تعبیر خواب باغ سیب قرمز

درباره تعبیر خواب سیب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیببعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشدتعبیر خواب سیب زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

درباره تعبیر خواب سیب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب قرمز , سیب در خواب دیدن , تعبیرخواب سیب سبز

درباره تعبیر خواب سیب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیبچون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، تعبیر خواب سیبمنفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند كه سیب سفید را به دو نیم كرد، دلیل بود كه با كسی كه شركت دارد از او جدا شودتعبیر خواب سیب. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.

درباره تعبیر خواب سیب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب قرمز , سیب در خواب دیدن , تعبیرخواب سیب سبز

درباره تعبیر خواب سیب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیب نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگیتعبیر خواب سیب به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد.تعبیر خواب سیب به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

درباره تعبیر خواب سیب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب قرمز , سیب در خواب دیدن , تعبیرخواب سیب سبز

درباره تعبیر خواب سیب از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب سیب دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند.تعبیر خواب سیب دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بینندهتعبیر خواب سیب. هشتم: خیر غایب و حاضر.

تعبیر خواب سیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.