گلچین زیباترین شعر در مورد خسته نباشید

گلچین زیباترین شعر در مورد خسته نباشید

شعر در مورد خسته نباشید شعر در مورد خسته نباشید ,شعر درباره خسته نباشید,شعر خسته نباشید,شعر خسته نباشید به همسر,شعر خسته نباشید استاد,شعر خسته نباشی,شعر درباره خسته نباشید,شعر برای خسته نباشید,شعری برای …

گلچین زیباترین شعر در مورد گمشده

گلچین زیباترین شعر در مورد گمشده

شعر در مورد گمشده شعر در مورد گمشده ,شعر در مورد نیمه گمشده,شعر در مورد عشق گمشده,شعر در مورد نیمه گمشده,شعر درباره گمشده,شعری در مورد عشق گمشده,شعری درمورد گمشده,شعر درباره نیمه گمشده,شعری …

گلچین زیباترین شعر در مورد آنلاین بودن

گلچین زیباترین شعر در مورد آنلاین بودن

شعر در مورد آنلاین بودن شعر در مورد آنلاین بودن ,شعر درباره آنلاین بودن,شعر برای آنلاین بودن,شعر در باره آنلاین بودن,شعر با آنلاین بودن,شعر درمورد آنلاین بودن,شعر با کلمه آنلاین بودن,شعر با …

شعر در مورد شجاعت

شعر در مورد شجاعت

در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد شجاعت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خودت نگاهم کن

که نخواستنت

شجاعت خواست، نداشتم

منطق خواست، نداشتم

عقل هم خواست، که نداشتم!

شعر در مورد شجاعت

محبوب من

از دوست داشتنم می ترسد

از داشتنم می ترسد

از نداشتنم هم می ترسد!

با این همه اما

مبادا گمان کنید مرد شجاعی نیست

وطنش بودم اگر

به خاطر من می جنگید

و مادرش اگر

بخاطر من جان  …

من اما

هیچ کسش نیستم

من

هیچ کسش هستم!

شعر در مورد شجاعت کودکانه

وقتی شهامت دوست داشتن او را نداشته باشی

دیر یا زود سر و کله یک فرد شجاع پیدا خواهد شد!

