تعبیر خواب طلای شکسته

درباره تعبیر خواب طلا از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب طلا ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است.تعبیر خواب طلا اگر مردي در خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن تعبیر خواب طلا طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند

درباره تعبیر خواب طلا از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب طلای شکسته , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن , تعبیرخواب طلا هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب طلا از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب طلا در تمام جوامع تعبیر خواب را یک الگو برای زندگی می دانند . در این میان تعبیر خواب به عقاید و اعتقادات نیز بر می گردد . یعنی بسته به اینکه چه عقیده و اعتقادی داریدتعبیر خواب طلا تعبیر خواب شما نیز متغییر است .

درباره تعبیر خواب طلا از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب طلای شکسته , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن , تعبیرخواب طلا هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب طلا از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

ابن سيرين مي گويدتعبیر خواب طلا اگر کسي ديد که زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طلا به خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه مي کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که تعبیر خواب طلا از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. تعبیر خواب طلا اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

درباره تعبیر خواب طلا از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب طلای شکسته , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن , تعبیرخواب طلا هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب طلا از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب طلا يافتن رگه اي طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتي پر دردسر دست خواهيد يافت .  اگر خواب ببينيد تصميم داريد در معدن طلا كار كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد از حقوق ديگران دفاع كنيد .تعبیر خواب طلا بايد مراقب باشيد رسوايي در محيط خانوادگي راه نيابد .

تعبیر خواب طلا

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.