تعبیر خواب ماهی گیری

تعبیر خواب ماهی گیری | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری کردن , تعبیر ماهی گیری کردن , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر خواب ماهی گیری و صید ماهی سعادت و کامیابی است و شما به کامیابی و سعادتی دست پیدا می کنید که قبلا طعم آنرا نچشیده بودید.اگر در حین ماهیگیری بتوانید ماهی بگیرید تعبیر آن خیلی خوب است و شما به سعادتی بزرگ میرسید و اگر ماهی صید نکنید ممکن است اتفاق های ناگواری برای شما بیفتد.

تعبیر خواب ماهی گیری , ماهیگیری در خواب , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر خواب ماهیگیری و ماهیگیری در خواب چه تعبیری دارد

ماهي
حضرت دانيال گويد:
ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

محمدبن سيرين گويد:
اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

تعبیر خواب ماهیگیری و ماهیگیری در خواب چه تعبیری دارد

جابرمغربي گويد:
ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

تعبیر خواب ماهی گیری , ماهیگیری در خواب , ماهی گیری کردن در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ماهي بر شش و جه است.
اول: وزير.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشيزه.
چهارم: غنيمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: كنيزكي هندوي

تعبیر خواب ماهیگیری و ماهیگیری در خواب چه تعبیری دارد

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

تعبیر خواب ماهی گیری , ماهیگیری در خواب , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر خواب ماهیگیری و ماهیگیری در خواب چه تعبیری دارد

لوک اويتنهاو مي گويد :
ماهي
ماهيگيري : سود زياد
ماهيهاي بزرگ : رضايت
ماهيهاي کوچک : شکست
ماهيهاي مرده : ناراحتي
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خريدن آن : اطلاعات غلط
ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ماهي روزي است

تعبیر خواب ماهی گیری , ماهیگیری در خواب , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر خواب ماهیگیری و ماهیگیری در خواب چه تعبیری دارد

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .
۲ـ ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .
۳ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
۴ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .
۵ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .
۶ـ خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .
۷ـ خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است

تعبیر خواب ماهی | تعبیر خواب ماهی گیری | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 93 عدد

 • اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید کرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است که در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

  • سلام.خوابی دیدم که تو برکه ای یا حوض بهتره بگم یه تور بزرگ. پهن کردم تا ماهی بگیرم توی تور پر شده بود از ماهی های سفید بزرگ اما کلی هم قورباغه کوچیک بود تو حوض که تمام ماهی ها رو اونا میخوردن و حت. اگر میخواستم یه ماهی بگیر. قورباغه ها حمله میکردن. بهم و نمیگذاشتند.میخواستم تعبی. این خواب رو در حد توانتان بگید. در واقع جدیداً یه کار. بهم پیشنهاد شده و م مردد هستم که به این کار برم یانه.. ….ممنون میشم کمکم کنید من احسا. میکنم راجع به این کارها این خواب

  • خواب ديدم در حال خوردن ماهي بودم اما مرتب استخوانهايش مابين دندان هاي مي گيرد مي گرد و اذيت مي شدم اما از خوردن ماهي لذت مي بردم حتي وقتي بيدار شدم حس كردم ماهي خوردم وسير هستم

 • خیلی خواب میبینم كه یه ماهی بزرگ و توی یه آب كم عمق به راحتی بادست میگیرم بعضی وقتا آبشم عمیقه ولی نكته بارز خوابام اینه كه ماهی رو راحت میگیرم.

 • توجه : تکرار خواب ،یک معنای نمادین و مهم خواهد داشت
  به طور عموم،ماهی به معنی موفقیته …بسته به فعالیتی که داری…مثلا شاید حساب بانکی شما برنده شود.. یا ….
  اما مهمترین بخش خواب خودشناسی و حرکت در این مسیر است یعنی چی؟
  فرضا تکرار خواب ماهی میتونه نشانه ای از موفقیت شما در درک عمیق درون ، خدا ، عرفان ، یا …. باشد مشروط به این که نشانه ها را به درستی بشناسی و دنبال کنی..آب هم نشانه ایمان شماست اگر زلال بود در ایمانتون اینگونه میشید… اگر گلالود بود دنیا رو به عقبا ترجیه خواهید داد…

  • سلام من در خواب دیدم ماهی را در آب

  • سلام خواب دیدم از یک ماهیگیر ماهی خریدم و ماهیگیر پولمو گرفت ولی ماهی بهم نداد یعنی فرار کرده بود هرچه گشتم دنبالش پیداش نکردم لطف کنید تعبیرش کنید برام

 • ماهی به معنای پادشاهی است.ان شاالله موفقیت نزدیک است

 • سلام
  اگر ماهی بزرگ باشه بدست آوردن غنیمت تعبیر شده

 • كسی در خواب بیند مرغ و ماهی
  به دولت می‌رسد یا پادشاهی

  در كل موفقیت و بخت بلند است.