شعر در مورد شجاعت امام حسین

 اندر سخاوت به جای خورشید

وندر شجاعت به جای بهرام

شعر در مورد شجاعت امام علی

 از ابلهیست نی شجاعت

گر جاهل از خرد نترسد

شعر در مورد شجاعت زن

 چشم بد دور صورتی دارد

که شجاعت ازو همی بارد

شعر در مورد شجاعت مرد

در قصر شجاعت و سخاوت

از رای رفیع تست بنیاد

شعر در مورد شجاعت برای کودکان

 بر شجاعت پیشه ننگ است از تهور دم زدن

حرف جوهر برنیاید از زبان شمشیر را

شعر در مورد شجاعت علی

 لیکن چه توان کرد که قوت نتوان کرد

با گردش ایام به بازوی شجاعت

شعر زیبا درمورد شجاعت

 بی نیاز از ناز تعویذم که مردان را بس است

حرز بازوی شجاعت جوهر شمشیرها

شعری در مورد شجاعت

 از شجاعت نیست با نامرد گردیدن طرف

روی گردانیدن اینجا حمله مردانه است

شعری کودکانه در مورد شجاعت

 چون شجاعت نبود، تیغ کند کار نیام

جوهری مردی اگر هست، عصا شمشیرست

شعر درباره شجاعت امام حسین

 مسلم است شجاعت بر آن کسی صائب

که پیش تیر حوادث سپر نخواسته است

شعر درباره شجاعت حضرت علی

 در شجاعت آدمی هر چند چون رستم بود

می شود چون زال عاجز در نبرد احتیاج

شعر زیبا در مورد شجاعت

 جلوه گاه دل عاشق ز فلک بیرون است

در صف پیش بود هر که شجاعت دارد

شعر کوتاه در مورد شجاعت

 ای بسا رزم که مردی سپر انداختن است

به شجاعت همه جا دست بدر نتوان کرد

یک شعر در مورد شجاعت

 آسمان از سپر انداختگان است اینجا

در چنین معرکه ای تیغ شجاعت چه کند؟

شعری درباره شجاعت

 نمی باید سلاحی تیز دستان شجاعت را

که در سرپنجه خصم است شمشیری که من دارم

شعر در وصف شجاعت

 کنم گلگونه روی شجاعت شیرمردان را

درین بستانسرا چون تیغ اگر آبی به جو دارم

شعر در وصف شجاعت حضرت علی

 بی شجاعت کار نگشاید بزرگان را به حلم

در مقام بردباری تیغ در چنگ است کوه

شعر در وصف شجاعت حضرت ابوالفضل

 آن تیغ آبدار شجاعت که حزم او

بر گرد روزگار کشید آهنین حصار

شعر در وصف شجاعت علی

 جوهر تیغ شجاعت بود از چین جبین

ذوالفقاری بود عالمسوز روز کارزار

شعری در وصف شجاعت

 جوهر تیغ شجاعت، ابر دریای کرم

سایه لطف خدا عباس شاه نوجوان

اشعار در وصف شجاعت حضرت عباس

 جوهر تیغ شجاعت شاه عباس، آن که هست

نور عالمگیری از سیمای اقبالش عیان

شعر شجاعت

 ایا شجاعت را نوک نیزه تو پناه

ایا شریعت را تیغ تیز تو معیار

شعر شجاعت کودکانه

کفست و نخیزد ازو سخا و کرم

همان دلست نجنبد درو شجاعت ها

شعر شجاعت حضرت قاسم

 در هند کمال جود موجود آمد

صد کوکبه شجاعت و جود آمد

شعر شجاعت عباس

 بی شجاعت نیست کو صف بشکند

آنکه خود را بشکند نعم الشجاع

شعر شجاعت امام حسین ترکی

 جنونست شجاعت میندیش و درانداز

چو شیران و چو مردان گذر کن ز غری ها

شعر شجاعت حضرت عباس ترکی

 عاقبت بینی مکن تا عاقبت بینی شوی

تا چو شیر حق باشی در شجاعت لافتی

شعر کودکانه شجاعت

 در زندان جهان را به شجاعت بکنیم

شحنه عشق چو با ماست ز کی پرهیزیم

شعر در مورد شجاعت

 آری جنون ساعه شرط شجاعت است

با مایه خرد نکند هیچ کس نری

شعر در مورد شجاعت کودکانه

 خارش همه شجاعت و شاخش همه سخا

رسته به آب رحمت و حکمت برو رطب

شعر شجاعت حضرت قاسم ترکی

 میمون شجری بود پر از شاخ شجاعت

بیخش به زمین شاخش بر گنبد اخضر

شعر در شجاعت حضرت عباس

 آن را که چون چراغ بدی پیش آفتاب

از کافران شجاعت پیش شجاعتش

شعر شجاعت حضرت عباس در جنگ

 آنکه با علم و شجاعت چو قوی داد عطاش

به رکوع اندر بفزود سوم فضل: سخاش

شعر از شجاعت حضرت عباس

 همه داده گردن به علم و شجاعت

وضیع و شریف و صغارو کبارش

شعر های شجاعت حضرت عباس

 شجاعت تو که مرآت نصرت و ظفر است

در او به صورت رستم عیان شود تمثال

شعر درباره شجاعت حضرت عباس

 از شجاعت نیست آلودن به خون حیض تیغ

