خواب پولدر بیداری داشتن پول …

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر خالی , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

تعبیر خواب قبر در نفايس الفنون تصريح شده که دیدن جنازه و مرده در خواب مال حرام است. مرتعبیر خواب قبرحوم مجلسي نوشته اگر کسي در خواب جنازه يا مرده ببيند از غائب به او خبر مي رسد و …

ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او را بر تعداد افرادي که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ تعبیر خواب قبرروايت است که ديدن جنازه در خواب خوب است زيرا براي بيننتعبیر خواب قبرده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببينيم که مردهتعبیر خواب قبر بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب استتعبیر خواب قبر چون مالي به بيننده خواب مي رسد

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

و پولي بدست مي آورد. اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشتعبیر خواب قبرحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن استعبیر خواب قبرت به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می‌دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته‌اند. این خواب همچنین می‌تواند راهی برای شما جهت رواتعبیر خواب قبرنکاوی احساسات‌تان با کسانی باشد که درگذشته‌اند. همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می‌تواند باشد. اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش فوت کرده، نشان‌دهنده این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما درزندگی‌تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه‌تان با فرد درگذشته دارد. این خواب می‌تواند برای‌تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید. اگر خواب کسی را ببینید که به‌تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کتعبیر خواب قبرنید. اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را باتعبیر خواب قبر خودش به جایی ببرد، نشان‌دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید. همچنین نمی‌خواهید تنها باشید.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس‌های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن‌تان با این موضوع. شما از خواب‌تان به‌عنوان تعبیر خواب قبرآخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آنها استفاده می‌کنید.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

دیدن خواهر و برادر،تعبیر خواب قبر فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش‌تان برای تسکین خاطرات قدیمی‌تان با آنهاست. همزمان با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب‌های‌تان به‌عنوان تنها وسیله برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست‌دادن فرد موردعلاقه‌تان عمل می‌کنند. اگر در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او هنوز زنده بوده و خیلی چیزها را در زندگی با تعبیر خواب قبراو تجربه می‌کردید. این‌گونه خواب‌ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویدادهای مهم زندگی رخ می‌دهند.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

خواب دیدن فرزند تعبیر خواب قبرکودک‌تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب‌ها و رویاهای‌تان. برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق‌العاد سخت است. چنین خواب‌هایی دیده می‌شوند چون هنوز نمی‌توانید درک کنید و بپذیرید کهتعبیر خواب قبر چگونه و چرا کودک‌تان به این زودی از شما گرفته شده است.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن قبر دتعبیر خواب قبرر خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است.اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند، خبر از این می دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث می نماید. اگر بیننده خواب ببیند کتعبیر خواب قبره او را در قبر می نهند گرفتار مشکلات می شودتعبیر خواب قبر و معاش او تنگ می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که مرده است

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

و دارند او را در قتعبیر خواب قبربر قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد. اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه اش قبر می تعبیر خواب قبرکنند عمر بیننده خواب دراز می شود.

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر خالی , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

حضرت دانیال گوید :

دیدن گور درختعبیر خواب قبرواب، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوری از بهر خود تعبیر خواب قبرکند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاک بر سرتعبیر خواب قبر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

محمد بن سیرین گوید :

اگر وی را در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگتعبیر خواب قبرر بیند بر بام خانه او گور می کندند، دلیل که عمر او دراز بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

اگر بیند منکر و نکیتعبیر خواب قبرر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وی مطالبتی کند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلتعبیر خواب قبریل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

دیدن گورستان در خوابتعبیر خواب قبر، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید گورستان را زیارت می کرد، دلیل که اهل زندان را تعبیر خواب قبردلداری کند.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

جابر مغربی گوید :

اگر در گورستان می رفت، دلیل که درویش شود.

حضرت دانیال گوید :

دیدن گور درخواب، دلیلتعبیر خواب قبر زندان است. اگر در خواب بیند گوری از بهر خود کند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و ختعبیر خواب قبراک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

محمد بن سیرین گوید :

اگر وی را در تعبیر خواب قبرگور نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگر بیند بر بام خانه او گور می کندند، دلیل که عمر او دراز بود.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وی مطالبتی کند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.تعبیر خواب قبر

محمد بن سیرین گوید :

دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید گورستان را زیارت می کرد، دلیل که اهل زندان را دلداری کند.

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

جابتعبیر خواب قبرر مغربی گوید :

اگر در گورستان می رفت، دلیل که درویش شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گورستان بر سه وجه استعبیر خواب قبرت. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

لوک اویتنهاو می گوید :

آرامگاه : تصادف مرگبار

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن آرامگاه در خواب ، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است .

۲ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است .

۳ـ دیدتعبیر خواب قبرن آرامگاه خود در خواب ، نشانه آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید نوشته سنگ گوری را می خوانید ، نشانه آن است که وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت .

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر خالی , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده استعبیر خواب قبرت ، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید .

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

۲ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .

۳ـ اگر در خواب به داخل قبری تعبیر خواب قبرخالی نگاه کنید ، نشانه نومیدی و از دست دادن دوستان است .

۴ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بیننده خواب ثروت خود را از دست می دهد .

۵ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصتعبیر خواب قبریبتی خواهند ساخت .

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

۶ـ اگر خواب ببینید گوری حفر می کنید ، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می کنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانه آن است که بر دشمنان خوتعبیر خواب قبرد غلبه می کنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است که از گرفتاریی نتیجه مطلوبی به دست می آورید .

۷ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید ، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است که دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد .

تعبیر خواب دیدن قبرستان های مخروبه و قبر های بزرگ

۸ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواتعبیر خواب قبرب نمی یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

۹ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است که اگر مسئولیتی به اندازه تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .

۱۰ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در ختعبیر خواب قبرواب نشانه هجوم درد و رنج مأیوس کننده است .

تعبیر خواب قبر

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 27 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.