گلچین زیباترین شعر در مورد بحث و جدل

گلچین زیباترین شعر در مورد بحث و جدل

شعر در مورد بحث و جدل شعر در مورد بحث و جدل ,شعر درباره بحث و جدل,شعر برای بحث و جدل,شعر در باره بحث و جدل,شعر با بحث و جدل,شعر درمورد بحث …

گلچین زیباترین شعر در مورد بلوغ

گلچین زیباترین شعر در مورد بلوغ

شعر در مورد بلوغ ,شعر در مورد بلوغ,شعری در مورد بلوغ,شعر هایی در مورد بلوغ,شعری درباره بلوغ,داستان هایی در مورد بلوغ,شعر در مورد بلوغ,شعری در مورد بلوغ,شعر هایی در مورد بلوغ,شعر بلوغ,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد صبر

گلچین زیباترین شعر در مورد صبر

شعر در مورد صبر شعر در مورد صبر,شعر در مورد صبر و تحمل,شعر در مورد صبر و شکیبایی,شعر در مورد صبر و استقامت,شعر در مورد صبر و بردباری,شعر در مورد صبر عاشق,شعر …

شعر در مورد اسم هما

شعر در مورد اسم هما ,شعر درباره اسم هما,شعر برای اسم هما,شعر در باره اسم هما,شعر با اسم هما,شعر درمورد اسم هما,شعر با کلمه هما,شعر با کلمه ی هما,شعری در مورد اسم هما,شعری درباره اسم هما,شعری برای اسم هما,شعر درباره ی اسم هما,شعر در مورد نام هما,شعر برای نام هما,شعر درباره نام هما,شعر با نام هما,شعر درمورد نام هما

شعر در مورد اسم هما

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم هما برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 هما، به کلبه ویران ما، نمی آید

به آشیان فقیران، هما نمی آید

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اسم هما

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

 شود رزق هما گر استخوان من، زبیتابی

عجب دارم دگر در استخوان مغز هما بندد

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم هما

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

 تو سعی کن که به سعادت رسیدگان پیوند

که استخوان به هما چون رسد هما گردد

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر برای اسم هما

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

 استخوان من اگر رزق هما خواهد شدن

سایه بال هما ابر بلا خواهد شدن

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در باره اسم هما

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

 ستمکش هوس نارسای اقبالم

باستخوان رسدم کار تا هما برسد

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر با اسم هما

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

 چون هما رزقش استخوان سازند

به سعادت کسی که مغرورست

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درمورد اسم هما

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 خود من جعل المهوم هما

از لفظ رسول خوانده استم

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با کلمه هما

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 هما از سایه ام کسب سعادت می کند صائب

نه بی مغزم که دولت از پر و بال هما جویم

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه ی هما

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 ایکه از مایه سعادت خویش

سایه بخش هما فرستادی

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری در مورد اسم هما

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 عالم اقبال محو پرده ادبار ماست

صد هما گم کرده در بال مگس آئینه را

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره اسم هما

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 زبیمغزی شکوه سلطنت شد ننگ کناسی

بجای استخوان گه خورده میگردد هما اینجا

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری برای اسم هما

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 بقدر جاه و حشم انفعال در جوش است

هما کجاست مگس دیده اند دنیا را

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره ی اسم هما

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 از قناعت بود ما را دستگاه همتی

چون هما در ظل بال خود کرم داریم ما

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد نام هما

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 ای غره اقبال سرانجام تو شرم است

مرگت بته بال هما سایه بوم است

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر برای نام هما

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 بر بساط پایه وهم آنقدر تمکین مچین

سلطنت را سایه بال هما زنجیر پاست

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درباره نام هما

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 بر ما هوس بال هما سایه نیفگند

صد شکر که این زنگ زآئینه ما رفت

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر با نام هما

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 معنی دولت سراپا صورت افتادگیست

