مضرات کرفس

درباره کرفس و خواصش بدانید خوردن کرفسشما را از دردهای معده، فشار خون بالا، بوی بد دهان، یبوست، ناراحتی های اعصاب، عفونت مجاری ادراری، آرتروز، روماتیسم نجات می دهد. درباره کرفس و …

تعبیر خواب گرفتن پرنده

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و يکي دو نوع مرغان مرداب زي و مردخوار که …

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب طاووس طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این …

درباره تعبیر خواب عسل چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب عسل خوردن عسل درخواب بر سه وجه است.

اول: روزی حلال،

درباره تعبیر خواب عسل چقدر می دانید

دوم: منفعت،

سوم: به مراد دل رسیدن .

تعبیر خواب عسلترانگبین روزی بود كه بی منت بدو رسد

درباره تعبیر خواب عسل چقدر می دانید

تعبیر خواب عسل خوردن ابن سیرین , تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب عسل خوردن , عسل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عسل چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب عسلعسل در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.

درباره تعبیر خواب عسل چقدر می دانید

تعبیر خواب عسل خوردن ابن سیرین , تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب عسل خوردن , عسل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عسل چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

عسل

تعبیر خواب عسلخوردن عسل : دوستی تازه

تعبیر خواب عسلتماشای عسل : خوشبختی و کامیابی

تعبیر خواب عسلانتخاب کردن آن : کارهای سودمندی انجام خواهد شد

درباره تعبیر خواب عسل چقدر می دانید

تعبیر خواب عسل خوردن ابن سیرین , تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب عسل خوردن , عسل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عسل چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

تعبیر خواب عسل دیدن انگبین میراث بود

تعبیر خواب عسل دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

تعبیر خواب عسل

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.