 • bastegi dare mahi ke gereftin bozorg bode ya kochik?
  age bozorg bode pool va servate ziyadi be dast miyari
  age kochik bode ye kam kamtar kharj koni behtare

 • هر ان كس خواب بیند مرغ و ماهی نمیرد تا كه بیند پادشاهی

 • سلام- تعبیر دوستان درسته ولی یك مطلب رو شما توضیح ندادی كه ماهی رو از آب گرم گرفتی یا سرد . اونطور كه معلومه و چیزی از سرد بودن آب ننوشتی ماهی آب گرم بوده . و ماهی آب گرم با توجه به اینكه خواب چندین بار اتفاق افتاده میتونه زن در خواب باشه . اگه مجردی همسری خواهی گرفت كه وضع مالیش خوبه و اگه ازدواج كردی از طرف خانمت یا اقوامش نفعی بهت میرسه. شاد باش و شاد زی

 • ماهی تو خواب بزرگیه بعضی ها هم میگن تعبیرش بچه ست که شامل حال شما نمیشه

 • ماهیگیری : سود زیاد
  ماهیهای بزرگ : رضایت
  ماهیهای کوچک : شکست
  ماهیهای مرده : ناراحتی
  پختن آنها : داشتن خانه با سامان
  خریدن آن : اطلاعات غلط
  ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند

 • didane mahi dar khab dalil bar kanizaki hendoo mibashad. gereftane an ezdevaj ba hendoo ya doulat yaftan ast

  • خواب دیدم کلى ماهى قزل آلاء دارم وشکمشونو تمیز میکنم اما داخل شکمش مثل سنگدون مرغه تعبیرش چیست؟

 • بستگی داره به موقعیتی که در حال حاضر داری که چه چیزی بیشتر برای شما دارای اهمیت هست و دراولویت ، براحتی به آن میرسی انشاءالله

  • دمت گرم داداش روحیه دادی

 • etefaghe khobi vaset miyofteh

 • خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد و ماهی بزرگ نیز نشان از غنیمت است که به راحتی این موقعیت سر راه شما قرار می گیرد.

 • دوست گرفتن ماهی نشانه بزرگی است ولی باید دید كه ماهی را در آب زلال می گیرید یا آب گل آلود اگر در آب زلال گرفته باشید نشانه بزرگی و كرامت شما خواهد بود و قطعا در آیند به مراتب بالایی از نظر جایگاه خواهید رسید و اگر در آب گل آلود گرفته باشید نشانه پیشرفت مالی خواهد بود و اگر ماهی شما رنگین باشد موفقیت شما ماندگار نخواهد بود و اگر ماهی را در آب عمیق گرفته باشید بطوری كه برای گرفتن ماهی لازم باشد كه زیر آب برید نشانه این است كه موفقیت شما با سعی تلاش فراوان تون به همراه خواهد بود و اگر در آب كم عمق گرفته باشید این موفقیت را به راحتی به دست خواهید آورد

 • سلام گرامی
  ماهی به معنی خیر و برکت است که بدست خواهی اورد

 • اگر در خواب‌، مشغول‌ ماهیگیری‌ باشید، یعنی‌، احساسات‌ و عواطف‌ سرکوب‌ شده‌ و فرو خورده‌تان‌را به‌ سطح‌ می‌آورید. به‌ خصوص‌، اگر خواب‌ ببینید که‌ از میان‌ آبهای‌ یخ‌ زده‌، ماهی‌ صید می‌کنید، یعنی‌،مشغول‌ درهم‌ شکستن‌ یک‌ مانع‌ سخت‌ و مستحکم‌ احساسی‌ و عاطفی‌ هستید و با احساسات‌ خفته‌ ونهان‌ داخل‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ مواجه‌ و رودررو می‌شوید. هم‌ چنین‌، به‌ تعبیر «به‌ دنبال‌ تحسین‌ وستایش‌ دیگران‌ بودن‌» مراجعه‌ فرمایید.

 • آنلی بیتون م‏یگوید :

  دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كامیابی دست می یابید كه تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .

  اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید كرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است كه در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عكس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب یك ماهیگیر را می بینید : منتظر خبرهای بسیار خوش باشید .

  شما ماهیگیر هستید : خوشبختی شما حتمی است

  تعداد زیادی ماهیگیر : یك دورة بزرگ خوشبختی شما به همراهی یك ماهیگیر هستید : شانس

  ماهیگیری در دریا : مراقب خیانت باشید .

  ماهیگیری در رودخانه : ۱- علامت از دست دادن یك دوست ۲- ناكامی در عشق

  با تور ماهی می گیرید : كار یا معاملاتی با یك زن باهوش انجام می دهید .

  به دیگران می گوئید كه به ماهیگیری بروند : پرگوئیهای بسیار دربارة شما می شود .

