تعبیر خواب خیار ابن سیرین

درباره تعبیرخواب خیار اطلاعات بیشتری داشته باشید

ديدن خيار بر سه وجه بود.

اول: تعبیرخواب خیار پشيماني دركار. دوم: شادي. سوم: منفعت  تعبیرخواب خیاراز قبل دوستان و خويشان، خاصه سبز و به وقت بود.

درباره تعبیرخواب خیار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خیار , تعبیر خواب خیار قلمی , تعبیر خواب بوته خیار , خیار در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب خیار اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیرخواب خیارخیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می آورد.  تعبیرخواب خیارمثلا دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و  تعبیرخواب خیارتعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می یابد.

درباره تعبیرخواب خیار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خیار , تعبیر خواب خیار قلمی , تعبیر خواب بوته خیار , خیار در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب خیار اطلاعات بیشتری داشته باشید

 محمدبن سیرین گوید:  تعبیرخواب خیارخیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او زغبت کند. اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش  تعبیرخواب خیاراز او حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است.

درباره تعبیرخواب خیار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خیار , تعبیر خواب خیار قلمی , تعبیر خواب بوته خیار , خیار در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب خیار اطلاعات بیشتری داشته باشید

کرماني مي گويد خوردن خيار پشيماني است  تعبیرخواب خیاراما دليلي بر اين عقيده نيست. خوردن خيار در غير فصل ندامت است  تعبیرخواب خیارولي در فصل خوب است به خصوص اگر خيار قلمي و تازه باشد و خوش رنگ.

درباره تعبیرخواب خیار اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیرخواب خیار اگر بيند كه خيار ميخورد، دليل كه كاري كند كه از آن پشيمان شود. خيار خوردن اگر به وقت باشد، تعبیرخواب خیاردليل غم و اندوه است. خوردن خيار با درنگ بيماري بود.

تعبیرخواب خیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.