تعبیر خواب دست دادن

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

 تعبیر خواب دستدر خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود  تعبیر خواب دستمگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی  تعبیر خواب دستدیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است  تعبیر خواب دستکه دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است.

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

تعبیر خواب دست , تعبیر خواب دست قطع شده , تعبیر خواب دست دادن , دست در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:  تعبیر خواب دستاگر بيند كه چپ شده است و كارها به سمت چپ مي كرد، تعبیر خواب دست دليل كه كارهاي پوشيده كند و حاجتش روا شود، خاصه كه كارزار به دست چپ كند. اگر بيند كه دست ها را به سوزن نيل كرده است تعبیر خواب دست، دليل كه همتش بر تعليم علم و دانش است و بلندي حال

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

تعبیر خواب دست , تعبیر خواب دست قطع شده , تعبیر خواب دست دادن , دست در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

 تعبیر خواب دستاگر بيند كه دست خويش را به كار مي بُرد، دليل كه او را دل به هواي كسي مشغول شود. تعبیر خواب دست اگر بيند كه كفهاي دست بر هم  تعبیر خواب دستمي زند، دليل كه با كسي پيوندد يا كسي را به نكاح آورد

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

تعبیر خواب دست , تعبیر خواب دست قطع شده , تعبیر خواب دست دادن , دست در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

 تعبیر خواب دست  اگر بيند دست راست او خشك شد، دليل بر فساد صحت او كند. اگر بيند كه دست كسي را به دست تعبیر خواب دست گرفته يا دست در گردن كسي در آورد و ندانست آن كس زنده است يا مرده، دليل است عمر او دراز است. تعبیر خواب دست اگر بيند كه از دست مشركي، دست اورنجن سيمين كرد،  تعبیر خواب دستدليل است مشركي بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.