50 تعبیر از “تعبیر خواب گل” رز و سرخ و سفید و گلدان

50 تعبیر از “تعبیر خواب گل” رز و سرخ و سفید و گلدان

تعبیر خواب گل,تعبیر خواب گل رز,تعبیر خواب گلدان,تعبیر خواب گلابی,تعبیر خواب گلوله خوردن,تعبیر خواب گل سفید,تعبیر خواب گل رز قرمز,تعبیر خواب گل سرخ,تعبیر خواب گل محمدی,تعبیر خواب گل لاله,تعبیر خواب گل رزآبی,تعبير خواب گل رز سفيد,تعبیر خواب گل رز سیاه,تعبیر خواب گل رز سفید و قرمز,تعبیر خواب گل رز مصنوعی,تعبیر خواب گل رز بنفش,تعبیر خواب گل رز خشک,تعبیر خواب گل رز مشکی,تعبیر خواب گلدان با گل سبز,تعبیر خواب گلدان پر از گل,تعبیر خواب گلدان سفالی,تعبیر خواب گلدان شکسته,تعبیر خواب گلدان شمعدانی,تعبیر خواب گلدان آب دادن,تعبیر خواب گلدان شیشه ای,تعبیر خواب گلدان خالی,تعبیر خواب گلدان چینی,تعبیر خواب گلابی رسیده,تعبیر خواب گلابی قرمز,تعبیر خواب گلابی بزرگ,تعبیر خواب گلابی خریدن,تعبیر خواب گلابی نارس,تعبیر خواب گلابی وحشی,تعبیر خواب گلابی و سیب,تعبیر خواب گلابی کال,تعبیر خواب گلابی چیست,تعبير خواب گلوله خوردن,تعبیر خواب گلوله خوردن با تفنگ,تعبیر خواب تیر خوردن با اسلحه,تعبیر خواب تیر خوردن به پا,تعبیر خواب تیر خوردن به قلب,تعبیر خواب دیدن تیر خوردن,تعبير گلوله خوردن در خواب,تعبیر خواب تیر خوردن به سر,تعبیر خواب تیر خوردن از پشت,تعبیر خواب گل سفید رنگ,تعبیر خواب گل سفید و قرمز,تعبیر خواب گل سفید گرفتن,تعبیر خواب گل سفید و صورتی,تعبیر خواب گل سفید و زرد,تعبیر خواب گل رز سفید,تعبیر خواب دسته گل سفید,تعبیر خواب گل یاس سفید,تعبیر خواب گل کلم سفید,تعبیر خواب گل رز قرمز و صورتی,تعبیر خواب گل رز قرمز مصنوعی,تعبیر خواب گل رز قرمز هدیه گرفتن,تعبیر خواب گل رز قرمز طبیعی,تعبیر خواب دسته گل رز قرمز,تعبیر خواب گرفتن گل رز قرمز,تعبير خواب دسته گل رز قرمز,تعبیر خواب یک شاخه گل رز قرمز,تعبیر خواب گل سرخ محمدی,تعبیر خواب گل سرخ و سفید,تعبیر خواب گل رز آبی,تعبیر خواب گل محمدی خشک شده,تعبیر خواب گل محمدی قرمز,تعبیر خواب گل محمدی خشک,تعبیر خواب گل محمدی سفید,تعبير خواب گل محمدي,تعبیر خواب چیدن گل محمدی,تعبیر خواب مربای گل محمدی,تعبیر خواب کاشتن گل محمدی,تعبیر خواب گل لاله قرمز,تعبیر خواب گل لاله سفید,تعبیر خواب گل لاله زرد,تعبیر خواب گل لاله واژگون,تعبیر خواب گل لاله عباسی,تعبیر خواب گل لاله سرخ,تعبیر خواب گل لاله بنفش,تعبیر خواب گل لاله صورتی,تعبیر خواب گل لاله وحشی

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبیر خواب گل

اگر شما هم خواب گل دیده اید و کنجکاو هستید که تعبیر خواب گل را بدانید این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید.در این مطلب سعی نموده ایم کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب گل را برای شما فراهم نماییم

تعبیر خواب گل از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر دیدن گل در خواب می تواند شش چیز باشد