از تواضع سایه بال هما افتاده است

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درمورد نام هما

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

 با بخت سیه یاد شب عید ندارم

یارب چه هما بر سر من سایه فگن رفت

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد اسم هما

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

 هشدار که در سایه دیوار قناعت

خوابیست که در خواب پر و بال هما نیست

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر برای اسم هما

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 منت سایه اقبال زآتش کم نیست

گر هما بال گشاید بسر من تیغست

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر درباره اسم هما

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

 فقرم به بساطیکه کند منع فضولی

نتوان بتصنع پر تصویر هما بست

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر با اسم هما

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

 در کارگاه دولت شور حشم شگون نیست

یکسر خروش چغد است هر جا هما نشیند

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر در باره اسم هما

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

 کم نیست کمال فقر از دام هوس رستن

بگذار که این پرواز در بال هما باشد

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر درمورد اسم هما

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

 نور انصاف گر این است که شاهان دارند

سایه در بال هما سوخته یا میسوزد

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر با کلمه هما

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

 ننگ هوس نمیکشد دولت بی زوال ما

بر در کبریای فقر نام هما که میبرد

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر با کلمه ی هما

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

 گو وهم سوده باشد بر چرخ تاج شاهان

سعی هما بلندی پیش مگس ندارد

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعری در مورد اسم هما

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

 نیست اقبال جز اسباب ندامت دربار

عبرت از بال هما بال مگس میگیرید

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعری درباره اسم هما

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

 زچرب و خشک بهر استخوان سراغی

هست هما وگرنه چرا مایل گدا نشود

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعری برای اسم هما

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

 نگردد سایه بال هما دام فریب من

هنوزم استخوان جوهر زنقش بوریا دارد

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر درباره ی اسم هما

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

 سلامت آئینه دار سعادت است بشرطی

که استخوان کسی در ره هما ننشیند

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر در مورد نام هما

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

 دمیده شش جهت اقبال آفتاب ازل

زتیره روزی بال هما که میپرسد

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر برای نام هما

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

 طبع ترا مباد فضول هوس کند

میراث سایه ئی که زبال هما رسید

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره نام هما

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

 حرص مقلد آخر محروم عافیت ماند

بالین راحت از خلق فکر پر هما برد

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر با نام هما

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

 سواد انتظار جاه تا چشمت کند روشن

بعبرت استخوان کن سرمه و بال هما بنگر

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درمورد نام هما

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

 بال هما زشش جهتم سایه افگن است

اقبال گو کلاغ به بخت سیاه گیر

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر در مورد اسم هما

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

 بپرواز هوا تا کی عروج آهستگی غفلت

حضیض قدر جاه از سایه بال هما بنگر

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر درباره اسم هما

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

 چون هما بر قسمت منحوس من باید گریست

شد سعادتها ضمان تا استخوانی یافتم

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر برای اسم هما

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

 باغ اقبالست گر بخت سیاهم خون شود

صد هما طاوس حیرت از کلاغ بسملم

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر در باره اسم هما

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

 از بال هما کیست کشد ننگ سعادت

(بیدل) زسرمایه ما نشود سایه ما کم

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر با اسم هما

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

 اقبال پرگشائی بخت سیاه داشت

از سایه هما بکلاغی رسیده ایم

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر درمورد اسم هما

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

 در مقامی کارزوها بسمل حسرت کشی است

ای هما کم نیست از یک عالم اسباب استخوان

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر با کلمه هما

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

 مشو مغرور بنیادی که پرواز است تعمیرش

زغفلت چند خواهی تکیه بر بال هما کردن

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر با کلمه ی هما

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

 پر هما چه کند بخت اگر دگرگون شد

اطاقه است دم ماکیان چو واژون شد

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعری در مورد اسم هما

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

 گر چنین باشد فشار حسرت بال هما

مغزها آخر زخشکی استخوانی میشود

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعری درباره اسم هما

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

 فطرت نمی پسندد منظور جاه بودن

