تعبیر خواب انار برای زن باردار

درباره تعبیر خواب انار چقدر می دانید

تعبیر خواب انارداشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازیدتعبیر خواب انار. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند.

درباره تعبیر خواب انار چقدر می دانید

‫تعبیر خواب انار برای زن باردار , ‫تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار خوردن , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار چقدر می دانید

تعبیر خواب انارچنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید. تعبیر خواب انارروی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.

درباره تعبیر خواب انار چقدر می دانید

‫تعبیر خواب انار برای زن باردار , ‫تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار خوردن , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار چقدر می دانید

حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب انار اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد،تعبیر خواب انار دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد.

درباره تعبیر خواب انار چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب اناراگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

درباره تعبیر خواب انار چقدر می دانید

‫تعبیر خواب انار برای زن باردار , ‫تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار خوردن , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب انار  اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است،تعبیر خواب انار اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت.

تعبیر خواب انار

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.