فرند-دوست-مردی که بی عرضه است-کنیزک-غلام-نامه

تعبیر خواب گل از دید جناب محمد بن سیرین

گل در خواب به دو شکل دیده می شود.گلی در روی درخت و شاخه است و گلی که جدا شده است. دیدن گل در خواب دلیلی است بر غم و اندیشه.اگر اگر بی وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

تعبیر خواب گل رز

تعبیر خواب گل از دید جابر مغربی

تعبیر خواب گل در خانه داشتن این است که به سبب فرزند خانه شما خرم می شود

تعبیر خواب انواع گل های شکفته این است که از نزدیکان خود شاد می شوید

تعبیر خواب گل می تواند مردی بی عرضه یا یک نامه باشد

تعبیر خواب گل از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب درخت گل زن خوب است و تعداد گل های این درخت فرزندان خوب هستند

دیدن گل در خواب بطور کلی خوب است به شرطی که نوع آن را تشخیص ندهیم چون هر نوع گل یک تعبی خاص دارد

تعبیر خواب گل جدا از شاخه شادی زودگذر و غم و اندوه است

دیدن گل در خواب بطور کلی خوب است

تعبیر خواب دیدن درخت گل در خانه خوشحالی است و یا دیدن دوستی است که از دیدنش خوشحال می شویم

تعبیر خواب گل محمدی و گل رز از همه گل ها بهترند

تعبیر خواب گل شقایق به دلیل کم دوام بودن آن خوب نیست.

تعبیر خواب گل های پاییزی مانند زنبق و کوکب و اختر خوب نیست

تعبیر خواب گل های زرد رنگ نیز زیاد خوب نیستند و به بیماری تعبیر شده اند

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبیر خواب گلدان

تعبیر خواب گل از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب گل سفيد این است که مشکلات دارید

تعبیر خواب گل زرد این است که کارهايی که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبی خواهد داشت

تعبیر خواب گل چيده شده این است که سود و فايده می کنید

تعبیر خواب گلی که رشد ميکند این است که شادی و عشق در زندگی دارید

تعبیر خواب گل گرفتن این است که دوستی وفادارانه را تجربه می کنید

تعبیر خواب گل کاشتن این است که افتخارات زیادی نصیب شما می شود

تعبیر خواب چيدن گل این است که سود می کنید

تعبیر خواب گل سرخ

تعبیر خواب گل پژمرده  بيماری است

تعبیر خواب گل نرگس این است که بي وفايی می کنید یا می بینید

تعبیر خواب گل لاله این است که بي خيالی می کنید

تعبیر خواب چيدن گل این است که دچار سرخوردگی می شوید

تعبیر خواب هديه گرفتن گل این است که شما يک دوست احمق داريد

تعبیر خواب دسته گل این است که شادی زود گذری برایتان اتفاق می افتد

تعبیر خواب دريافت يک دسته گل این است که عشق يکی از عزيزان به شما ثابت می شود

تعبیر خواب دسته گل درست کردن این است که به هدف رسيده ايد

تعبیر خواب گل سفید

تعبیر خواب گل از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب باغی با گل های تازه و شاداب این است که با خوشحالی تمام ثروتمند می شوید

تعبیر خواب گل سفید اندوه و غم است

تعبیر خواب گل های پژمرده ، اتفاقات ناراحت کننده و ناامیدی است

تعبیر خواب دختری که گل های رنگارنگ هدیه میگیرد این است که خواستگاران فراوانی دارد

تعبیر خواب گل های بی برگ که روی زمین روییده اند شکست در تجارت است اما می توانید با روحیه بالا و تلاش بر آن غلبه کنید

تعبیر خواب گل از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب ديدن نبات و شکر و انگبين و گل و شکر و مانند آن ها مربوط به سلامتی است.

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردي دون همت. چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گلهايش فرزندان خوب و برومند مي آورد. ديدن گل به طور عام در خواب خوب است به خصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم ولي اگر گل را شناختيم و به خاطر خود سپرديم بايد در اين کتاب به دنبال تعبير اختصاصي آن باشيم. معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است اما عقيده کلي اين است که ديدن گل به طور عام در خواب خوب است و چنانچه ببينيم در خانه ما درخت گلي هست مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم.

گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل هاست خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر . در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند به خصوص گل( سيب زميني ترشي) که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند. تعبير انواع گل ها را تا آن جا که معبران مشخص کرده اند جلوي نام خودشان نوشته ام. کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

درخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گُلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است مسرور و خوشحال می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم. گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل ها است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گُل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

گُل
محمدبن سيرين گويد:
ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

جابرمغري گويد:
اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن گل به خواب شش وجه بود.
اول: فرزند.
دوم: دوست.
سوم: مردي دون همت (مردي فرومايه).
چهارم: كنيزك.
پنجم: غلام.
ششم: نامه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد. ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم . معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم. گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند. کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

لوک اويتنهاو مي گويد :
سفيد : مشکلات
زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت
چيده شده : سود و فايده
گلي که رشد ميکند : شادي و عشق
گل گرفتن : دوستي وفادارانه
کاشتن : افتخارات
چيدن گل : سود
گل پژمرده : بيماري
گل نرگس : بي وفايي
گل لاله : بي خيالي
چيدن آن : سرخوردگي
هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد
دسته گل : شادي زود گذر
دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما
دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن باغي در گل هاي تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادماني به ثروتي دست خواهيد يافت .
۲ـ ديدن گل سفيد در خواب ، نشانة اندوه است .
۳ـ ديدن گلهاي پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي است .
۴ـ اگر دختري خواب ببيند گل رنگارنگي به او مي دهند ، نشانة آن است كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .
۵ـ اگر خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهيد خورد اما با روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار قادر خواهيد شد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد

امام صادق علیه
السلام می فرمایند:

اگر در
خواب بیند که از غرقاب گل بیرون آمد وخود را شست از غم نجات می
یابد

ديدن
گل وگیاه به خواب شش وجه بود.

اول:
فرزند.

دوم:
دوست.

سوم:
مردي دون همت (مردي فرومايه).

چهارم:
كنيزك.

پنجم:
غلام.

ششم:
نامه.

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

محمد ابن سیرین
بصری گويد:

ديدن
گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از
درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و
انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل
را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود

جابر مغربی می
گوید:

اگر
بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها
را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در
خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت
برسد.

خالد بن علی بن
محد العنبری گوید:

دیدن
گُل در خواب، بر ذکر و یاد خداوند دلالت دارد. بریدن بوته گل بر غم و
ناراحتی دلالت دارد و چیدن گل به شادی تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي
تهراني گويد:

درخت
گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و
برومند مي آورد. ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط
گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم . معبران نوشته
اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر
مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببينيم در خانه ما درخت
گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديدار دوستي که مشتاق او هستيم
توفيق مي يابيم. گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد
شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل
هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل هاي زرد رنگ نيز
معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در
خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري
مزمن دانسته اند. کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به
ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي
يابيم.

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

لوک اويتنهاو مي
گويد :

سفید :
مشکلات

زرد :
کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت

چیده
شده : سود و فایده

گلی که
رشد میکند : شادی و عشق

گل
گرفتن : دوستی وفادارانه

کاشتن
: افتخارات

چیدن
گل : سود

گل
پژمرده : بیماری

گل
نرگس : بی وفایی

گل
لاله : بی خیالی

چیدن
آن : سرخوردگی

هدیه
گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید

دسته
گل : شادی زود گذر

دریافت
یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

دسته
گل درست کردن : به هدف رسیده اید

یوسف نبی علیه
السلام می فرماید:

دیدن
نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

آنلی بیتون می
گوید:


ديدن باغي در ُگل هاي تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با
شادماني به ثروتي دست خواهيد يافت .


ديدن گل سفيد در خواب ، نشانة اندوه است .


ديدن گلهاي پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي است
.

4ـ اگر
دختري خواب ببيند گل رنگارنگي به او مي دهند ، نشانة آن است كه
خواستگاراني بسيار خواهد داشت .

5ـ اگر
خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ، علامت آن است كه
در تجارت شكست خواهيد خورد اما با روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار
قادر خواهيد شد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد .

در سر زمین
رویاها آمده:

خواب
گل : خوشبختي

گلها
شكفته مي شوند : دوران خوشي در انتظار شماست .

يك
دختر جوان خواب ببيند كه گل دريافت ميكند:او طرفداران بسياري خواهد
داشت

يك
دسته گل دريافت مي كنيد : بزودي ازدواج ميكنيد .

از راه
دور براي شما گل مي رسد : قسمتي از يك ثروت بزرگ به شما مي رسد
.

از يك
بوته گل مي چينيد : منفعت بزرگ

محوطة
گل فروشي پراز گل : ضررهاي بزرگ

گلهاي
نقاشي شده : گرفتاري و پريشاني

گلهاي
مصنوعي : بدشانسي وناكامي در كار

بدشانسي و ناكامي در كار

به شما
گل اهدا مي كنند : يك شادي بزرگ

خواب
گلهائي كه در بهار مي رويند : آينده شما روشن خواهد بود .

گل
سفيد : مشكلات كوچك

گل زرد
: مشكلات بزرگ

گل
قرمز : مرگ

گل
صورتي : شما عاشق هستيد

گلهائي
با رنگ زنده : پول فراوان

گلهائي
خارج از فصل : موانع و مشكلات پديدار ميشود .

بوته
هاي گل : پول فراواني بدست مي آوريد .

يك
حياط پرازگل : از يك ناتواني جسمي رنج خواهيد برد .

بوي
عطر گلها را حس مي كنيد : دوستانتان را از دست مي دهيد .

گل
بدور مي ريزيد : مشاجرات خشن در پيش است .

غنچه
ها را بدور مي ريزيد : از بي مبالاتي خود پشيمان خواهيد شد .

خواب
گل اركيده : خوشبختي

شما گل
اركيده داريد :شانس و شادي

اركيده
مي خريد : يك زندگي آسوده درپيش داريد

به يك
زن شوهردار اركيده هديه مي كنيد : مراقب دوستان حسود باشيد

به يك
زن مجرد اركيده هديه مي كنيد : نامزدي

يك زن
جوان خواب ببيند كه اركيده دريافت ميكند : نامزدي در پيش است .

به شما
گل آزاليا مي دهند : پول بدست مي آوريد .

گل
آزاليا مي خريد : نامه اي كه انتظارش را داشتيد مي رسد .

شما يك
دسته گل استكاني درست مي كنيد : عشق حقيقي را پيدا خواهيد كرد
.

گل
استكاني را مي چينيد : فريب از طرف دوستان

به شما
اين گل را هديه مي كنند : شادي و خوشبختي

خواب
گل اقاقيا در فصل آن : ناكامي و مصيبت بزرگي در انتظار شماست .

خواب
گل اقاقيا خارج از فصل : آزرهايتان برآورده مي شود .

به شما
گل اقاقيا مي دهند : 1- شما يك دوست بسيار صادق داريد 2- بايد بر
احساستان غلبه كنيد

گل
اقاقيا : اوقات خوش فرا مي رسد .

شما گل
بنفشه همراه خود داريد : شما بسيار متواضع هستيد

بنفشه
مي چينيد : ازدواج پرسعادتي خواهيدكرد .

يك
دسته گل بنفشه : شما پاك و بي آلايش هستيد

بنفشه
هاي مضاعف : آبرو و احترام

شما
بنفشه داريد در حاليكه فصل بنفشه نيست : دوستانتان را از دست مي دهيد
.

شما
بنفشه داريد در فصلي كه بنفشه مي رويد : موفقيت و خوشبختي در همة
امور

بنفشه
مي خريد : يك محكمه در پيش داريد

شخصي
كه دوست داريد به شما بنفشه اهدا ميكند : شانس بسياري در عشق خواهيد
داشت .

خواب
گل زنبق در فصل اين گل : خوشبختي بزرگ

خواب
گل زنبق خارج از فصل آن : علامت از دست رفتن تمامي اميدها

گل
زنبق پرورش مي دهيد : يك ازدواج بزودي شكل مي گيرد .

