آثار ارزشمند آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

هرم ها از رأس ساخته می شود

و چیزی كه در معماری بسیار خطرناك است

در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد

دچار آشفتگی و بی نظمی می شود

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

كار از بین برنده ی كسالت و عیب و نیاز است

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

شعر گونه ای از حالت تاثر و هیجان است كه در آن حالت

آرامش و سكون به انسان دست می دهد

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

صرف داشتن موهبت و استعداد كافی نیست

زیرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقیم می ماند

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد كرد

باید كه مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه كه طبع و اندیشه ی ما می پسندد

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

یك پیرمرد بدون اندوه و با نشاط

هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

عشق پیرانه سر

نیز می تواند آن قدر مؤثر و گیرا و همان اندازه صادقانه و صمیمانه باشد

كه مهرورزی ایام جوانی صادقانه و صمیمانه و مؤثر و گیرنده است

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

هر عملی كه برای جوان گردانیدن

و بازدارندگی از آشكار شدن پیری باشد

یك عمل و رفتار ناشی از تمدن و مدنیت است

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری

كه در پایان زندگانی ما یعنی دوره ی نیكبختی

و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.