تعبیر خواب آروغ زدن

در مورد تعبیر خواب آروغ چقدر می دانید

تعبیر خواب آروغآروغ یا باد گلو. اگر کسی ببیند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه می زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان خویش یا دیگران بر زبان می آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می شود. تعبیر خواب آروغ اگر کسی ببیند که آروغ زد و به جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش جای گرفت به هیچ وجه تعبیر خواب آروغ سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خواب ی برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در تعبیر خواب آروغخواب نشان فرا رسیدن اجل است.

در مورد تعبیر خواب آروغ چقدر می دانید

تعبیر خواب آروغ زدن , تعبیر خواب آروغ زدن بچه , آروغ در خواب , تعبیر خواب آروغ بزرگسال

در مورد تعبیر خواب آروغ چقدر می دانید

محمد بن سيرين گويد: تعبیر خواب آروغ اگر ديد كه آروغ ترش و ناخوش برآورد، دليل كند كه سخني گويد كه از ان مضرت و خطر بيند، تعبیر خواب آروغ و اگر ديد كه آروغ همچون دود برآورد، دليل كند كه بي هنگام سخني گويد، كه از آن او را عيب گويند تعبیر خواب آروغ و ملامت كنند و سرانجام از آن پشمياني خورد.  

در مورد تعبیر خواب آروغ چقدر می دانید

تعبیر خواب آروغ زدن , تعبیر خواب آروغ زدن بچه , آروغ در خواب , تعبیر خواب آروغ بزرگسال

در مورد تعبیر خواب آروغ چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب آروغ اگر بيند كه درخواب آروغ برمي آورد، دليل بود كه تعبیر خواب آروغسخني بگويد كه او را از آن حرمتي بود

در مورد تعبیر خواب آروغ چقدر می دانید

تعبیر خواب آروغ زدن , تعبیر خواب آروغ زدن بچه , آروغ در خواب , تعبیر خواب آروغ بزرگسال

در مورد تعبیر خواب آروغ چقدر می دانید

تعبیر خواب آروغ البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد. استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می شود تعبیر خواب آروغطلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است. اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده نزدیک تعبیر خواب آروغسخنانش موجب ملال و ملالت می شود و در نهایت به زیان تعبیر خواب آروغ او تمام می شود و شایستگی سرزنش و شماتت می یابد.

تعبیر خواب آروغ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.