گلچین زیباترین شعر در مورد بزرگواری - جسارت

گلچین زیباترین شعر در مورد بزرگواری

شعر در مورد بزرگواری

,شعر در مورد بزرگواری,شعر درباره بزرگواری,شعری درباره بزرگواری,شعر بزرگواری,شعر در مورد بزرگواری,شعر درباره بزرگواری,شعر در وصف بزرگواری,شعری درباره بزرگواری

شعر در مورد بزرگواری

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بزرگواری برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

عرش کم در بزرگواری تو

فرش در موکب عماری تو

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعر در مورد بزرگواری

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

در پای غم تو خرد گشتم

هم سرکشی و بزرگواری

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعر درباره بزرگواری

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

چه شود گر بزرگواری شد

زایر سده همایونم

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعری درباره بزرگواری

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

در بزم تو هیچ شه ندارد

بر سر کله بزرگواری

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعر بزرگواری

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

دشنام دهی که ای سنایی

بس خوش سخن و بزرگواری

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعر در مورد بزرگواری

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

وانکس که شناخت خرده عشق

هر خرده او بزرگواری است

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعر درباره بزرگواری

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

دردا که چنان بزرگواری

برخاست ز راه خرده دانی

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر در وصف بزرگواری

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

اندر شریف خویی با مشتری موافق

واندر بزرگواری باآسمان برابر

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

شعری درباره بزرگواری

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

شد عرش بدان بزرگواری

فرش تو درین شتر سواری

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر در مورد بزرگواری

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

قومی همه از بزرگواری

ارباب محفه و عماری

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعر درباره بزرگواری

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

و گر او نیز را به یک دو درست

بنوازی، بزرگواری تست

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعری درباره بزرگواری

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

بزرگواری کاندر بروج طاعت اوست

مدبران فلک را مدار گرد مدر

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر بزرگواری

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

بزرگواری را رسمهای اوست جمال

چو مر شجاعت را تیغ تیز اوست شعار

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

شعر در مورد بزرگواری

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

بزرگواری کز روزگار آدم باز

چو او و چون پدر او ملک نبود دگر

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

شعر درباره بزرگواری

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

بزرگواری کاندر میان گوهر خویش

پدیدتر زعلم در میان صف سوار

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

شعر در وصف بزرگواری

شعر اسم یکتا , شعر در مورد اسم یکتا , شعر درباره اسم یکتا , شعر در وصف اسم یکتا

هر کس که قصد کرد بدو بی نیاز گشت

آری بزرگواری داند بزرگوار

شعر اسم سینا , شعر در مورد اسم سینا , شعر درباره اسم سینا , شعر در وصف اسم سینا

شعری درباره بزرگواری

شعر اسم یگانه , شعر در مورد اسم یگانه , شعر درباره اسم یگانه , شعر در وصف اسم یگانه

دیده را هر خشت دامی هست بر باروی شهر

کی کند در گوش کیوان از بزرگی گوشوار

شعر اسم صبا , شعر در مورد اسم صبا , شعر درباره اسم صبا , شعر در وصف اسم صبا

شعر در مورد بزرگواری

شعر اسم صدف , شعر در مورد اسم صدف , شعر درباره اسم صدف , شعر در وصف اسم صدف

هرکس از دعوی عمیدند و خطیرند و بزرگ

تو ز معنی هم عمیدی هم بزرگی هم خطیر

شعر تنفر , شعر در مورد تنفر , شعر درباره تنفر , شعر در وصف تنفر

شعر درباره بزرگواری

شعر اذیت , شعر در مورد اذیت , شعر درباره اذیت , شعر در وصف اذیت

تا یمین ست و یسار اندر بزرگی و شرف

یمن بادت بر یسار و یسر بادت بر یمین

شعر اسم شراره , شعر در مورد اسم شراره , شعر درباره اسم شراره , شعر در وصف اسم شراره

