اس ام اس روز معلم

اس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی

اس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی

اس ام اس روز معلم اس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی sms teachers day • • • یک پدر بخشنده آب و گل است یک پدر روشنگر جان و دل است لیک اگر پرسی کدامین برترین آنکه دین آموزد و علم یقین روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد • • • اس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی sms teachers day • • • از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم ای معلم چون کنم توصیف تو چون خدا مشکل توان تعریف تو • • • اس ...

ادامه مطلب

اس ام اس روز معلم جدید

اس ام اس روز معلم جدید

اس ام اس روز معلم اس ام اس روز معلم جدید sms teachers day • • • معلم پارچه ی لطیف زر بافتی است با تار محبت و پود علم دکتر سنگری • • • اس ام اس روز معلم جدید sms teachers day • • • معلمی شغل نیست هنر است ذوق است ، ایثار است ، عشق است و فداکاری • • • اس ام اس روز معلم جدید sms teachers day • • • پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد به ز مهر پدر روز معلم مبارک • • • اس ام اس ...

ادامه مطلب