  دیگران به ماهیگیری می روند : نگرانیهای شما پایان می گیرد .

  شما به ماهیگیری می روید : یك دوست را از دست می دهید .

  با شخصی كه بسیار دوست دارید ماهیگیری میكنید: دقایق پرارزش و پرلذتی را خواهید گذراند

  با اعضاء خانواده ماهیگیری می كنید : مراقب باشید دیگران دربارة شما صحبت می كنند .

  دشمنان ماهیگیری می كنند : یك راز فاش میشود

  با چوب خیزران ماهیگیری می كنید : تنهائی

  در یك كانال ماهیگیری می كنید : نقشه های بزرگتان را عملی خواهید كرد.

  در یك مرداب ماهیگیری می كنید : باید به خود و قضاوت خود اعتماد كنید .

  از بالای یك صخره ماهیگیری می كنید : وقایع بسیار مهم و پرسود

 • شما اینجایید: لادین > آموزش > تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب

  تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب

  دسته بندی :آموزش

  تعبیر خواب ماهی و ماهیگیری با قلاب چیست ؟
  تعبیر خواب ماهی – قرمز – مرده – گرفتن ماهی – سیاه

  ماهی عروس – تعبیر خواب ماهی

  در کل دیدن ماهی در خواب خوب است مگر در مواردی خاص … ما در این پست تعبیر خواب ماهی را از جنبه های مختلف و از دید بزرگان و معبران خواب و رویا برای شما عزیزان بررسی کرده ایم . برای خواندن این مقاله به ادامه مطلب بروید . …..

  تعبیر خواب ماهی قرمز ، ماهی گلی ( ماهی قرمز عید و هفت سین ) :

  دیدن ماهی قرمز و ماهی زیبا و تزیئنی و و زینتی و فیل ماهی در خواب نشان شادمانی و نشاط است اگر حوض پر از ماهی قرمزیا چشمه ماهی بینید نشان از اتفاق بسیار خوب و شادی مانند ازدواج یا بدنیا آمدن فرزندی در خانواده می باشد . اگر ماهی قرمز را درآکواریوم یا تنگ یا در ظرف بینید شادمانی و نشاط لحظه ای هست . اگر ماهی قرمز مرده یا مهای قرمز کوچک مرده در آب باشد یا خشکی تعبیرش این هست که بعد از شادمانی ناراحتی و اندوه می آید . اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد یعنی باید تلاش خود را زیادتر کنید در زندگی و اگر ماهی یا ماهی قرمز را نجات دهید یعنی تلاش شما به ثمر می رسد و نتیجه اش شادمانی خیلی زیاد و یا ثروت زیاد است .

  خوردن ماهی و بودن ماهی در غذا یا ماهی شکم پر یا کپور ۲ تعبیر دارد یکی نشانه سفر یا مسافری که منتظرش هستید می باشد و دیگری تعبیرش نشانه ضرر دیدن از زیر دستانتان می باشد . اگر ماهی پلو باشد شادی چند روزه داید که به خیر است .

  تعبیر خواب دیدن ماهی مرده یا گندیده چه در خشکی و چه در آب خوب نیست . ماهی مرده نشانه بر باد رفتن خوشی ها و شادیهاست . شاید یک سری از مسیرهای زندگی را اشتباه انتخاب کرده اید . اما اگر در خواب غذا خوردن ماهی یا غذا دادن به ماهی را ببینید نشان از این هست که شما مسیر درستی را می روید و آینده از آن شماست . خوشی به شما رو خواهد آورد .

  تعبیر خواب پرورش ماهی یا صید ماهی یا ماهیگیری یا ماهی فروشان نشان از آرامش به همراه نعمت های فراوان در زنگی است . صید ماهی یا گرفتن ماهی چه از استخر باشد چه از دریا یا گرفتن ماهی رودخانه فرقی نمی کند خوب است . صید ماهی بزرگ و خیلی بزرگ یعنی سعادت و خوشبختی برای شما و آنکه دوستش دارید . صید ماهی قرمز نیز به معنای شادمانی برای شماست اما اگر تلاش کنید در این راه .

  اگر بیننده خواب ببیند که با دستش ماهی می گیرد یعنی با تلاش کم به سعادت می رسد . اگر پولک ماهی ببیند نشان از بی نیازی در زندگی است . پاک کردن ماهی و شستن ماهی و تمیز کردن آن یعنی صاحب خواب فردی تاثیر گذار در رفاه خانواده خواهد بود .

  تعبیر خواب ماهی که پرواز می کند (ماهی پرند) یعنی بیش از آنچه فکرش را بکنید در زندگی موفق خواهید شد .

  تعبیر خواب ماهی از حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  دیدن ماهی بر شش و جه است.

  اول: وزیر.

  دوم: لشگر.

  سوم: دختر دوشیزه.

  چهارم: غنیمت.

  پنجم: غم و اندوه.

