تعبیر خواب گردو ابن سیرین | 31 تعبیر دیدن گردو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب گردو ابن سیرین

تعبیر خواب گردو ابن سیرین ، تعبیر خواب گردو از دید ابن سیرین ، تعبیر خواب گردو از نظر ابن سیرین 

شاید شما هم جزو افرادی باشید که در علم تعبیر خواب ، یکی از معبران را بیش از بقیه قبول داشته باشید. در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب گردو ابن سیرین شاگر د امام صادق ع صحبت کنیم.

امیدواریم این مطلب که نتیجه تحقیقات تیم تعبیر خواب سایت جسارت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.ابن سیرن بزاز بوده است و در علم تعبیر خواب شهرت فراوانی داشته است.

ابن سیرین را جزو بالاترین تابعین می دانند که پیامبر اکرم ص را درک نکرده اند ولی با بسیاری از صحابه ایشان برخورد داشته اند.نام کامل او ابوبکر محمد بن سرین می باشد و در سال 33 قمری در بصره زاده شد و در سال 110 قمری در همان بصره درگذشت.

او را از مشاهیر بزگ ادبی زمان خودش می دانند و پدر او برده انس بن مالک بوده است.

تعبیر خواب گردو ابن سیرین ، تعبیر خواب گردو از دید ابن سیرین ، تعبیر خواب گردو از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب گردو ابن سیرین

محمد بن سیرین معتقد است که دیدن گردو در خواب مال و ثروتی است که با رنج و سختی زیاد به دست می آید.او معتقد است که اگر در خواب دیدی که گردو داری معنی این خواب این است که از مردی بخیل و خسیس به تو مالی می رسد که اصلا فکر آن را هم نمی کنی.

او معتقد است که اگر در خواب دیدی که در حال گردو بازی هستی معنی این خواب این است که بین تو با کسی درگیری و خصومت و دشمنی به وجود می آید.

تعبیر خواب گردو ابن سیرین ، تعبیر خواب گردو از دید ابن سیرین ، تعبیر خواب گردو از نظر ابن سیرین

گردو در خواب از نظر سایر معبرین

جابر مغربی معتقد است که گرفتن روغن از مغز گردو به دست اوردن مال از فردی خسیس و بخیل است.

حضرت دانیال ع می فرماید که دیدن گردو در خواب معنی اش مردی است که برای شما غریبه است و نسبت به زن و فرزند و خانواده خود بسیار بخشنده و مهربان است.

اگر در خواب خود را بالای درخت گردو دیدی معنی این خواب این است که با انسان وارسته و بزرگی نشست و برخواست خواهی داشت.

کامنت های تایید شده : 81 عدد

 • تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است.

 • گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید

 • اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید.

 • . اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است

 • اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد

 • مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

 • تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خواب های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید. اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیر همان است . اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

 • خوردن گردو در خواب ، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

 • اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانة آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

 • دیدن گردوهای پوک در خواب ، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

 • اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانة آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

 • اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

 • اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانة آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

  • آفرین بر شما برای تعبیر خوبتون انشاا… موفق باشید

 • تعبیر خواب گردوی با پوست (پوست سبز ) و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خواب های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید تعبیرش مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید.

 • امام صادق می گوید اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است

 • . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیر همان است . اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

 • فرقی نمی کند گردو کوچک یا بزرگ باشد .

  کندن و چیدن گردو : رسیدن به پولی که ممکن است حلال نباشد .

  تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای / یا بدون پوست / یا مغز گردو / شکستن گردو ی پوست قهوه ای : ثروت و روزی حلال

  • سلام خسته نباشید
   دست شما در نکنه که بهترین تعبیر رو انجام دادید

 • دیدن گردو با پوست سبز در خواب :(چه دیدن و چه شکستن گردوی پوست سبز ) نشانه رزق و روزی حرام ( به شما مالی رسیده یا می رسد که ممکن است حلال نباشد و تنها راه برای شما برگرداندن آن مال به صاحبش هست . )

 • فروختن گردو در خواب ( گردو فروشی ): اگر گردو را با پوست سبز بفروشید نشانه ثروت اما نامشروع و حرام و اگر با پوست قهوه ای ( گردو با پوست چوبی ) یا سفید یا بدون پوست بفروشید نشانه ثروت و روزی حلال و خوشبختی برای خودتان و خانواده تان می باشد

 • تعبیر خواب خوابیدن زیر درخت گردو ، یا رفتن روی دخت گردو یا کاشتن درخت یا نهال گردو : دست از تلاش برندارید که ثروتی پیش روی شماست که بسیار حلال می باشد .

