تعبیر خواب پلنگ خاکستری

از تعبیر خواب پلنگ چقدر می دانید تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به …

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن

درباره تعبیر خواب اسب اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب اسبدیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام .تعبیر خواب اسب اگر کسی ببیند که بر اسب …

تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

درباره تعبیر خواب آتش اطلاعات بیشتری داشته باشید حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب آتش اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او …

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه چنانچه در خواب خود فقط پروانه اي ديديد که به تماشاي آن ايستاده بوديد تعبیر خواب پروانه ضمير نا خود آگاه شما از طلوع يک هوس در زندگيتان خبر مي دهد و اين که به پيروي از اين هوس شان خويش را تخفيف مي دهيد. اگر به دنبال پروانه اي مي دويديدتعبیر خواب پروانه و مي خواستيد او را بگيريد خواب شما مي گويد که به دنبال هوس مي رويد که رسيدن تعبیر خواب پروانه يا نرسيدن به آن تغييري در زندگي شما پديد نمي آورد.

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب پروانه پروانه درخواب، مردي ضعيف و نادان است كه خود را به ناداني در هلاك اندازدتعبیر خواب پروانه . ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پروانه از پس پشت او بپريد و آن كس او را نگرفت، تعبیر خواب پروانه دليل كه به كنيزكي دوشيزه دست دراز كند از او مضرت نرسد

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه به طور کلي پروانه بيشتر هوس است و داشتن آن هوس بازي است و پروانه بزرگ و خوش رنگ کهتعبیر خواب پروانه نقوش زيبا روي پر و بال خويش دارد يک زن خوب روي فتان است و نوشته اند که به دنبال چنين پروانه اي دويدن و رفتن استقبال از مهلکه است. تعبیر خواب پروانه اگر پروانه اي پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه اي و هوسي شما را اغوا مي کند و فريب مي دهد. تعبیر خواب پروانه گرفتن و حبس کردن پروانه در شيشه يا خشکاندن آن در تعبیر خواب پروانه آلبوم و کتاب تقوي و پاکي و پرهيزکاري است.

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابراهيم كرماني گويد:

تعبیر خواب پروانه اگر بيند پروانه از پس پشت او بپريد و آن كس او را نگرفت، دليل كه به كنيزكي دوشيزه دست دراز كند از او مضرت نرسد.تعبیر خواب پروانه اگر بيند پروانه را بكشت يا در دست او هلاك شد،تعبیر خواب پروانه دليل كه فرزندش هلاك شود.

تعبیر خواب پروانه

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 2 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.