گلچین زیباترین شعر در مورد اثر انگشت

گلچین زیباترین شعر در مورد اثر انگشت

شعر در مورد اثر انگشت شعر در مورد اثر انگشت ,شعر درباره اثر انگشت,شعر برای اثر انگشت,شعر در باره اثر انگشت,شعر با اثر انگشت,شعر درمورد اثر انگشت,شعر با کلمه اثر انگشت,شعر با …

شعر دلتنگی | 90 شعر در مورد دلتنگی یار و دوست

شعر دلتنگی | 90 شعر در مورد دلتنگی یار و دوست

شعر دلتنگی در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد دلتنگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه …

گلچین زیباترین شعر در مورد ساحل

گلچین زیباترین شعر در مورد ساحل

شعر در مورد ساحل شعر در مورد ساحل,شعر در مورد ساحل دریا,شعر در مورد ساحل و دریا,شعر نو در مورد ساحل دریا,شعری در مورد ساحل,شعری در مورد ساحل دریا,شعری در مورد ساحل,شعر …

شعر در مورد ظلم و ستم

شعر در مورد ظلم و ستم,شعری در مورد ظلم و ستم,شعر درباره ظلم و ستم,شعری درباره ظلم و ستم,شعر ظلم و ستم,شعر درباره ظلم و ستم,شعر در مورد ظلم و ستم,شعری در مورد ظلم و ستم,شعری درباره ظلم و ستم,شعر در مورد ظلم,شعر در مورد ظلم به زنان,شعر در مورد ظلمت,شعر در مورد ظلم ظالم,شعر در مورد ظلم به مردم,شعر در مورد ظلمت شب,شعر در مورد ظلم ستیزی,شعر در مورد ظلم زمانه,شعری در مورد ظلم و ستم,شعری در مورد ظلم,شعر در مورد ظلم و ستم,شعر درباره ظلم و ستم,شعری درباره ظلم و ستم,شعر در مورد ظلم به زن,شعر درباره ظلم به زنان,شعر درباره ظلم به زن,شعر درباره ظلم,شعر در باره ظلمت,شعری درباره ظلم,شعر درباره ظلم ستیزی,شعر در باره ظلم

شعر در مورد ظلم و ستم

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ظلم و ستم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نیست پوشیده کاین دو فعل قبیح
بود ظلم و چه ظلم ، ظلم صریح
برمن این ظلم رفت ودر نظرت
منع ننمود طبع دادگرت

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

ظلم تو را بیخ چو محکم کند

ظلم تو ظلم همه عالم بود

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

نگر تا نبینی ز ظلم شهی

که از ظلم او سینه ها چاک بود

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

بد شود تن چو دل تباه بود

ظلم لشکر ز ضعف شاه بود

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

ظلم گریان ز عدل او شب و روز
که نشد بعد از آن به خود پیروز
آن وزیران که لاف عدل زدند
پیش عدلش به ظلم نامزدند
تا برانداخت ظلم را خانه
نیست در ملک غزنه ویرانه
ملک غزنین بهشت را ماند
تا درو خواجه کار می راند
ظالمان را ز مملکت بر کند

فتنه در خاندان ظلم افکند

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

ز ظلم زادن نومید گشت مادر ظلم

در آن زمان که اقبال دولت تو بزاد

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

آنچه ما را فریضه افتادست
ظلم را ظلم و داد را دادست
نیست از هیچ مردمیم هراس

به جز از مردم خدای شناس

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

نام خود از ظلم چرا بد کنم
ظلم کنم وای که بر خور کنم
بهتر از این در دلم آزرم داد

یا ز خدا یا ز خودم شرم باد

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

ظلم باشد اختلاط او به هر نااهل، ظلم

حیف باشد بر چنان رو دیده ناپاک ، حیف

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

ظلم ازین کارگه ببندد رخت

کار بر اهل ظلم گردد سخت

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

نرسد دست ظلم بگشادن
گو شمال فروتران دادن
ظلم کردن جز او نیارد کس

چشمه ظلم ازو تراود و بس

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

دل شه چو میل عنایت کند
عنایت به مردم سرایت کند
وگر شیوه ظلم گیرد به پیش

شوند اهل عالم همه ظلم کیششعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شد از دست ظلم تو کشور خراب
به ملک دگر پا مکن در رکاب
به ملک خودت نیست جز ظلم خوی

چه آری به اقلیم بیگانه روی

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

پی دفع ظلم است گفتند شاه
ز ظلم این ولایت بود در پناه
زر عدل از ظلم گیرد عیار

چو ظالم نباشد به عادل چه کارشعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

بستاند به ستم او دل هر کی خواهد

عدل ها جمله غلامان چنین ظلم و ستم

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

دولتش در زمان تیغ و قلم

بازویش قهرمان ظلم و ستم

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

اختیاری هست در ظلموستم

من ازین شیطان و نفس این خواستمشعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

بیش به تیغ ستم، خون غریبان، مریز

ظلم مکن در جهان، امن و امان، برنخاست

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

جوشش خون را ببین از جگر مؤمنان

وز ستم و ظلم آن طره کافر مپرس

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

از هجر عجب نبود این ظلموستم کردن
کو پرچم عشاقان صد گونه علم کرده
ای آنک ز یک برقی از حسن جمال خود

این جمله هستی را در حال عدم کرده

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

نور عدلش در شبستان عدم

کرده حبس ظلمت ظلم و ستمشعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

ترحمی بکن، ای پادشاه کشور حسن

که غیر ظلم و ستم نیست در زمانه تو

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

ای تو سبحان پاک از ظلم و ستم

کی دهی بی جرم جان را درد و غم

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

جایی هنوز نیست به ذوق دیار عشق

هر چند ظلم هست و ستم هست و داد نیست

روزى گُذشت پادشهى از گُذرگهى             فریاد شوق بَر سَر هر کوى و بام خاست‏

پُرسید زان میانه یکى کودک یتیم             کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست‏

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست             پیداست آنقدَر که مَتاعى گرانبهاست‏

نزدیک رفت پیرزنى کوژ پشت و گفت             این اشگ دیده من و خون دل شماست‏

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درباره ظلم به زن

ما را به رخت و چوب شبانى فریفته است             این گرگ سالهاست که با گلّه آشناست‏

آن پارسا که دِه خَرَد و مِلْک، رَهزن است             آن پادشا که مال رَعیّت خورد گداست‏

بر قطره سرشگ یتیمان نَظاره کُن             تا بنگرى که روشنى گُوهر از کجاست‏

پروین به کجروان سخن از راستى چه سود             کو آنچنان کسى که نرنجد ز حرف راست

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر درباره ظلم

خالی کن اقلیم دلم از لشگر ظلم و ستم

گو در زمان حسن تو ویرانه ایی آباد شوشعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

من بی من و تو بی تو درآییم در این جو

زیرا که در این خشک بجز ظلم و ستم نیستشعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

مبین کز ظلم جباری، کم آزاری ستم بیند

ستمگر نیز روزی کشته تیغ ستم گردد

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

لب فرو بند به دندان ستم
بازکش از لگد ظلم قدم

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 مهر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.