 • تعبیر خواب شکستن درخت گردو : بیماری یا یک مشکل بزرگ در پیش دارید .

 • کاشتن گردو در خاک : به موقعیت شغلی بسیار خوبی دست پیدا می کنید . دست از تلاش برندارید .

 • تکاندن درخت گردو : سختی زیاد سپس آسایش و رفاه زیاد

 • تعبیر خواب خوردن گردو با نان و پنیر و کشمش و پسته و عسل و …….. بسیار خوب است و نشانه خوشبختی و زندگی بسیار عالی می باشد .

 • گردو دادن به مرده خوب نیست و نشان از آن است که ثروت را باد می برد . ولی گرفتن گردو یا هر چیز دیگری از مرده نشان از بدست آوردن ثروت ، خوشبختی و سعادت می باشد .

 • تعبیر خواب گردو اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در تعبیر خواب گردو خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد تعبیر خواب گردو پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

 • تعبیر خواب گردو اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن‌داری می‌کنید. تعبیر خواب گردو اگر ببینید گردو را پوست می‌کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد تعبیر خواب گردو نه مالی که به‌دست ‌می‌آورید کام بخش است.

 • آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ خوردن گردو در خواب ، علامت آن است تعبیر خواب گردو که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

  ۲ـ تعبیر خواب گردو اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت تعبیر خواب گردو و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

  • متشکرم از لطفتان

 • هر کس در خواب دید گردو در فصل از درخت چیده، مال فراوانی به دست می آورد اما با زحمت و مرارت.

 • هر چه گردوی بیشتری داشته باشد، مال بیشتری خواهد داشت.

 • تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست متفاوت است

 • . گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود.

 • دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد

 • مغز گردو در خواب هر چه تمیزتر و پاک کرده تر باشد، پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).

 • خواب دیدم با یه اشناكه خیلی دوسش دارم زیردرخت گردو بودیم میگفت بشین ولی من نمیشستم دستموگرف رفتیم خونشون خواهش میكنم تعبیرش رو سریع تر بگید

 • در ارتباطات خودتان با دیگران دقت کرده و سراغ انسان های خوب بروید.

  • خواب دیدم انبار خونم انگار یه بنای خشتی قدیمیه.. با بازیگر نورد علاقم بودم مبخواستم واسش صبحانه آماده کنم رفتم از انبار از زیر خاک یه کاسه گردو درآوردم و برگشتم که بیدار شدم

 • من درخواب دیدم که یک کیلو گردوخیلی سفیدوبزرگ بهم دادن که بیا بخوروقتی داشتم پوستش را می شکستم ومی خوردم می گفتم که چه گردو های وخوشمزه ای بعدباصدای اذان بلندشدم تعبیرش چیست

 • شاید تعبیرش این است که از شخص خسیسی مقداری مال و اموال را با سختی به دست می آورید

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردو داری، تعبیرش این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گردو بازی می‌کنی، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد.

 • اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

 • سلام پوست سخت گردو یا همون قهوه ای بدون مغز چه تعبیری داره .منظورم اینه که فقط پوست داشته باشیم؟؟

 • سلام خواب دیدم سه درخت گردو که گردو هم روی درختها بود را سوزاندم. انگار درختها خشک بودند آتش گرفتند و شعله هایآتش همه جا را در شب روشن کرد

 • كامل نيست. مثل: تعداد گردو، فصل گردو چيني، تازگي گردو و…
  در كل ممنون

 • با سلام من خواب دیدم دیشب که در یه مغازه خوار بار فروشی اب تمیزی که شور می خورم بعد یه اقایی جوان به من آب پرتغال با خرما رسیده خوب که لای آن گردوی خوب قرار داره به من می ده من هردوی آنها را می خورم. امروز هم باز خواب دیدم که توی نان سنگک که نونای تقریبا خوبی می خرم و مقداری از انها را می خورم.

 • مادربزرگم خواب ديدن :من يه سبد گردو از طرف يه نفر براشون هديه بردم . بعد مادر بزرگم همش تو خواب خدا رو شكر مي كردند.

 • در خواب دیدم که یک در خت بزرگ گردو بر بالای اتاقم است.در خواب می ترسیدم که درخت مار داشته باشد اما ایمن بود. و گردو داشت. در خوابم آنجا مشغول حمام شدم.

