قاصدک

تعبیر خواب طاووس سیاه

درباره تعبیر خواب طاووس چقدر می دانید

 تعبیر خواب طاووسطاووس فريب زيبايي هاست و چون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردني نيست در روياهاي ما فريب باطل تلقي مي شود. انسان به طور کلي، زن و مرد، در معرض فريب و دستخوش مطامعي است  تعبیر خواب طاووسکه زيبايي هاي جهان به او القا مي کنند و نوع مرد بيش از هر چيز مي تواند در معرض فريب زن باشد.

درباره تعبیر خواب طاووس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب طاووس سیاه , ‫تعبیر خواب طاووس ‫, تعبیر خواب طاووس سفید , طاووس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طاووس چقدر می دانید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طاووس اگر در خواب ببینی طاووس نر داری [طاووس نر همان طاووسی است که بر خلاف طاووس ماده، دم زیبا و بلندی دارد ]، تعبیرش این است که از «پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. تعبیر خواب طاووس اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند و مال و اموال می‌شوی .

درباره تعبیر خواب طاووس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب طاووس سیاه , ‫تعبیر خواب طاووس ‫, تعبیر خواب طاووس سفید , طاووس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طاووس چقدر می دانید

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

 تعبیر خواب طاووسديدن طاووس بر دو وجه بود.

اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگي مالدار.

درباره تعبیر خواب طاووس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب طاووس سیاه , ‫تعبیر خواب طاووس ‫, تعبیر خواب طاووس سفید , طاووس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طاووس چقدر می دانید

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

 تعبیر خواب طاووس ديدن طاووس به خواب، دليل بر زن مفسده باشد. تعبیر خواب طاووس اگر بيند كه طاووس با وي سخن گفت، دليل كه ولايتي يابد. اگر بيند طاووس از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد.

تعبیر خواب طاووس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.