تعبیر خواب تخم مرغ دیدن

درباره تعبیر خواب تخم مرغ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تخم مرغاگر ببیند مرغ جلوی او تخم گذاشت از زنی فرومایه یا از کنیزی صاحب فرزند می شود تعبیر خواب تخم مرغو اگر در خواب تخم ناشناسی ببیند با زنی که ارزش و منزلتش به اندازه سفیدی و خوبی ان تخم است ازدواج می کند . اگر ببیند تخم پخته می خورد با زحمت مال بدست می اورد . تعبیر خواب تخم مرغ اگر ببیند تخم نیم پخته می خورد زنی می گیرد و مدتی طولانی با او زندگی می کند

درباره تعبیر خواب تخم مرغ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تعبیر خواب سفیده تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب تخم مرغ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تخم مرغاگر ببیند تخم را پوست می خورد مال مردم را می خورد اگر ببیند تعبیر خواب تخم مرغپوست تخم را می خورد و سفیده و زرده ان را باقی می تعبیر خواب تخم مرغگذاشت و نمی خورد مال مرده ها را می خورد یا کفن مرده ها را بر می دارد .

درباره تعبیر خواب تخم مرغ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تعبیر خواب سفیده تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب تخم مرغ از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون می‏گوید: تعبیر خواب تخم مرغدیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، تعبیر خواب تخم مرغشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر خواب تخم مرغتعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

درباره تعبیر خواب تخم مرغ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تعبیر خواب سفیده تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب تخم مرغ از معبران بزرگ بخوانید

کرمانی می گوید :  تعبیر خواب تخم مرغ اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . تعبیر خواب تخم مرغاگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم  جوجه بیرون اورد از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد تعبیر خواب تخم مرغ و اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است .

تعبیر خواب تخم مرغ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.