همه چیز درباره ی تعبیر خواب فندق

همه چیز درباره ی تعبیر خواب فندق فندق میوه‌ای تعبیر خواب فندق فندقی از درخت فندق است. ظاهر کروی یا بیضی دارد و طولش ۱۵–۲۵ میلیمتر و قطرش ۱۰–۱۵ میلیمتر است همه چیز …

تعبير خواب شيريني پخش كردن

درباره تعبیر خواب شیرینی از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب شیرینیديدن شيرينيها، دليل شادي و روزي حلال باشد. اگر بيند كسي شيريني به وي داد، تعبیر خواب …

تعبیر خواب شلوار راحتی

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب شلوار به خواب دیدن شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی …

از تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خرما خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت،تعبیر خواب خرما اگر از اهل علم بود

از تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما سیاه , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

از تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما ديدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئيسي كريم و ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)،تعبیر خواب خرما دليل دين پاك و مال حلال است وديدن تعبیر خواب خرما خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

از تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما سیاه , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

از تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

بعضي از معبران گويند: تعبیر خواب خرما اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند خرماي نارسيده بخوردتعبیر خواب خرما ، دليل كه ميراث فرزندان يابد. اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، چنانكه بار بسيار داشت

از تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما سیاه , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

از تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب خرما اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، تعبیر خواب خرما اگر بازرگان است، مالش زياد گردد.
اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را بهتعبیر خواب خرما جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود
تعبیر خواب خرما اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد.
تعبیر خواب خرما اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد.

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 29 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.