هر که از نامرد رو گردان شود مغلوب نیست

اشعار شجاعت حضرت عباس ترکی

 خانخانان را به بزم و رزم، صائب دیده ام

در سخا و در شجاعت چون ظفرخان تو نیست

اشعار شجاعت حضرت ابوالفضل ترکی

 نه ای گر تیغ چو بین وز شجاعت جوهری داری

چرا یک ره ز خود ای بیجگر بیرون نمی آیی؟

شعر کودکانه درباره شجاعت

 ختم شد زان سان که مردی و شجاعت بر علی

ختم خواهد شد بر او مردی ز شاهان زمان

شعر کودکانه در مورد شجاعت

 تو شاخ آن درختی کاندر زمانه بود

برگش همه شجاعت و بارش همه سخا

شعر کودکانه درباره ی شجاعت

 به میدان مکن در شجاعت سبق

به مجلس مکن در سخاوت سرف

شعر کودکانه برای شجاعت

 این چنین قلعه محمود جهاندار گرفت

به دلیری و شجاعت نه به مکر و نیرنگ

شعر کودکانه با موضوع شجاعت

 جلالت ابدی با تو چون شجاعت جفت

سعادت ازلی با تو چون سخات عدیل

شعر در مورد شجاعت امام حسین

 به جود باطل کردی سخاوت حاتم

به تیغ باطل کردی شجاعت رستم

شعر درباره شجاعت امام علی

 آنکه در مردی شجاعت باشدش زیر رکاب

وانکه در رادی سخاوت باشدش زیر نگین

شعر درباره شجاعت زن

 از جود تو سخاوت حاتم شده هبا

وز زور تو شجاعت رستم هدر شده

شعر درباره شجاعت مرد

 هم سخاوت را کمالی هم بزرگی را جمال

هم شجاعت راجلالی هم شریعت را شعار

شعر درباره شجاعت برای کودکان

 شجاعت تو همی بسترد ز دفترها

حدیث رستم دستان و نام سام سوار

شعر درباره شجاعت علی

 همه مردی آموختی و شجاعت

جهان گشتن و تاختن چون سکندر

شعر زیبا درباره شجاعت

 ایا شجاعت را گرد بازوی تو طواف

ایا مروت را گرد مجلس تو مدار

شعری درباره شجاعت

 شجاعت از هنر و بازوی تو گیرد نام

مروت از سیر و همت تو گیرد هنگ

شعر شجاعت حضرت عباس ترکی

 وگر شجاعت باید دلش بروز وغا

فزون زدشت فراخست و مه ز کوه کلان

شعر کودکانه شجاعت

 برزمگه چه نماید؟ شجاعت و مردی

ببزمگه چه نمایه؟ سخاوت واحسان

شعر در مورد شجاعت

 ای به صلابت سمر وی به سیاست مثل

وی به شجاعت علم وی به مهابت نشان

شعر در مورد شجاعت کودکانه

 از علی علم و شجاعت سوی امت ظاهر است

روشن و معروف و پیدا چون نهار، ای ناصبی

شعر شجاعت حضرت قاسم ترکی

 مزن لاف شجاعت ور زنی آنگه که در میدان

عدم شمشیر دل یابی فنا شبدیز جان بینی

شعر در شجاعت حضرت عباس

 سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شعر شجاعت حضرت عباس در جنگ

 داور دین شاه شجاع آن که کرد

روح قدس حلقه امرش به گوش

شعر از شجاعت حضرت عباس

 قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

جملات عاشقانه انگلیسی در مورد شجاعت

Hate is easy,

Love takes courage.

تنفر آسان است،

عشق شجاعت می‌طلبد.

شعر های شجاعت حضرت عباس

 جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد

ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

شعر درباره شجاعت حضرت عباس

 مظهر لطف ازل روشنی چشم امل

جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع

اشعار شجاعت حضرت عباس ترکی

 دارای دهر شاه شجاع آفتاب ملک

خاقان کامگار و شهنشاه نوجوان

اشعار شجاعت حضرت ابوالفضل ترکی

 شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصور

که جود بی دریغش خنده بر ابر بهاران زد

شعر کودکانه درباره شجاعت

 شجاع نیست مگر عاشقی که جان بخشد

شود صحیح که گردد بتیغ عشق جریح

شعر کودکانه در مورد شجاعت

 همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع

همی بدادی تا در ولی نماند فقیر

شعر کودکانه درباره ی شجاعت

 شجاع امشب که وصل دوست داری جان سپردن

به علاج محنت هجران فردا مردن است امشب

آخرین بروز رسانی در : شنبه 26 مرداد 1398

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.