تعبیر خواب درخت سیب پر میوه

درباره تعبیر خواب سیب چقدر می دانید

تعبیر خواب سیباگر ببینی سیب داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.

درباره تعبیر خواب سیب چقدر می دانید

‫تعبیر خواب درخت سیب پر میوه , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیب چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب سیب چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد،تعبیر خواب سیب دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب سیبسیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور.

درباره تعبیر خواب سیب چقدر می دانید

‫تعبیر خواب درخت سیب پر میوه , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیب چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی می‌گویدتعبیر خواب سیب تعبیر خواب سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده، ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند،تعبیر خواب سیب تعبیرش حکومت می‌باشد، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او می‌باشد

درباره تعبیر خواب سیب چقدر می دانید

‫تعبیر خواب درخت سیب پر میوه , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیب چقدر می دانید

تعبیر خواب سیب بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.تعبیر خواب سیب دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهدتعبیر خواب سیب سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد.

تعبیر خواب سیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.