تعبیر خواب خرما تازه

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری داشته باشد تعبیر خواب خرمادیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد.تعبیر خواب خرما …

تعبیر خواب گریه کردن عزیزان برای من چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گریه کردن عزیزان برای من چه تعبیری دارد تعبیر خواب گریه کردن عزیزان برای من چه تعبیری دارد تعبیر خواب گریه کردن لوک اویتنهاو می گوید : گریه : دلداری …

تعبیر خواب آهو گرفتن

آیا درباره تعبیر خواب آهو اطلاعاتی دارید ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب آهو اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی …

درباره تعبیر خواب حلوا چقدر می دانید

تعبیر خواب حلوا ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري. محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب حلوا حلوا در خواب مال بود، كه به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواي خشك دليل بر مال و اندوه كند، به جهت زعفران كه در آن بود

درباره تعبیر خواب حلوا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب پختن حلوا برای مرده ‫, تعبیر خواب پختن حلوا , ‫تعبیر خواب پختن حلوا قهوه ای , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب حلوا رویای خوردن حلوا را بر سه وجه تعبیر باشد:

۱ . سخن دلبذیر

۲ . مال

۳ . تعبیر خواب حلوا دستیابی به مراد و حاجتی که در دل دارد

درباره تعبیر خواب حلوا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب پختن حلوا برای مرده ‫, تعبیر خواب پختن حلوا , ‫تعبیر خواب پختن حلوا قهوه ای , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا چقدر می دانید

جابر مغربی گوید:

تعبیر خواب حلوا حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد.تعبیر خواب حلوا اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

درباره تعبیر خواب حلوا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب پختن حلوا برای مرده ‫, تعبیر خواب پختن حلوا , ‫تعبیر خواب پختن حلوا قهوه ای , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب حلوا دیدن حلوا ها تعلق بخشدلی وتندرستی دارداز غم و رنج بیرون آید

تعبیر خواب حلوا

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 10 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.