تعبیر خواب گیلاس امام صادق

درباره تعبیر خواب گیلاس بدانید

گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیر ی ندارد تعبیر خواب گیلاس ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست تعبیر خواب گیلاس بخصوص اگر مزه اش ترش باشد.

درباره تعبیر خواب گیلاس بدانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیر خواب گیلاس خوردن , تعبیر خواب گیلاس خریدن , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس بدانید

تعبیر خواب گیلاس گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست. تعبیر خواب گیلاس چنانچه کال باشد بهتر است

درباره تعبیر خواب گیلاس بدانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیر خواب گیلاس خوردن , تعبیر خواب گیلاس خریدن , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس بدانید

اگر در خواب گیلاس سرخ وگیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند، تعبیر خواب گیلاس دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند، دلیل بیماری است.

درباره تعبیر خواب گیلاس بدانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیر خواب گیلاس خوردن , تعبیر خواب گیلاس خریدن , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس بدانید

تعبیر خواب گیلاس دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت كسب خواهید كرد .

خوردن گیلاس در خواب ، تعبیر خواب گیلاس علامت آن است كه می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید.

تعبیر خواب گیلاس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.