  ششم: کنیزکی هندوی

  دیدن ماهی تازه یا ماهی پاک شده و بدون تیغ در خواب یعنی رزق و روزی که سهل بدست می آورید .

  حضرت دانیال گوید :

  دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

  محمد بن سیرین گوید :

  ( تعبیر خواب ماهی شدن ) اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

  جابر مغربی گوید :

  دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب (عصا ، میله ، چوب ) او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

  تعبیر خواب ماهی فروشی ، فروختن ماهی ، ماهی فروش :

  اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

  ماهی لجن خوار : مشکلات و سختی هایی که در پیش دارید ختم به خیر می شود .

  خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود. اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، خیر و منفعت مییابد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب گل آلود و متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی طلائی زرد طوسی رنگ پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ و قرمز و گلی ، فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

  تعبیر خواب خرید ماهی نشانه این هست که به شما خیر و برکت می رسد با تلاش خودتان . اگر ماهی را هدیه بگیرید خیر و برکت از طرف هدیه دهنده به شما می رسد .

  تعبیر خواب ماهی از لوک اویتنهاو می گوید :

  ماهیگیری : سود زیاد

  ماهیهای بزرگ : رضایت

  ماهیهای کوچک : شکست

  ماهیهای مرده : ناراحتی

  پختن آنها : داشتن خانه با سامان

  ماهیهای فرمز و گلی : ازدواج با یک فرد ثروتمند که موجب شادمانی و خوشی شما می شود .

  یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

  دیدن ماهی روزی است

  آنلی بیتون م‏یگوید :

  ۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

  ۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانة آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

  ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانة آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانة آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

  ۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانة آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

  ۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانة کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانة آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

  ۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند : شانس

  یک ماهی می گیرید : شما را به نهایت دوست خواهند داشت

  یک ماهی روی پیشخوان : منتظر دردسر باشید .

  یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق : خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

  بازار ماهی فروشان : به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

  تعبیر خواب یک زن خواب ماهی های رنگی و رنگارنگ ببیند : بیماری او را تهدید می کند و اگر یک مرد خواب ماهیهای رنگی ببیند : مشاجره و عذاب

  شما ماهی دارید : لذتهای متعددی نصیبتان میشود

  ماهی می پزید یا سرخ می کنید : یک ازدواج

  ماهی آب پز می خورید : شادی

  ماهی سرخ کرده یا سرخ شده می خورید : نگرانی و اضطراب شدید

  یک ماهی مرده در یک جویبار : تمامی امیدهایتان را از دست می دهید .

  یک زن خواب یک ماهی در حال تخم ریزی و خاویار ببیند : دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

  یک ماهی بزرگ صید می کنید : پول و شادی

  ماهیهای کوچک صید می کنید : شکست و انحطاط شما متناسب با اندازة ماهی خواهد بود .

  یک ماهی قرمز : رضایت و شادی بزرگ

  ماهی شور : برای رهائی از فقر باید کار و مبارزه کنید .

  ماهی دودی : نارضایتی در زندگی

  ماهی می خرید : یک ملاقات غیره منتظره

  خواب یک ماهی پرنده : دوستانتان شما را فریب خواهند داد

  یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا : خیانت و فریب

  تعداد بسیار ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند : خوشبختی

  یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

  یک زن متاهل خواب ماهی قرمز ببیند : او بزودی طلاق می گیرد .

  یک ماهی قرمز مرده : ناکامی در انتظار شماست .

  یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانة شماست : پول فراوانی بدست می آورید .

  بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند : شادی

  ماهی قرمز می خرید : یک ازدواج در فامیل

  خواب ماهی قزل آلا : مشکلات شما به پایان میرسند .

  شما قزل آلا می خورید : علامت پول

  قزل آلا می پزید : مشاجره با اعضاء فامیل

  قزل آلا صید می کنید : پول فراوان خواهید داشت .

  ماهی قزل آلا در بازار : پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کرد .