 • سلام . در خوا دیدم که تعدادی گردو دارم و سعی می کنم که آنها را در چاله ای خاک کنم . لطفا تعبیرش را برایم میل کنید

 • در خواب دیدم درباغی پر از درخت گردو هستم شروع به چیدن چند تا گردو کردم جلو تر که رفتم گردو هایی دیدم که اندازه ی انها خیلی بزرگ بود به اندازه ی طالبی

 • من خواب دیدیم که توی یک جایی مثل باغ دارم از روی زمین یک عالمه مغز گدو جمع میکنم و هم دارم میخورم .این باغ پر بود از مغز گردو. دوستم هم باهام بود و باهم داشتیم جمع میکردیم. تعبیرش چیه؟

 • من در خواب ديدم از يك كوه سرسبز بالا مي روم و به يك جنگل خوش آب و هوا رسيدم و از آنجا گردو چيدم و خوردم لطفا بگويد تعبيرش چيست

 • خواب ديدم يك گردوي خيلي بزرگ زير درخت گردو ژيدا كردم و اونو شكستم يه مغز سفيد خيلي بزرگ توش بود تعبيرش چيه

 • مرسی از اطلاعات خوبتون

 • در خواب دیدم 3عدد گردو پیدا کردم که وقتی شکستم داخل آنها سوسک بود وسوسکها کشتم تعبیر آن چیست

 • در خواب دیدم که هر چه قدر گردو جمع میکنم تمام نمی شود

  • خواب دیدم انبار خونم انگار یه بنای خشتی قدیمیه.. با بازیگر نورد علاقم بودم مبخواستم واسش صبحانه آماده کنم رفتم از انبار از زیر خاک یه کاسه گردو درآوردم و برگشتم که بیدار شدم

   • سلام من هم همین خواب ودیدم که گردواززیرخاک درمیوروم وجمع میکردم

 • سلام.من خواب دیدم در خواب با سنجابی گردو میدادم و سنجاب رام من شده.تعبیرش چیه؟پیداش نکردم

 • دیگری مرا در در خواب دیده است که به حج رفته ام.در ضمن دو نفر این خواب را با اختلاف چند ماه دیده اند.تعبیرش چیه؟

 • ديشب خواب ديدم كه گردوهارو ميشكنم و مغز خيلي سفيدي داشتن اما خورد ميشدن . اين تعبيرش چيه ؟ :roll::

 • :cry:: سلام من از هر كي ميپرسم ميگن گردو غم هست تعبيرش واقعا تعبيرش چيه :-?:

  • منم اینو شنیدم

 • عالیه سایتتون متشکرم

 • سلام باتشکر ازجوابدهی به سوالات
  خواب دیدم سر سفره تعداد زیادی گردو بدون پوست همراه با نان وپنیر و… بود پسرم و همسرم و پسر خواهر شوهرم سر سفره بودندمن وقتی سر سفره رسیدم همه را خورده بودند بیشترین راهم پسرم خورده بودفقط دو سه تا مانده بود که همسر م جمع کردبهم داد منم قهر کردم ناراحت شدم ولی بعد گفتم نوش جان

 • پسر خدا ؛خواب دیدم گردوها را ریختند من ودوستام رفتیم واسه پس چین گردوی زیادی روی درخت بود رفتم بالای درخت یک شاخه ی راست 4 متری خشک شده داشت که با اره آنرا بریدم که گردو بریزم هنگام برش قطر شاخه خشک 5 سانتیمتر بود بعد از برش یک شاخه 10 سانتیمتری وجنس درخت برش خورده چیز دیگه ای بود وتازه جوانه زده بود بعلت بزرگی شاخه بریده شده از درخت پایین آمدم وشروع به ریختن گردو کردم گردوها هم پوست سبز داشتن وهم قهوه ای گردوها اکثرا بعد از ریختن پوستشان کنده میشد گردوی زیادی من با چوب ریختم که بعضی ها با شاخه ی کوچکی که میشکست با برگ به زمین میریخت. با تشکر

 • سلام من خواب دیدم سه تا کامیون پر از گردوبا پوست قهوه ای روی من و پسرم ریخته شد، ومن میترسید می که اون زیر بمونیم

 • سلام. من خواب دیدم سه تا کامیون پر از گردوبا پوست قهوه ای روی من و پسرم ریخته شد، ومن میترسید می که اون زیر بمونیم، میشه لطفا تعبیر خواب رو بگید

 • من خواب دیدم یه سبد گردو بدون پوست سبز إز پای درخت جمع کردم و با معشوقم راه میرفتم سبد دستم بود،گذاشتم زمین که استراحت منم فراموش کردم برش دارم،وقتی برگشتم دیگه نبود،معنی شو کسی میدونه؟

 • من خواب دیدم در موهای یکی از هم کلاسی هایم که پسر است مغز گردو های خردشده خیلی زیاد وجود دارد که من با شانه زدن مو های او آن گردو ها را سعی می کنم از موهایش دور کنم تعبیر این چیست