خواب
گل سرخ : خوشبختي

گل سرخ
مي چينيد : علامت يك عشق بزرگ

يك
دختر جوان خواب گل سرخ ببيند : ازدواج

گل
سنبل : پول و شانس

سنبل
خشك شده : ازدواج در پيش است

عطر
سنبل : شانس خواهيد داشت

خواب
گل شب بو : خوشبختي

بوي
گلهاي شب بو به مشامتان مي خورد : با دشمنانتان دست به گريبان خواهيد
شد .

گل شب
بو مي چينيد : آيندة بسيار خوبي در انتظارتان است

خواب
گل شمعداني : پول قابل توجه

گل
شمعداني مي چينيد : شما را هنوز دوست دارند

يك گل
شمعداني مي خريد : پول فراواني خواهيد داشت .

شمعداني سفيد : مشكل و گرفتاري

شمعداني زرد : غم

شمعداني صورتي : شخصي كه بسيار دوستش داريد به
ملاقات شما مي آيد .

شمعداني قرمز : بيماري

شمعداني قرمز با خالها سياه : مرگ

خواب
گل لاله : شادي بزرگ

گل
لاله داريد : شانس و خوشبختي

گل
لاله مي چينيد : عشق

يك
دسته گل لاله درست مي كنيد : به شما پيشنهاد ازدواج خواهد شد .

به شما
گل لاله اهدا مي كنند : اشخاص بسياري به شما ابراز دوستي خواهند كرد
.

يك
دختر جوان خواب گل لاله ببيند : نامزدي در پيش است

يك زن
بيوه خواب گل لاله ببيند : او مخفيانه ازدواج خواهد كرد .

خواب
گل مينا : خوشبختي

گل
مينا مي چينيد : خوشبختي بزرگ در عشق

يك
دسته گل مينا درست مي كنيد : ماجراي بسيار خوشايند رخ مي دهد .

گل
مينا به شما هديه مي كنند : شانس

خواب
گل نرگس : اگر از اين گل در خانة خود نداشته باشيد خوشبخت خواهيد
بود

گل
نرگس مي چينيد : پول به طرز غيره منتظره بدستتان مي آيد .

در
خانة خود گل نرگس پرورش مي دهند : عاشق يك مرد ثروتمند خواهيد شد
.

به
ديگران گل نرگس هديه مي كنيد : از نفوس بد دوري كنيد

خواب
گل نسرين : در عشق خوشبخت هستيد

گلهاي
نسرين در يك باغ : سرنوشت شما طولاني و پراز شادي خواهد بود .

خواب
گل نيلوفر : آرزوهاي شما غيرقابل دسترسي هستند .

نيلوفر
مي چينيد : يك برخورد ،مشكلات بسياري براي شما ايجاد خواهند كرد
.

نيلوفرها در گلدان مي گذاريد : سعي كنيد اعتماد
ديگران را بخود جلب كنيد .

به شما
گل نيلوفر اهدا مي كنند : دشمنان شما را احاطه مي كنند .

خواب
گل ياس : غرور و خودخواهي

شما
عطر ياس زده ايد : يك دوست به شما هديه مي دهد .

به شما
گل ياس مي دهند : گول ظاهر ديگران را نخوريد .

گلهاي
شكفته ياسمن : بزرگترين خواسته هاي خود را برآورده خواهيد كرد
.

شما يك
دسته گل ياسمن داريد : يك دوست وفادار دركنار شماست .

يك
دختر جوان خواب گل ياسمن ببيند : بزودي از او تقاضاي ازدواج خواهد شد
.

يك زن
بيوه خواب گل ياسمن ببيند : او در همين سال ازدواج خواهد كرد .

يك
دسته گل زيبا : ثروت در آينده

يك
دسته گل خشك شده : بيماري و شايد مرگ

يك
دسته گل به شما اهدا مي كنند : لذايذ بسياري در زندگي نصيبتان مي شود
.

شما يك
دسته گل اهدا مي كنيد : معشوقتان به شما وفادار است .

يك
دسته گل را در گلدان مي گذاريد : از شما تقاضاي ازدواج خواهند كرد
.

يك
دسته گل را بدور مي ريزيد : جدائي از يك دوست

يك
دسته گل را مرتب مي كنيد : بزودي ازدواج مي كنيد .