شعری درباره بزرگواری

شعر با ق , مشاعره با ق , شعر با حرف قاف , شعر با ق شروع شه

اینت بی حد کرم و لطف و بزرگی و شرف

در یکی شخص مرکب شده سبحان الاه

شعر با ن , مشاعره با ن , شعر با حرف نون , شعر با ن شروع شه

شعر بزرگواری

شعر اسم یلدا , شعر در مورد اسم یلدا , شعر درباره اسم یلدا , شعر در وصف اسم یلدا

در سعادت همچنین آسوده بادی سال و ماه

از بزرگان و ز بزرگی مر ترا اقبال و جاه

شعر با ف , مشاعره با ف , شعر با حرف ف , شعر با ف شروع شه

شعر در مورد بزرگواری

شعر با ک , مشاعره با ک , شعر با حرف کاف , شعر با ک شروع شه

درین مقام بزرگی به قدر و قیمت نیست

قبول حضرت حق هر که شد بزرگ آن است

شعر اسم شادی , شعر در مورد اسم شادی , شعر درباره اسم شادی , شعر در وصف اسم شادی

شعر درباره بزرگواری

شعر با ث , مشاعره با ث , شعر با حرف ث , شعر با ث شروع شه

چو ماه نو سر از پای تواضع بر نمی دارم

اگر با آن بزرگی آسمان گیرد رکابم را

شعر با و , مشاعره با و , شعر با حرف واو , شعر با و شروع شه

شعر در وصف بزرگواری

شعر با ه , مشاعره با ه , شعر با حرف ه , شعر با ه شروع شه

معنی انسان نگنجد از بزرگی در جهان ساده لوح

آن کس که گوید هست انسان زیر پوست

شعر سرو , شعر در مورد سرو , شعر درباره سرو , شعر در وصف سرو

شعری درباره بزرگواری

شعر با ل , مشاعره با ل , شعر با حرف لام , شعر با ل شروع شه

ای بسا میت که خواهد بی کفن رفتن به خاک

گر چنین خواهد بزرگی یافت دستار صلاح

شعر با گ , مشاعره با گ , شعر با حرف گاف , شعر با گ شروع شه

شعر در مورد بزرگواری

شعر اسم وحید , شعر در مورد اسم وحید , شعر درباره اسم وحید , شعر در وصف اسم وحید

ندارد خاکساری با بزرگی جنگ در مشرب

که در کوی مغان گردون سبو بر دوش می گردد

شعر اسم شهلا , شعر در مورد اسم شهلا , شعر درباره اسم شهلا , شعر در وصف اسم شهلا

شعر درباره بزرگواری

شعر اسم یاسمن , شعر در مورد اسم یاسمن , شعر درباره اسم یاسمن , شعر در وصف اسم یاسمن

با بزرگی از زمین صد پله ایم افتاده تر

شوکت و شانی به خود چون آسمان نسپرده ایم

شعر اسم پریا , شعر در مورد اسم پریا , شعر درباره اسم پریا , شعر در وصف اسم پریا

شعری درباره بزرگواری

شعر اسم یاسمین , شعر در مورد اسم یاسمین , شعر درباره اسم یاسمین , شعر در وصف اسم یاسمین

