گلچین زیباترین شعر در مورد خلخال

گلچین زیباترین شعر در مورد خلخال

شعر در مورد خلخال شعر در مورد خلخال ,شعر درباره خلخال,شعر برای خلخال,شعر در باره خلخال,شعر با خلخال,شعر درمورد خلخال,شعر با کلمه خلخال,شعر با کلمه ی خلخال,شعری در مورد خلخال,شعری درباره خلخال,شعر …

شعر در مورد نگاه ؛ 77 شعر کوتاه در مورد نگاه عاشقانه

شعر در مورد نگاه ؛ 77 شعر کوتاه در مورد نگاه عاشقانه

شعر در مورد نگاه در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد نگاه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد هفته پژوهش

گلچین زیباترین شعر در مورد هفته پژوهش

شعر در مورد هفته پژوهش شعر در مورد هفته پژوهش ,شعر در باره هفته پژوهش,شعری درباره هفته پژوهش,شعر درمورد هفته ی پژوهش,شعر درباره هفته پژوهش,شعر درباره ی هفته پژوهش,شعر در مورد هفته …

شعر در مورد اسم اسما

شعر در مورد اسم اسما,شعر در مورد اسم سما,شعر در مورد اسم سمانه,شعر درباره اسم سمانه,شعر درباره اسم سماشعر باسم اسماء بدون موسیقى,شعر باسم اسماء ومحمد

شعر در مورد اسم اسما

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم اسما برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 اسم اعظم جامع اسما بود

مظهر اسما همه اشیا بود

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد اسم اسما

 سخن به است که ماند ز مادر فکرت

که یادگار هم اسما نکوتر از اسما

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر در مورد اسم سما

 هر چه هست آئینه اسما بود

یک مسما در همه اسما نگر

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر در مورد اسم سمانه

 بر هم درید پرده اسما و خوش برفت

اسما چو محو شد به مسما دراوفتاد

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر درباره اسم سمانه

 آدمی را او بخویش اسما نمود

دیگران را ز آدم اسما می گشود

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر درباره اسم سما

 علم اسما اعتبار آدم است

حکمت اشیا حصار آدم است

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 برون لفظ محال است جلوه معنی

همان زکسوت اسما طلب مسمی را

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر باسم اسماء ومحمد

 چیست آدم مفرد کلک دبیرستان رب

کاینهمه اوضاع اسما راست ترکیبش سبب

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر در مورد اسم اسما

 زذات محض چه اسما که برنمی آئیم

جهان وهم و گمان فطرت معمائیست

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر در مورد اسم سما

 اسما همه در پرده ناموسی انسان

خود را بزبانی که نشد فهم ستودند

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر در مورد اسم سمانه

 از مسما هر که یابد بهره ای

فارغ و آسوده از اسما شود

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر درباره اسم سمانه

 هزار و یک مقام آنجا، اگر چه بگذری،

لیکن ز حد جمله اسما تجاوز کرد نتوانی

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر درباره اسم سما

 دریاب، که اوست اسم اعظم

زو گشت عیان صفات و اسما

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 آن ذات که حق بود صفاتش

او را بنگر، چه باشد اسما؟

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر باسم اسماء ومحمد

 گر توهم می کند او عشق ذات

ذات نبود وهم اسما و صفات

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر در مورد اسم اسما

 زانک این اسما و الفاظ حمید

از گلابه آدمی آمد پدید

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر در مورد اسم سما

 دل ست تخته پرخاک او مهندس دل

زهی رسوم و رقوم و حقایق و اسما

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در مورد اسم سمانه

 چو اوست معنی عالم به اتفاق همه

بجز به خدمت معنی کجا روند اسما

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر درباره اسم سمانه

 ز بهر غیرت آموخت آدم اسما را

ببافت جامع کل پرده های اجزا را

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر درباره اسم سما

 عشق را با گفت و با ایما چه کار

روح را با صورت اسما چه کار

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 در مدرسه آدم با حق چو شدی محرم

بر صدر ملک بنشین تدریس ز اسما کن

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر باسم اسماء ومحمد

 میوه خامی مقیم شاخ باش

بی معانی ترک این اسما مکن

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر در مورد اسم اسما

 چو اسم شمس دین اسما تو دیدی

خلاصه او است در اشیاء تو دیدی

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر در مورد اسم سما

 بیار معنی اسما تو شمس تبریزی

در آسمان چو نه ای تا چه آسمان داری

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر در مورد اسم سمانه

 همه عالم طلسماتند و اسما گنج و ما خازن

از آن هر کنج ویرانه به گنج او بود معمور

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر درباره اسم سمانه

 از علی عالی تری در عالم امکان مجوی

زان که رسم هر مسمی باید از اسما گرفت

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر درباره اسم سما

 فشاند بر چمن ژاله دماند از دمن لاله

چنان از دل کشد ناله که سعد از فرقت اسما

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 بود عاشق فراق اندر چو اسمی خالی از معنی

ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر باسم اسماء ومحمد

 و گر گوئی که در معنی نیند اضداد یک دیگر

تفاوت از چه شان آمد میان صورت و اسما؟

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر در مورد اسم اسما

 ز راه دین توان آمد به صحرای نیاز ار نی

به معنی کی رسد مردم گذر ناکرده بر اسما

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر در مورد اسم سما

 وامق به عذرا چون رسید عروه به عفرا چون رسید

اسعد به اسما چون رسید الصبر مفتاح الفرج

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر در مورد اسم سمانه

 نعمت الله هر چه می یابد مسمای وی است

با چنین کشف خوشی او اسم اسما کی برد

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر درباره اسم سمانه

 آن چنان ذاتی نهان در هر صفت پیدا بود

جامع ذات و صفاتش نزد ما اسما بود

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر درباره اسم سما

 از آن دانسته ای تو جمله اسما

که هستی صورت عکس مسما

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 نگر تا قطره باران ز دریا

چگونه یافت چندین شکل و اسما

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر باسم اسماء ومحمد

 در احد چون اسم ما یک جلوه کرد

در عدد بنگر چه اسما شد پدید

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر در مورد اسم اسما

 خداوندی که آدم را بتعظیم

ز راه وحی اسما داد تعلیم

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر در مورد اسم سما

 اولش اسما همه تعلیم داد

آنگه او را سلموا تسلیم داد

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر در مورد اسم سمانه

 جهانی دید پر موج مسمی

بیک ره هم جهان محو و هم اسما

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر درباره اسم سمانه

 بگفتا من موذن باشم اینجا

در این مسجد همی خوانم من اسما

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درباره اسم سما

 بدان خود را که این هفده کتب را

نهادم برطریق علم اسما

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 نازل ز آسمان شود اسما از آن بود

نامش نبی که هست نبی سان به گوهرا

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر باسم اسماء ومحمد

 برو در عالم اسما سفر کن

مظاهر را بدان الله اکبر

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر در مورد اسم اسما

 ای حسن تو جلوه گر ز اسما و صفات

روی تو نهان در تتق این جلوات

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر در مورد اسم سما

 سر نفخت فیه ز آدم چو بشنوم

هر دم دم از حقایق اسما برآورم

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر در مورد اسم سمانه

 تا بود در واحدیت مراحد را فتح باب

از تجلی اولا مفتاح اسما کرده ای

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر درباره اسم سمانه

 آدمی گر شد معلم مرملایک را بفضل

همچو طفلان از برای حفظ اسما آمده

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درباره اسم سما

 یک مسمی چو تجلی کند از بهر ظهور

اختلاف صور و کثرت اسما بینی

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 جامع مجموع اسما او بود

جمله میدان کاین جمل نیکو بود

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر باسم اسماء ومحمد

 یک مسما باشد و اسما هزار

آن یکی را در هزاران می شمار

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد اسم اسما

 نسخه اسما بجو یک یک بخوان

وحدت اسم و مسما را بدان

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد اسم سما

 هر چه بینی مظهر اسما نگر

هر که یابی دوستدار ما نگر

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر در مورد اسم سمانه

 اگر اسم و مسما را بدانی

به ذوق این شرح اسما را بخوانی

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر درباره اسم سمانه

 گنج اسما بر سر عالم فشاند

هر یکی بر مسند وحدت نشاند

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر درباره اسم سما

 یک مسمی باشد و اسما هزار

آن یکی در هر یکی خوش می شمار

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 گنج اسما به ما عطا فرمود

منتی یافتم که چتوان گفت

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر باسم اسماء ومحمد

 ترک اسما کن که هر کو ترک کرد

در مسما رفت و تنها شد پدید

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد اسم اسما

 مباش احوال مسمی جز یکی نیست

اگرچه این همه اسما نهادیم

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر در مورد اسم سما

 بر هم درید پرده اسما و خوش برفت

اسما چو محو شد به مسما دراوفتاد

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد اسم سمانه

 با ذات حضرت او غیری چه کار دارد

اعیان و جمله اسما در ذات اوست هالک

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر درباره اسم سمانه

 عقل ار چه مصفا و مزکا باشد

ادراک اله جز به اسما نکند

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر درباره اسم سما

 بدانکه حضرت اعلی نمی توان دانست

ز ذات او بجز اسما نمی توان دانست

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 حسن اسما و هم جمال و صفات

در چنین آینه به ما بنمود

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر باسم اسماء ومحمد

 در همه آئینه ای اسما نگر

بلکه با اسما مسما می نگر

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد اسم اسما

 گرچه دارم ساغر اسما مدام

می ز خم ذات می نوشم به کام

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در مورد اسم سما

 شده مستغرق نور مسما

ز اعداد و ز اسما بر گذشته

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد اسم سمانه

 مسجود ملک تا نشود چون آدم

عالم نشود به عالم اسما او

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر درباره اسم سمانه

 بنگر که چه بود نیک آن اسما

منگر به دروغ عامه و غوغا

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر درباره اسم سما

 گرچه هزار است اسم هست مسما یکی

دیده ز اسما بدوز عین مسما طلب

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر باسم اسماء بدون موسیقى

 در آینه تمام اشیا

بنموده جمال جمله اسما

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر باسم اسماء ومحمد

 شرح اسما به ذوق خوش خوانده

عارف اسم اعظم آن اعظم

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درباره اسم سمانه

 صورت زیبای اعیان مظهر اسمای اوست

خوانده ایم اسما تمام و یک مسما یافتیم

شعر در مورد اسم اسما

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.