دسته
گلهاي بسياري به شما مي دهند : به عشق بر مي خوريد .

يك
دسته گل كوچك دريافت مي كنيد : يك شادي نه زياد طولاني

50 تعبیر از “تعبیر خواب گل” رز و سرخ و سفید و گلدان

کامنت های تایید شده : 59 عدد

 • اگر کسی در خواب مشاهده کرد خانه اش را با گل تعمیر و گل اندود می کرد، به غم و اندوه دچار می شود

 • گل قرمز نشانه لهو و لعب است و گل سیاه نشانه غم

 • اگر کسی در میان گل فرو رفت، به بلا و مصیبت دچار می شود. گِل در خواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد، ابتلا به گرفتاری و غم و رنج بیشتر است.

 • گل را در خواب به دو صورت یکی به شاخه و دیگری جدا از شاخه می بینیم. به دلیل بی دوامی گل، دیدنش در خواب زیاد خوب نیست اما گلی که بر شاخه باشد، چون دوام بیشتری دارد، غم و اندوه کمتری در تعبیر نسبت به گلی که از شاخه جدا شده باشد دارد.

 • هر نوع گلی نیز تعبیر خود را دارد. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است، خوشحال می شویم یا با دوستی که مشتاق او هستیم، ملاقات و دیدار می کنیم.

 • گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل ها است، خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر.

 • در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران تعبیر خوبی نکرده اند بخصوص گُل سیب زمینی ترشی که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند.

 • کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

 • محمدبن سيرين گويد:
  ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

 • جابرمغري گويد:
  اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن گل به خواب شش وجه بود.
  اول: فرزند.
  دوم: دوست.
  سوم: مردي دون همت (مردي فرومايه).
  چهارم: كنيزك.
  پنجم: غلام.
  ششم: نامه.

 • درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد.

 • ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم .

 • معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم

 • گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد

 • اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند. کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  سفيد : مشکلات
  زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت
  چيده شده : سود و فايده
  گلي که رشد ميکند : شادي و عشق
  گل گرفتن : دوستي وفادارانه
  کاشتن : افتخارات
  چيدن گل : سود
  گل پژمرده : بيماري
  گل نرگس : بي وفايي
  گل لاله : بي خيالي
  چيدن آن : سرخوردگي
  هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد
  دسته گل : شادي زود گذر
  دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما
  دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

  • سلام من در خواب دیدم دسته گلی از گل های نارتجی و صورتی به من هدیه دادن و نمیدانستم دقیقا از طرف کیست

 • ديدن باغي در گل هاي تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادماني به ثروتي دست خواهيد يافت .

 • ديدن گل سفيد در خواب ، نشانة اندوه است .

 • ديدن گلهاي پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي است .

 • اگر دختري خواب ببيند گل رنگارنگي به او مي دهند ، نشانة آن است كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .

 • اگر خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهيد خورد اما با روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار قادر خواهيد شد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد

  • دیانا

 • درخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گُلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است مسرور و خوشحال می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم. گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل ها است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گُل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

 • آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن باغی در ُگل های تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت .

  ۲ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانة اندوه است .

  ۳ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

  ۴ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانة آن است كه خواستگارانی بسیار خواهد داشت .

  ۵ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشك روییده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهید خورد اما با روحیة عالی و تلاش و كوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید .

 • خواب دیدم یه گلدون گل شمعدونی دارم ازخونه ی مادربزرگم میبرم…شمعدونیاش هنوز شکوفه نداده بودند…

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  گل

  سفيد : مشکلات

  زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت

  چيده شده : سود و فايده

  گلي که رشد ميکند : شادي و عشق

  گل گرفتن : دوستي وفادارانه

  کاشتن : افتخارات

  چيدن گل : سود

  گل پژمرده : بيماري

  گل نرگس : بي وفايي

  گل لاله : بي خيالي

  چيدن آن : سرخوردگي

  هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد

  دسته گل : شادي زود گذر

  دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما

  دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

 • خواب ديدم كه مادر برايم يك دسته گل زيبا و تازه برايم هديه ميدهد لطفا تعبيرش را برايم بنويسيد

