تعبیرخواب کتاب انجیل

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب انجیل اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شودتعبیر خواب انجیل  و خودرای …

تعبیر خواب شتر سفید

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید  تعبیر خواب شتر شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و …

تعبیر خواب غذا ماهی

می دانید تعبیر خواب غذا از نظر علمای تعبیر چیست تعبیر خواب غذاغذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن …

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب سفر افزایش دهید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب سفراگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد تعبیر خواب سفرو یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، تعبیر خواب سفردلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

جابرمغربی گوید:تعبیر خواب سفر اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. تعبیر خواب سفراگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب سفر افزایش دهید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب سفر افزایش دهید

تعبیر خواب سفرولي اگر در خواب ديديد که از سفر بازگشته و سوغاتي و کيف و جامه دان و بسته زياد همراه داريد تعبیر خواب سفرخوب است و خبر مي دهد که به دنبال دگرگوني ها سودي عايد شما مي گردد تعبیر خواب سفرکه به اندازه همان بسته هاست .

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب سفر افزایش دهید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب سفر افزایش دهید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سفراگر در خواب ببینی مکانی که به آن سفر کرده‌ای بهتر از مکان قبلی تو می‌باشد، تعبیر خواب سفرتعبیرش این است که حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر بدتر باشد، تعبیر خواب سفرتعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب سفر افزایش دهید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب سفر افزایش دهید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب سفر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید تعبیر خواب سفردگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود تعبیر خواب سفرولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است تعبیر خواب سفروضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست.

تعبیر خواب سفر

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 30 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.