  دیگران قزل آلا صید می کنند : بدشانسی در عشق

  خواب ماهی کولی و کپور : شانس

  با ماهی کولی و کپور و خاویارغذا درست می کنید : پول
  تعبیرخواب ماهی

  تعبیرخواب ماهی – ماهی گیری – صید ماهی

  ماهی در خواب از بعد روانشناسی
  ماهی دیدن:صاحب رویا به وسیله شخص زرنگی فریب خواهد خورد این فریب از روی فراموش کردن و پیش پا پنداشتن مسائل از نظر صاحب خواب می باشد .
  ماهیان بزرگ دیدن:نشانه پاداش عالیست
  ماهیان کوچک دیدن:نشانه نارضایتیست
  ماهیان قرمز دیدن:علامت برآورده شدن یک آرزوست
  ماهی خوردن:برای زنان نشانه وضع حمل آسان؛و در مردان،علامت خوش شانس بودن نزد دیگران است
  ماهی بزرگ گرفتن:قول معاملات ایده آل را می دهد
  ماهی کوچک گرفتن:نشانه غم و اندوه است
  قلاب ماهی گیری:به معنی منفعت و امیدواریست
  ظرف پر از ماهی:نشانه روند خوب شغلیست
  ماهی فروش:نشانه فایده کلان است
  بازار ماهی: به معنی موفقیت است
  حوض پرورش ماهی:علامت نگرانی و دلواپسیست از بعد مادی بیشتر .
  خوردن ماهی خشک شده و شور و شوریده :به معنی بیماریست
  ماهی قرمز گرفتن:صاحب رویا فردی بسیار خوش شانس است شادمانی به صمتش می آید .
  ماهی قرمز را در حال خارج شدن از تخم دیدن یا ماهی حامله در حال زاییدن :خواب بیننده یک شانس بزرگ خود را از دست می دهد
  ماهی گیری با قلاب را دیدن:خواب بیننده تعادل روحی خود را بازمی یابد
  سایرین را در حال ماهی گیری با قلاب دیدن:نشانه فرصتی برای یک دوستی مناسب است در این وضع باید خوب مسائل را ببرسی کنید تا شانس شما تبدیل به یک خطر نشود .
  ماهی بزرگ را در آب زلال گرفتن:علامت خوشبختی و موفقیت است
  ماهی تابه
  ماهی تابه دیدن:خواب بیننده با دوستان و آشنایان قدیمی برخورد خواهد کرد
  ماهی تابه خالی دیدن:نشانه یاس و ناامیدیست
  ماهی تابه را بر روی آتش در حال آماده کردن غذا دیدن:علامت منفعت است
  ماهی تابه کثیف را شستن یا تمیز کردن:صاحب رویا با انجام کاری،رضایت کامل دارد.

  *****************************************************************************
  ماهي
  ماهي
  حضرت دانيال گويد:
  ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

  محمدبن سيرين گويد:
  اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

  جابرمغربي گويد:
  ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن ماهي بر شش و جه است.
  اول: وزير.
  دوم: لشگر.
  سوم: دختر دوشيزه.
  چهارم: غنيمت.
  پنجم: غم و اندوه.
  ششم: كنيزكي هندوي

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :
  ماهي
  ماهيگيري : سود زياد
  ماهيهاي بزرگ : رضايت
  ماهيهاي کوچک : شکست
  ماهيهاي مرده : ناراحتي
  پختن آنها : داشتن خانه با سامان
  خريدن آن : اطلاعات غلط
  ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

  يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن ماهي روزي است

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  ۱ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .
  ۲ـ ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .
  ۳ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
  ۴ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .
  ۵ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .
  ۶ـ خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .
  ۷ـ خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است

 • سلام من خواب دیدم از آب دریای گرمسیر یک ماهی بزرگ که نقطه‌ های قرمزی روی بدنش هست با قلاب گرفتم چه تعبیری دارد؟

  • سلام خواب دیدم شوهرم به من خیانت کرده ولی من با مادرم دربارهی این موضوع صحبت میکنیم ودر کنار یک استخر زلال در حال ماهی گیری هستیم من ماهی میگرم ولی دوباره ان رادر آب میاندازم ولی خود ماهی دوباره میاد بالا که من بگیرمش ومن آن را با دست به راحتی میگیرم هوا هم سرد بود ساعت 8 صبح دیدم

 • سلام من خواب دیدم از آب دریای گرمسیر یک ماهی بزرگ که نقطه‌ های قرمزی روی بدنش هست با قلاب گرفتم چه تعبیری دارد؟

 • سلام من خواب ديدم يه ماهي مركب گرفتيم وباخونواده ان راميخوريم چه تعبيري دارد؟باتشكر

 • سلام خواب ديدم ماهي مركب ازدريا گرفتيم و ان راميخوريم تعبيران چيست؟؟؟

 • سلام. خواب دیدم کنار دریا بازار ماهی فروشاست و ماهیای تازه رو صید میکنن و گذاشتن کنار هم ک بفروشن. منم ی ماهیه خیلی بزرگ ازشون خریدم خیلی بزرگ.

