خیار چنبر در بارداری

از خواص خیار چنبر چقدر می دانید خیار چنبر از دسته میوه هایی که استفاده از آن به نسبت خیار بوته ای کمتر است. اما خوردن آن خالی از فایده نیست. در …

تعبیر خواب موز ابن سیرین

درباره تعبیر خواب موز از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب موزاگر خواب ببینید در حال معامله موز با دیگران هستید ، تعبیر خواب موزنشانه آن است که به منابعی دسترسی …

تعبیر خواب درست کردن حلوای دیگران

تعبیر خواب درست کردن حلوای دیگران تعبیر خواب درست کردن حلوای دیگران تعبیر خواب حلوا  خوردن حلوائي كه در آن مغز بادام يا مغز باشد، دليل كه از مردي تعبیر خواب حلوابخيل …

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه , تعبیر خواب پروانه سفید

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن پروانه میان گلتعبیر خواب پروانهها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد .تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

۲ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید ، نشانه آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی تعبیر خواب پروانهمی کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته اند ، باخبر خواهید شد .

محمد بن سیرین گوید:

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

پروانه دتعبیر خواب پروانهرخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

اگر بیند پروانه از پستعبیر خواب پروانه پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه تعبیر خواب پروانهبکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل که فرزندش هلاک شود.

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه , تعبیر خواب پروانه سفید

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پروانه هم انتعبیر خواب پروانهسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوتعبیر خواب پروانهس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و این که به پیرتعبیر خواب پروانهوی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید. اگر به دنبال پروانه ای می دویدید و می خواستید او را بگیرید خواب شما می گوید که به دنبال هوس می روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد.

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

چنانچه مردی سالمند و متعبیر خواب پروانهتکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه ای می رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می دهد که در شان و مرتبه او نیست. حال اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می گوید که باطنا نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می آید که باید با هوشیاری و دانائی با آن برتعبیر خواب پروانهخورد کنید. به طور کلی پروانه بیشتر هوس است

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی فتان است و نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه استتعبیر خواب پروانه. اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای وتعبیر خواب پروانه هوسی شما را اغوا می کند و فریب می دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه , تعبیر خواب پروانه سفید

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

لوتعبیر خواب پروانهک اویتنهاو می گوید :

پروانه : بی وفایی ، خیانت

تعبیر خواب پروانه های رنگی رنگی و زیبا

لیلا برایت مى‏گوید:

مشاهده‏ى پروانه در تعبیر خواب پروانهخواب، بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر در خواب ببیند که پروانه‏اى گرفته‏اید، به این معنا است که دتعبیر خواب پروانهچار خیانت مى‏شوید.

تعبیر خواب پروانه

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.