تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگچنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق و راستگو است.تعبیر خواب تفنگ ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خيانت نمي تعبیر خواب تفنگکند. تفنگ دوست است و دوست صادق است.

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگ , تعبیر خواب تفنگ گرفتن , تعبیر خواب تفنگ شکاری , تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگبراي دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببينند که با تفنگ کسي را هدف قرار مي دهند.  

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگ , تعبیر خواب تفنگ گرفتن , تعبیر خواب تفنگ شکاری , تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگچنان چه در خواب ببينيد که تفنگ از دست شما افتاده دوستي را از دست مي دهيد که در سختي ها مي توانستيد بر او متکي باشيد و اگر تفنگي يافتيد يا کسي به شما هديه داد با کسي دوستي مي کنيد که حامي شما خواهد بود. تعبیر خواب تفنگبراي دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و تعبیر خواب تفنگشوهر، بخصوص اگر ببينند که با تفنگ کسي را هدف قرار مي دهند.

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگ , تعبیر خواب تفنگ گرفتن , تعبیر خواب تفنگ شکاری , تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ  تعبیر خواب تفنگ ديدن تفنگ شكاري در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده و فرزندان ،تعبیر خواب تفنگ شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .
2ـ تيراندازي با تفنگ دولول شكاري در خواب ، نشانة آن است كه با چنان محيط سردي در خانواده و اجتماع روبرو مي شويد تعبیر خواب تفنگكه رفته رفته خلق و خوي تعبیر خواب تفنگملايم شما به خلق و خويي غضب آلود تبديل مي گردد

تعبیر خواب تفنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.