 • سلام در خواب دیدی ی نفر بالای درخت گردو میریزه پایین و من زیر درخت گردو با پوست قهوه ای جمع میکنم لطفا بگویید تعبیرش یعنی چه ممنون

 • سلام من بعدازساعت6/32دقیقه صبح یک روز تعطیل که ازخواب طبق معمول همه روزها بیدارچون روزهای دیگر نیز همین ساعت بیداروآماده سرکار رفتن میشوم بعدازرفتن به سرویس و خوردن کمی آب دوباره خوابیدم و خواب دیدم که یک هفته ای با خانوا ده دریک خانه باغ بزرگ هستیم زمستان بود وفصل سرد برگهای زیادی پای درختان بودنند درپای درخت گردوی بدون پوست زیادی جمع کردم چون شیب باغ به سمت پایین زیاد بود همسرم با مانع درست کردن بر سرراه گردوها ازبرف انهارا جمع کرده بود فرش دستباف مرحوم پدرم هم آنجا بود بعدپدرزن مرحومم از آنجا میگذشت که دختر م جلوی درمتوجه او شددرابتداپدرزنم او را نشناخت بعد که شناخت به خانه آمدمن به دنبال گردوها رفتم نبودبه همسرم فهماندم گردوها نیست دنبال گردوها در شیب باغ به سمت پایین حرکت ومقداری گردو در پاین شیب جایی که باغ با دیوار ویک درب باز بدون در به اندازه یک نفر آدم رو باغ از باغ دیگر جدامیشد گردوهارا که به دیوار باغ برخوردکرده وشکسته شده بودنند ومقداری هم سالم مانده بودنند پیداکردم گردوهای بی پوست بزرگ ومغزها بسیار تمیز وسالم بودنندواز بزرگی وسالم وتمیزوسفید بود نشان تعجب میکردم به دنبال بقیه گردوها به بالا آمدم فرش دستباف مرحوم پدرم را که تایش رابازکردم مقداری گردو قل خورد و ازشیب باغ درحالیکه به پایین میرفت می شکست و مغز سفیدوسالم درحال قل خوردن مشکست وبه اطراف پخش میشد ومقداری از گردوهانیز در انتهابادیواربرخورد ومیشکست ومقداری هم سالم درانتهای دیوار میماند گردوهایی که درفرش باقی مانده بود درجیب کاپشنم جمع وبا تخمه های کدویکه در کنارآنهادرلای فرش بود در جیبم جمع میکردم درهمین حال مردهای زیادی باپدرزن مرحومم را دراطرافم میدیدم که فقط چهره پدرزنم مشخص با تسمه ای که دردست داشت واضح ونمایان بود انجابودنند اما به من نگاه نمیکردنند پدرزنم به تنها زنی که درآنجا درپشت مردها با چادرو مغنه ایستاده بود درحال تسمه زدن نگاه میکرد و میخندید همسرم نیز به او با چهرهای کاملا متفاوت و خوشحال لبخند میزد لطفا”خواهش میکنم تعبیر کامل. واقعی ودقیق این خواب را به من بگویید.منتظرجواب شما هستم

 • یاسمن …..خواب دیدم که عشقم یه مقدار کمی گردو واسم اورده و من سریع شکوندم وخوردم ،خوشمزه بود و سریع شکسته میشد

 • سلام
  من خواب دیدم یک درخت گردوی خیلی بزرگ تو حیاطه…اونقدر بلند که دوتا از شاخه های بالای اون داخل خونه ی همسایه هاست و گفتم اونا دیگه واسه ی همسایه هاشده….مادر بزرگم کنارم بود انگار حیاط منزل اون بودیم…با چوب چندبار به تنه ی درخت زدم گردو نیفتاد…میدونستم فصلیه که گردو تموم شده..پای درخت نشستیم…پایین تنه ش انگار دور درخت گرنی بود دست زدم دیدم پر از گردو عه…خوشحال شدم و گفتم عزیز ببین برام گردو نگه داشته انگار….گردوها با پوست کاغذی بدون پوست سبز بودن….به دوستانم دادم و حدودا ۵تا از اونا رو که خیلی درشت بود اندازه ی نارنگی برای خودم برداشتم…لطفا تعبیرش رو بهم بگید..از خوندن تعبیرهایی که مربوط به مال حرام بود نگران شدم.سپاس

 • سلام من خواب دیدم شوهرم یک سبد بزرگ مغزگردو خریده منم شروع کردم ب خوردنش تعبیرش چیست؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.