تعبیر خواب باران باریدن زیاد

آیا درباره تعبیر خواب باران اطلاعاتی دارید

حضرت دانيال گويد:  تعبیر خواب باران باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد.  تعبیر خواب باران و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است  تعبیر خواب بارانبه وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد.

آیا درباره تعبیر خواب باران اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران شدید , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

آیا درباره تعبیر خواب باران اطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب باران اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات  تعبیر خواب باران درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت  تعبیر خواب بارانباشد میمون ندانسته اند. همین طور  تعبیر خواب باراناست اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است

آیا درباره تعبیر خواب باران اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران شدید , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

آیا درباره تعبیر خواب باران اطلاعاتی دارید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:  تعبیر خواب بارانديدن باران درخواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: بركت. سوم:  تعبیر خواب باران فرياد خواستن. چهارم: رنج و بيماري. پنجم: بلا. ششم: كارزار. هفتم: خون ريختن. هشتم: فتنه. نهم:  تعبیر خواب بارانقحط. دهم: امان يافتن. يازدهم: كفر. دوازدهم: دروغ.  

آیا درباره تعبیر خواب باران اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران شدید , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

آیا درباره تعبیر خواب باران اطلاعاتی دارید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
 تعبیر خواب باران باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز چنين حالتي دارد  تعبیر خواب باران مگر در چند مورد استثنائي . عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است. خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است  تعبیر خواب بارانبخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم. باران ملايم و دلپذير در خواب ما مخصوصا اگر در فصلي باشد که  تعبیر خواب بارانانتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است.

تعبیر خواب باران

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.