 • درود بر شما من امشب خواب دیدم که از آب بهر من یک ماهی بزرگ را شکار کردم اما ماهی هم خیلی زیاد بود فقط توانستم یک دانه اش را شکار کنم

 • سلام من خواب دیدم تو خونمون واستادم جلوم پر ابه زلال و قشنگ پر ماهی های ریز و من با ذوق خیلی زیاد دستمو زیر اب میبردم و ماهیا رو دستم شنا میکردن و منم خوشحال نگاشون میکردم تعبیرش چی میشه .مرسی

 • سلام من بعد اذان صب بود خواب دیدم تو خونمونم یه قسمت از اتاق پرشده بو اب زلال و قشنگ که پر ماهی ریز و متوسط بود منم با ذوق زیاد دستمو میکردم تو این ابو ماهیا رو دستام شنا و بازی میکردن و منم خیلی خوشحال بودم . لطف میکنین تعبیرش کنین

 • سلام
  من خاب دیدم توی خونمون پل داریم که زاینده روز از زیرش رد میشه،یطرفش اب بود یه طرفش خشک
  و بعد اب رو باز کردن و همینطور که من روی کف پل نشسته بودم ماهی های زیادی از دهانه های پل با آب میومدن
  یکیشون چشبید به دست من و اولش ترسیدم که سمی باشه بعد مسئول باز کردن اب بهم گفت، این ماهی تورو با من اشتباه گرفته ،و ماهی دست منو ول نمیکرد بعد با ارامش جدا شد ولی دیگه باهاش دوست شده بودم.
  در همین حین البته ماهی های خیلی بزرگ هم داشتن رد میشدن و با اب به سمت خشک اونطرف پل میرفتن.
  تعبیرش چیه؟

 • با سلام خواب دبدم چند تا ماهی کوچیک و بزرگ سفید دارم تو اب زلال
  بعد بر اثر ریختن اب تو ظرفشون همه ی ماهی های بزرگ مردن فقط ماهی کوچیک زنده بود تعبیرش چیه؟

  • خواب دیدم.ک ماهی زیادی تو تواتاقه اب روان منم بوسیله یه پلاستیک بزرگ تعداد زیادی ماهی گرفتم

 • سلام من خواب ديدم روي حوض خونه ايستادم از ابراهش يه ماهي بزرگ مياد بيرون وبهد چند تا ماهي كوچك ،وقتي وارد خونه شدم ديدم توي هال خونه پرهست از ماهي هاي كوچك كه دارن همينطوري تو خونه حركت مي كنن بدون اب وتوي هال خونه هر كدوم دوتايي سه تايي بودن وخونه پراز اين ماهي ها بود

 • سلام
  من خواب دیدم از کانال باغ میخام ماهی بگیرم اما ماهی بزرگی را که من میخوام با قلاب بگیرم یک گربه بزرگ داخل آب زنده زنده در حال خوردن است.

 • سلام من خواب دیدم یه رود خونه به دو قسمت تقسیم شده ک سمت پايينش کم عمق و یکم کثیفه اما آب زلال بود ماهی ها که شبیه قزل آلا بودن به حد غول اساسی بزرگ بودن مثل نهنگ ،و خیلی زیاد بودن اما چون آب کم بود نمي تونستن به سمت بالا برن و یه عده کنار رودخونه داشتن کمک میکردن و یکی یکی ماهيا رو به سمت بالا ک پر آب بود ميفرستادن و اونا دیگه به راحتی شنا میکردن
  اگه می تونید تعبيرشو بهم بگید لطفا

 • میشه تعبیر خواب منو بگین خواب دیدن یه ماهی بزرگ گرفتم از تو آب و اون هی دستو پا میزد که فرار کنه و در اون زمان من به فکر دومی ماهی هم بودم که یکی دیگم بگیرمو نزارم این فرار کنه نشونه چیه این خواب ماهی خیلی بزرگ بود

 • سلام لطفا تعبیر خواب منوبگویید.در خواب دیدم کنار دریاهستم وساحلی پر از برف داردکه یک ماهی که دمش مثل مثلث بود واز قسمتی که دم به تنه چسبیده تادهان ماهی به صورت لوزی بود که از اب بیرون پرید من هم گرفتم و ماهی تلاش مکرد که از دستم فرار کند ازدستم رهاشد داشت برف میخورد دوباره برداشتم کنار دیواری گذاشتم دونبال ظرف میکشتم داخل ظرف بگذارم واب بریزم گه ناگهان متوجه شدم یک کربه زرد رنگ پشمالو وچاق وچله ای داره ماهی رامیخورد گه چند تا چوب به کربه زدم فقط کربه غلط می خورد انقدر سنگین بود.فرار نمی کرد.

 • من تو خواب دیدم ماهی گرفتم…بعد دوباره یه ماهی گرفتم از غلابم افتاد و دوباره گرفتمش…البته غلابم به کمر ماهی گیر کرده بود ماهی هم بزرگ بود نسبتا…خواهشا کسی میدونه پاسخ بده

 • حضرت دانيال گويد:
  ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

 • جابرمغربي گويد:
  ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن ماهي بر شش و جه است.
  اول: وزير.
  دوم: لشگر.
  سوم: دختر دوشيزه.
  چهارم: غنيمت.
  پنجم: غم و اندوه.
  ششم: كنيزكي هندوي

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  ماهي
  ماهيگيري : سود زياد
  ماهيهاي بزرگ : رضايت
  ماهيهاي کوچک : شکست
  ماهيهاي مرده : ناراحتي
  پختن آنها : داشتن خانه با سامان
  خريدن آن : اطلاعات غلط
  ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن ماهي روزي است

 • ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .

 • ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .

 • اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد

 • اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .

 • اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .

 • خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است

 • خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است

 • سلام.خواب دیدم که در حیاط حرم حضرت معصومه و خیابانهای اطراف آن ماهی های بسیار زیاد از انواع مختلفش روی زمین ریخته شده و از دریا حجوم آورده اند هرجاکه پا می گذاشتم ماهی زیر پا و اطراف پاهایم پر بود به قدری که وحشت کرده بودم و خدارا صدا میکردم. لطفا بفرمائد تاویلش چیست ؟؟

 • خواب دیدم تویه آکاواریون ماهی های زیادی وحودداردکه یکی ازانهاروداخل سطل انداختم

 • سلام من چند روزه خواباهای عجیبی میبینم و واقعا در خواب میترسم مثلا دیشب خواب میدیدم تو یه آبگیر کثیف و آلوده پر از مار و ماهی های زشت و کثیف تو هوای گرم شنا میکنم واونا به سمتم هجوم میارن اما من خودمو نجات دادم و دیگه نترسیدم ولی هنوزم به زشتی اون ماهیهای خوابم ماهی ندیدم

 • سلام من در خواب دیدم که خانه ی ما همانند رودخانه شد و در آن آب بسیار زلال است و موجودات عجیبی در آن هستند که من و دوستم آن هارا کشته و پخته و میل میکنیم البته طعم عجیبی هم داشتو شکل عجیبی هم داشت.

  سپاس از توجه شما خدا نگهدار

 • سلام خواب دیدم که از ساحل دریا یه ماهی بزرگ میگیرم. اینروزا دچار گرفتاری مالی شدم لطف میکنید تعبیرش را بگویید.ممنون

 • سلام من تو خواب دیدم چندتا ماهی بزرگ سیاه وسبز توی حیاط خانه امون است ومن میترسم وفرار میکنم

 • سلام من خواب دیدم ماهی قرمز وسفید رنگ و نسبتا بزرگ طرف من میاد و قصد حمله داره و من افتاده بودم و بلند نمیشدم فقط دستانم رو حائل کرده بودم و خیلی هم ترسیده بودم

 • سلام
  من خواب دیدم در استخر چند ماهی هست که به قصد خوردن من حمله میکنند
  تعبیر آن چیست ؟!

 • سلام در خواب ديدم از يك حوض بزرگ ماهى درشت را با دست ميگرفتم و ميكوبيدم تا بميرد و رنگ ماهى خاكسترى بود ماهى دوم رنگ قرمز كه همراهان گفتند اين رنگ خوشمزه نيست و دوباره به اب انداختم و يك ماهى به رنگ خاكسترى ديگر گرفتم لطفا تعبيرش را بفرماييد

 • خواب ديدم از ريشه موهايم ماهي رشد كرده و لابلاي موهايم ماهي هاي فرواني است

 • سلام من در خواب دیدم در منزل آکواریم داریم ولی ماهی درونش کم است و من تعدادی ماهی زیبا و قشنگ برای آن گرفتم و همه از این کار خوشحال بودیم.

 • خواب دیدم برای ما چهار تا پنج ماهی آورده اند .

 • سلام خواب دیدم یه ماهی متوسط با رنگ بنفش تو یک استخر انداختم بعد چند دقیقه اومدم سرش زدن تو استخر ماهی های قرمز کوچیک بود وقتی ماهی راپیدا کردم از دهنش پول و دلار در اورد ریخت تو آب جمشون کردم چیدم تا خشک بشن چند نفر بودیم در اخر فقط یه کمش تو نستم ور دارم ؟؟؟!

  • سلام من خواب دیدم که دارم ماهی میگیرم از اب صاف یه هفته بعد یه یکی بهم خبر داد که دامادم مرده لطفا یه پاسخ دراست بدین دوهفته بعد پول دیدم خوب دوباره دیشب باز خواب دیدم دارم ماهی خریدم یعنی چی

 • دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .

 • اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید کرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است که در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

 • اگر خواب ببينيد در حين ماهيگيري ماهي صيد كرده ايد ، تعبير آن نتايج خوبي است كه در زندگي بدست خواهيد آورد و اگر بر عكس در خواب موفق به صيد ماهي نشويد ، در آينده اتفاقهاي ناگواري برايتان رخ خواهد داد .

 • ماهی گیری کردن ازگل ولای چه تعبیری داره .

 • سلام خواب دیدم که گروهی برای ماهی ماهیگیری رفتیم اما آنها توانستند سریع قلاب ها را آماده کنند و در آب بنداژند و سریع ماهی بگیرند اما من در حال درست کردن قلاب بودم و خیلی طول کشید

 • خواب دیدم که قلاب ماهی گیری توی دستم انگشت شصتم گیر کرده رفت زیر ناخنم و با کمک پدرم هر کاری کردیم بیرون بکشیم از توی دستم موفق نشدیم در ضمن هیچ احساس درد نداشتم.ممنون میشم تعبیرش رو محبت کنید بگید.