تا استخوان بمغز است باب هما نباشد

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعری برای اسم هما

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

 تا کی از استخوان پوچ زحمت بی حلاوتی

کاش مصور هوس جای هما مگس کشد

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر درباره ی اسم هما

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

 بچندین شعله میبالد زبان حال مشتاقان

که یارب بر سر ما دود دل بال هما باشد

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر در مورد نام هما

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

 جنون بینوایان هر کجا بخت آزما گردد

بسر موی پریشان سایه بال هما گردد

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر برای نام هما

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

 استخوان بندی اوهام زبس بیمغز است

آرزوها همه بر بال هما می پیچد

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درباره نام هما

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

 ای هما پرواز شوخی محو زیر بال گیر

ظلمتستانست اینجا سایه را پوشیده اند

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر با نام هما

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

 در خور جهد است حاصلها که از بهر هما

سایه میسوزد نفس تا استخوانی میشود

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر درمورد نام هما

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

 طعمه درد اگر رسد در کام

هر مگس همسر هما گردد

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در مورد اسم هما

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

 چو بخت نیست باقبالت اشتلم چه بلاست

زرشک سایه نباید پر هما کندن

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر درباره اسم هما

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

 سرمایه اظهار بقا هیچکسی کن

پرواز هما یمن ندارد مگسی کن

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر برای اسم هما

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

 ای هما کام هوس از ما نخواهی یافتن

مغزداران حقیقت فارغ اند از استخوان

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر در باره اسم هما

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

 ما اسیران را بسامانگاه اقبال فنا

تیغ قاتل سایه بال هما خواهد شدن

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر با اسم هما

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

 بیمغز جز شکست زدولت نمی کشد

از سایه هما چه برد بهره استخوان

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر درمورد اسم هما

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

 بیدماغ فرصتم سودائی اقبال کیست

تا هما آید بپرواز استخوان خواهم شدن

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر با کلمه هما

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

 هوس کلاه شاهی زسرت برآر (بیدل)

بچه نازد استخوانی که برو هما نشسته

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر با کلمه ی هما

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

 استخوان چرب و خشکی هست کز خاصیتش

سگ توجه بر گدا دارد هما بر پادشاه

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعری در مورد اسم هما

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

 باین طالع چه امکانست یابم بار اقبالی

مگر از استخوانم نامه بر بال هما بندی

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعری درباره اسم هما

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

 عالمی از عجز ما چیده است سامان غرور

کرد ما را سایه بال هما افتادگی

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعری برای اسم هما

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

 جز این که خورد کند حرص استخوان ترا

دگر زسایه بال هما چه میجوئی

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر درباره ی اسم هما

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

 زین اثرها کز سعادت خفته در بال هما

بر پر طاوس بایستی دوکان مشتری

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر در مورد نام هما

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

 بمرگ نیز همان حب جاه خلق بجاست

مگر هما برد از استخوان گرانجانی

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر برای نام هما

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

 پیوسته هما گوید: یکیست یگانه

تا در طرب آرد به هوا بر ورشان را

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

شعر درباره نام هما

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

 هر که او در سایه فر هما مأوا گرفت

گرچه گنجشکی بود شهباز گردد عاقبت

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

شعر درمورد نام هما

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

 هر زمان عشق هما سایه مرا می گوید

که تو شاهین جهانی منشین بر مردار

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

شعر با نام هما

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

 ای هما سایه قدم از در من بازمگیر

سایه عالی خویش از سر من بازمگیر

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

شعر در مورد اسم هما

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

 آن هما سایه چو می دید که ما می بالیم

بچه خویش همی داشت بپر پوشیده

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

شعر برای اسم هما

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

 این هما سایه که مرغان سپید ارواح

حوصله پر زسیه دانه خالش دارند

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

شعر درباره اسم هما

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

 قانع به استخوانم و از سایه تاجبخش

با همتی که بال هما می دهد به دل

شعر در مورد اسم هما

آخرین بروز رسانی در : جمعه 22 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.