 • سلام خواب دیدم به کسی که دوسش دارم عاشقشم و الان میومنون باهاش شکرآبه یه شاخه گل قرمز دادم اونم از دستم ناراحت بود سکوت کرد و از دستش افتاد زمین از چشمش معلوم بود ناراحته لطفا خوابم و تعبیر کنید

 • سلام خواب دیدم به کسی که دوسش دارم عاشقشم و الان میومنون باهاش شکرآبه یه شاخه گل قرمز دادم اونم از دستم ناراحت بود سکوت کرد و از دستش افتاد زمین از چشمش معلوم بود ناراحته لطفا خوابم و تعبیر کنید

 • خواب دیدم ب طبقه بالای خانه رفتم و پیر مردی چند گلدان بزرگ داشت از گلاایش تعریف کرد و اول چند شاخه گل سفید بعدش زرد و..بهم داد که تمام خارهاش ب دستم رفت و کسی اومد واونارودرآورد.

 • سلام، خواب دیدم یه جایی با شوهرم رفتیم خرید بد به قسمت رز لب داره من یکی رو رنگشو رو دستم میکشم خیلی زشته ولی میبینم شوهرم یکی رو داره برام انتخاب میکنه که رنگش قرمز و یا آلبالو یی خیلی ازش خوشم میاد و بهم اشاره میکنه اینو بگیرم ورش میداره برام هالا معنی این خواب چیه؟

 • خواب دیدم یکی از اساتید دانشگاه یه شاخه از گیاهی به من داد که ریشه داشت و گفت اگه بکارم رشد میکنه

 • خواب دیدن توی یه ذره پر از گل های سفید هستم همکارم توی یکی از سراشیبی های دره یه لیوان پر کرد و داد بهم گفت بخور گفتم چیه گفت شیره اس منم خوردم لطفا میشه بگید تعبیرش چی میشه

  • باسلام.خواب دیدم یک مرد هیکلی بزرگ میگه زیاد وقت ندارین ،من باخودم میگم دراین فرصت کم باخداستایش کنم وبه سجده میرم وازخداطلب آمرزش میخوام ووقتی بلند میشم میبینم ازآسمان گلهای رزسفید زیادی مثل باران برسرم وهمه جا میبارد،بعداز کمی دیگه گل نمیادومیبینم ریشه های زیادی اززیر پام واطرافم بافاصله های میلیمتری ازخاک میاد بیرون وازنوک پاهام میاد بالا تمام پاهام ودربر میگیره وتابالا داشت میومد که میفهمم که دارم میمیرم ومیگم انالله وانا الیه راجعون ودوتادستهامو بالا میبرم وبه خدا میگم من بدترین وگناهکارتین بنده توام وتو مهربان ترین و بخشنده ترینی که یک هو همه ریشه ها از پاهام دور میشن واز بین میرن

   • مهسا ..سلام خابت خیلی معنا داره …گل سفید ممکنه ناراحتیهایی برات پیش بیاد که تورو کمی کم تحمل و ناامید میکنه …حواست باشه تو این ناراحتی ناصبوری نکنی که خدایی نکرده پشیمون شی که بخای بخدا کفر بگی .واینکه تو خدا تو زندگیت خیلی تاثیر داره تو مشکلات ازش کمک بخاه

 • خواب دیدم برادرم که تازه فوت کرده آمده خوابم کنارم نشسته حرف نمی زنه موقع رفتن یک گلدان که گل سبز داشت با خودش برده.خواهش میکنم برام تعبیر کنید

 • دوستان من هر وقت تو خواب دیدم گل چیدم برام غم و غصه و اندوه پیش اومده و هر وقت تو خواب ببینم گل میچینم حتما صدقه میندازم

 • خواب دیدم یک زن که نسبت فامیلی سببی دارد به من ی دسته گل خیلی بزگ که به سختی تو دستم جامیشد داد نمیدونم چه گلی بود فقط سفید با ساقه بلند ممنون میشم تعبیرشا بگید

 • خواب دیدم عشقم ک یکم مشکل داریم تو خونمون دوتا شاخه گل خیلیییییییی خوشگل مصنوعی تقریبا کریستال جلو داداشم بهم داد وقتی هم میداد بهم اشک میریخت

 • باسلام خاب ديدم همه فاميل از جمله دايي و خاله هايم برايم گل آورده اند و به من هديه مي دهند.