 • سلام.من خواب دیدم با قلاب ماهی گیری میکنم خیلی هم ماهی گرفتم ولی ماهی های عجیبی بودون

 • سلام
  من تو خواب دیدم که توی دریا یه دیواری کشیدن و ماهی ها اونجا تجمع کردن
  منم میخواستم کیشونو بگیرم و بخورم چون تو خواب گرسنم بود
  خلاصه یکی از ماهی هارو گرفتم که خیلی بزرگ بودن البته همشون بزرگ بودن
  و یه تیکه خوردمش گذاشتم کنار
  تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم بادوستم وپدرش کنار رودخانه بودیم که آنها درحال ماهیگیری باقلاب بودن وبعد من یه ماهی که در رودخانه داشت به سمت قلاب می امد رو بادست انداختم در خشکی که پولکهای تقریبآقرمز داشت

 • گرفتن ماهی بزرگ با خوشحالی تعبیران چیست؟

 • سلام خواب دیدم عمم درحال تمیزکردن
  یه ماهیه خییییلی بزرگه،منم دارم نگا میکنم
  تعبیرش چیه؟؟

 • سلام خواب دیدم عمم درحال تمیزکردن
  یه ماهیه خیییییلی بزرگه
  تعبیرش چیه؟؟

 • سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم،یه نفر بهمون قلاب ماهیگیری داده با طعمه ماهم داریم ماهی میگیریم،من هم طعمه ها رو تند تند از دهان ماهی هایی که گرفتیم،خارج میکنم،که هم بتونیم بیشتر ماهی بگیریم،هم بتونم ماهی رو به دختر کوچیکم بدم تا بخوره،ماهی ها همه یکدست خاکستری_طلایی وحدودا 6_7 سانتی بودن،آب هم مثل آب سد بود.لطفا تعبیر کنید ممنون.

 • سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم،یه نفر بهمون قلاب ماهیگیری داده با طعمه ماهم داریم ماهی میگیریم،من هم طعمه ها رو تند تند از دهان ماهی هایی که گرفتیم،خارج میکنم،که هم بتونیم بیشتر ماهی بگیریم،هم بتونم ماهی رو به دختر کوچیکم بدم تا بخوره،ماهی ها همه یکدست خاکستری_طلایی وحدودا 6_7 سانتی بودن،آب هم مثل آب سد بود.لطفا تعبیر کنید ممنون.

 • سلام خواب دیدم ماهی پاک می کنم سفید وخورد شده وتیغ بزرگ دارد وخواب ماهی زیاد می بینم ممننون ازپاسخ شما

 • سلام
  من دیشب خواب دیدم ک تو خونه خودمون ک استخر پرورش ماهی بزرگ هست که توش پره از ماهیهای بزرگ و کوچیک به رنگ سیاه تقریبا و من موفق شدم که با دست یه ماهی خیلی بزرگ بگیرم
  ممنون میشم که تعبیر این خوابمو‌بگید

 • سلام من در خواب دیدم گهگاهی باران شدید میبارد بعد همه جا برف گرفته تا کمر و توش چند کوسه سفید رنگ و ماهی های سفید تقریبا بزرگ . لطفا حتما جواب تعبیر را بدین .

 • سلام.خواب دیدم توی یه جوی اب زلال با چن نفر ماهی بزرگ گرفتیم لطفا تعبیرش رو بگید

 • سلام
  خواب دیدم کنار یه جوی آب تعداد زیادی ماهی گیر قلاب انداخته بودن واسه ماهیگیری من هم یه قلاب انداختم که ماهی بگیرم و به محض اینکه قلاب رو انداختم یه ماهی خیلی بزرگ گرفتم جوری که هم خودم تعجب کردم و هم بقیه با تعجب به من نگاه می کردن چون هیچ کودوم نتونستن حتی یه ماهی کوچیک بگیرن اما من به محض قلاب انداختن ماهی بزرگی گرفته بودم اب هم طوری بود که ماهی های داخلش رو میدیدم
  خواهش می کنم تعبیرش رو بگید

 • باسلام،من خواب دیدم که سوار بر قایق بودم و میرفتم ماهیهای که توی تور مردم بود رو میدزدیدم که ماهیهای زنده و نسبتا بزرگ یک کیلویی و نیمی بودن. ممنون میشم که تعبیر برای این خواب باشه و شما تجربتون را بدین….

 • ولی من خواب دیدم ماهی گرفتم اما دوره پرید تو اب منم پریدم ک بگیرمش تو اب دنبالش میکشتم اما رفته بود این نشانه ی چیه ؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.