نه ز ساقی ناز و نه از خم بزرگی می کشم

تا ز خون دل مهیا شد شراب چشم من

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر بزرگواری

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

چون منصب بزرگی و چون جاه و ملک و مال

بی وصمت تزلزل و عیب و زوال نیست

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر در مورد بزرگواری

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

تاج فرق سروری سرمایه فر و شکوه

خاتم دست بزرگی مایه عز و وقار

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعر درباره بزرگواری

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

تو ز بهر او همی خواهی بزرگی و شرف

او ز بهر خدمت تو زندگانی و شباب

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر در وصف بزرگواری

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

گر ترا یزدان بزرگی داد و راضی نیست خصم

خصم را گو دفتر تقدیر باید کرد حک

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعری درباره بزرگواری

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

ای بزرگی کز پی مدح و ثنای تو همی

روز و شب بر من ثنا گوید روان عنصری

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر در مورد بزرگواری

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

عمارت دوست شد طاووس از آن پای گلین دارد

ولیکن سر بزرگی یافت بوم از بوم ویرانی

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعر درباره بزرگواری

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

به غفلت گر ز خاقانی گناهی در وجود آمد

به استغفار آن خرده بزرگی عذر خواه اینک

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

شعری درباره بزرگواری

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

ز ما گر خرده ئی آمد بزرگی کن و زان بگذر

که آن بهتر که بر مستان ببخشایند هشیاران

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

شعر بزرگواری

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

ای از کمال و لطف و بزرگی بر آسمان

عهد و وفا و خدمت ما در زمین مکن

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

شعر در مورد بزرگواری

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

کیست کو پهلو زند با آنکه دولتخانه را

از بزرگی سر به «اوادنی » و «ما اوحی » زند

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعر درباره بزرگواری

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

مثال جان بزرگی نهان به جسم جهان

مثال احمد مرسل میان گبر و جهود

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعر در وصف بزرگواری

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

بزرگی از شه ارواح شمس تبریزست

وجودها پی این کبریا صغار کنید

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

شعری درباره بزرگواری

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

بدبخت و گران جانی کو بخت از او جوید

دربند بزرگی شد می سوزد چون خرده

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

شعر در مورد بزرگواری

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

تو پیش رو این رمه ی بزرگی

جان و دل من زین رمه رمان است

شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز

شعر درباره بزرگواری

شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی

اگر سگ به محرابی اندر شود

مر آن را بزرگی سگ نشمریم

شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام

شعری درباره بزرگواری

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

در بزرگی بقای عمر تو باد

تا جهان را همی بقا باشد

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

شعر بزرگواری

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

با طرب خیز و با نشاط نشین

در شرف پای و در بزرگی مان

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

شعر در مورد بزرگواری

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

زنده کرد او به بزرگی و هنر نام پدر

این چنین باید کردن پدران را پسری

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

شعر درباره بزرگواری

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

تو خرمن جمالی، من خوشه چین مسکین

تو خواجه بزرگی، من بنده کمینم

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

شعر در وصف بزرگواری

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

فرموده خدا بزرگی آیین من است

تمکین شهان ز فر تمکین من است

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

شعری درباره بزرگواری

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

ای بزرگی که رای صایب تو

کارهای عمل به سامان کرد

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

شعر در مورد بزرگواری

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

بدبخت و گران جانی کو بخت از او جوید

دربند بزرگی شد می سوزد چون خرده

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

شعری درباره بزرگواری

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

کرا بزرگی و نعمت زاین و آن بودی

ورا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

شعر درباره بزرگواری

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

اگر کریم بزرگی کند به جای خودست

ز چرخ سفله بزرگی نمی توان برداشت

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

شعر بزرگواری

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

بدان بزرگی جنگ و بدان بزرگی فتح

بکرد وشیر بکشت اینت قدرت و امکان

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

شعر در مورد بزرگواری

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

ای بزرگی که رای روشن تو

همه کار صواب فرماید

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

شعر درباره بزرگواری

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

کار از روی بزرگی و شرف

کارفرمای فلک را فرمای

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

شعر در وصف بزرگواری

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

عاقل از کار بزرگی طلبید

تکیه بر بیهده گفتار نداشت

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

شعری درباره بزرگواری

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

همیشه دختر امروز، مادر فرداست

ز مادرست میسر، بزرگی پسران

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

شعر در مورد بزرگواری

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

سپهری است بی آفتاب درخشان

بزرگی که دست سخایی ندارد

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

شعر درباره بزرگواری

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

در حضرت حق ستوده درویشانند

در صدر بزرگی همه بیخویشانند

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

شعری درباره بزرگواری

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

همچو دریا (بیدل) از موج بزرگی دم زدن

پشت دست خود بدندان ندامت کندن است

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

شعر بزرگواری

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

ای واقف بزرگی آوارگی مبارک

منزل نماند هر جا بستند بار طفلی

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

شعر در مورد بزرگواری

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

شعر درباره بزرگواری

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

شعر در وصف بزرگواری

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

در بزرگی کی روا باشد که تشریفات را

از فرشته بازگیری آنگهی بخشی به دیو

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

شعری درباره بزرگواری

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

بزرگی را که پاس خوشه چین نیست

بسوزد برق آفت، خرمنش را

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

شعر در مورد بزرگواری

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

گرم به گوشه چشمی شکسته وار ببینی

فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

شعری درباره بزرگواری

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند

تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

شعر درباره بزرگواری

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

آن بزرگی که ز بس فضل و کریمی نگذاشت

در مزاج فضلا از کرم خود اربی

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

شعر بزرگواری

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

به خاتمی که فرستاد شاه زنده شدی

بلی بزرگی و حکم روان چنین باید

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

شعر در مورد بزرگواری

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

ما فرش بزرگی به جهان باز کشیدیم

صد گونه شراب از کف اقبال چشیدیم

شعر در مورد بزرگواری

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.