 • خواب دیدم برای خدابه سجده میروم وازخدا طلب آمرزش میکنم ووقتی از سجده بلند میشوم میبینم گلهای رز سفید ازآسمان به فروانی مثل باران میبارد

 • خواب دیدم عموم که تازه فوت کرده با دسته گل رز اومده خونه

 • سلام من تو خوابم دیدم شوهرم به من یه شاخه گل قرمز مصنوعی گرفته

  • سلام تعبیرش چی شد میشه بگین

 • سلام تعبیرش چی شد میشه بگین

 • سلام من کوثر هستم خواندن این گل ها خوب است

 • من خواب دیدم دسته گل رز سفید ب عنوان تشویقی بهم دادن توروخدا تعبیرشو بگین

 • تو خواب دیدم از مسیری رد میشم که مثل ناودونهای بزرگ بالای سرم پر از گل که یکمش رو زمین ریخته وقتی رد میشدم روی سرم میریخت نه رنگ ونه مدل گلها رو نفهمیدم فقط خیلی گل دیدم

 • من خواب دیدم از مسیری رد میشم که بالای سرم مثل ناودونهای بزرگ پر از گل بود که یه مقدارش رو زمین ریخته شده بود وقتی رد میشدم روی سرمم میریخت ولی نه رنگش و نه اسم گلها رو فهمدم

 • ویدا – درخواب دیدم که خواستگارهای دخترم به منزل ما آمده اند و انسانهای خیلی فهیم و خوبی بودند ؛ هنگامی که میخواستند بروند رفتند و مادرپسر ازحیاط خانه ما یک تعدادی گل چید گفت میخواهد برای کسی ببرد, تعبیر آن چیست ؛ گلها قابل تشخیص برایم درخواب نبودند , فقط من به ایشان پیشنهاد دادم که یک تعداد هم گل رز بچینن و مراقب باشند که تیغ دردستشان نرود, تعبیر آن چیست

 • سلام من تا زه از دواج کرده بودم فرزند نداشتم بعد یه روزی توی اتاق شوهرم خوابید بود من تازه منم بعد ظهر بود منم رفتم همو نجا خوابم گرفت بعد تو تا قران داشتیم روی میز بود چون اون اتاقی که من خوابیدم اتاق خواب نبود بعد خواب خواب دیدم اون دوتا قران روی میر افتاده بودن زیر اویزان لباسها خیلی از دست من نارحت بودن هی بامن دعوا میکردن و به من می گفتن به ما بی احترامی کردی منم نارحت بودم هی التما سشان مکردم که منو ببخشید هی اسرا می کردم یادم خیلیلی التما س میکردم تا اینکه منو بخشیدن قران یک دفعه باز شد و دوتا جو جه که تازه ا زتخم بیرون امده بودن از قرا ن بیرون امدن و بعد دو باره قران باز شد ویک شاخه گل روز بنفش از توی قران امد بیرون ومن الان دو تا دختر ناز دارم شکر خدا خدا جونم خیلخیل ممنونم بابت نعمتهایی که در زندگی به من هدیه ………. دادی………ومن ……

 • سلام من پدرم فوت کرده
  عمه ام خواب دیده که پدرم یه گل رز بهش داده گفته اینو بده به دخترم‌.
  شب قبل از اینکه این خوابو ببینه برای من خواستگار اومد

 • اگر کسی تو خواب ببیند مرده به او گل میدهد یعنی چی؟

 • سلام اگه درخواب ببینندکه گل روزوزردبه طرف میدهندنشانه چیه

 • سلام من خواب دیدم جایی هستم که اونجا رو نمیشناسم و یک پسر جوان در اون جا بود اون رو هم نمیشناختم و اونجا پر از گل های رنگا رنگ بود گل ها همه جا پخش شده بودن حتی رو در و دیوار هم بود مکان قشنگی بود میشه تعبیرش رو بگید

 • تعبیر خواب گل لاله سیاه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.