تعبیر خواب دندان لق

تعبیر خواب دندان لق از دید معبران بزرگ تعبیر خواب

تعبیر خواب دندان لق سایت جسارت دندان ها به مانند افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های ما در فک بالا مردان خانواده می باشند و دندان های فک پایین زنان هستند.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نمی باشد. دندان ها ازاعضا حساس بدن انسان می باشند.

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده است دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشاونئانش مریض می گردد یا آسیبی به او وارد خواهد شد ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. می توان گفت که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران این خانواذه. اگر ببیند در خواب دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی گرذد. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی خواهد شد و وامدار می شود. اگر ببیند در خواب دندان هایش سفید و براق می باشد زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و اتفاقی خوب برای او و خانواده اش انجام می گیرد. اگر ببیند در خواب دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها خواهد رسید که جنبه خانوادگی دارد.

تعبیر خواب دندان,تعبیرخواب دندان,دندان در خواب دیدن , تعبیر خواب دندان لق

تعبیر خواب دندان لق از دید معبران بزرگ تعبیر خواب

اگر ببینید که در خواب همه  دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر در خواب دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا خواهید شد. برای زن نیز همین تعبیر خواب دندان معتبر هست یعنی اگر در خواب دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می گردد.

حضرت دانیال گوید:

دیدن خواب دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان پایین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان می باشد و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشان دور می باشد و بعضی از معبران تعبیر خواب گویند: دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند در خواب دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار گردد.

تعبیر خواب دندان لق از دید معبران بزرگ تعبیر خواب

تعبیر خواب دندان لق محمدبن سیرین می گوید:

اگر ببیند در خواب دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد است و به خاک آلوده نگردیده است، دلیل که او را فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی از بین رود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر در خواب ببیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر ببیند در خواب دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر ببیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر ببیند در خواب دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر در خواب ببیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر در خواب ببیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر در خواب ببیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر در خواب ببیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب دندان لق ابراهیم کرمانی می گوید:

دیدن خواب دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر ببیند در خواب دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر در خواب ببیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این ببیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر در خواب بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر ببیند دندان او سیاه گردید، او را غم و اندوه برسد. اگر ببیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او را عمری دراز  میباشد، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

تعبیر خواب دندان لق از دید معبران بزرگ تعبیر خواب

تعبیر خواب دندان لق جابر مغربی گوید:

اگر بیند که در خواب دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

تعبیر خواب دندان لق حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.

تعبیر خواب دندان از دید معبران بزرگ تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.