همه چیز درباره تعبیر خواب “پیاز” و پیاز داغ

تعبیر خواب پیاز | تعبیرخواب پیاز | tabire khab

تعبیر خواب پیاز,تعبیر خواب پیازچه,تعبیر خواب پیازچه سبز,تعبیر خواب پیاز داغ,تعبیر خواب پیاز پوست کندن,تعبیر خواب پیاز خریدن,تعبیر خواب پیاز کاشتن,تعبیر خواب پیاز سرخ کرده,تعبیر خواب پیاز و سیب زمینی,تعبیر خواب پیاز سبز,تعبیر خواب سبزی پیازچه,تعبیر خواب دیدن پیازچه,تعبیر خواب کاشتن پیازچه,تعبیر خواب خوردن پیازچه,تعبير خواب پياز داغ,تعبير خواب پياز پوست كندن,تعبير خواب پياز خريدن,تعبیر خواب خرید پیاز,تعبیر خریدن پیاز در خواب,تعبیر خواب خریدن پیاز قرمز,تعبیر خواب فروش پیاز,تعبیر خواب کاشت پیاز,تعبیر خواب کاشتن پیاز گل,تعبیر خواب پیاز سیب زمینی,تعبیر خواب پیاز سبز شده

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن

شاید شما هم خواب پیاز دیده باشید و دنبال تعبیر خواب پیاز باشید.این مطلب کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب پیاز می باشد.توصیه می کنیم این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید

تعبیر خواب پیاز از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خوردن پیاز در خواب به سه حالت است

مال حرام – غیبت و بدگویی – خوردن مال حرام

تعبیر خواب پیاز از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پیاز با توجه به بوی بدی که به دهان می دهد به سخنان نسنجیده و غیبت و تهمت تعبیر می شود

تعبیرخواب پیاز از سویی فراخی در روزی است و از طرف دیگر خوردن مال حرام است

تعبیر خواب خوردن پیاز خام سخنان بیهوده و نابجاست که ما را شرمنده می کند

تعبیر خواب پیاز فراوان خوردن در خواب فراوانی رزق و روزی است

تعبیر خواب پیاز از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و بیهوده

تعبیر خواب خوردن پیاز پخته توبه کردن از خوردن مال حرام است

ار بیننده خواب ادم صالحی است باید تلاش کند که خوردن مال حرام را ترک کند

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن

تعبیر خواب پیاز از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن مقدار زیاد پیاز در خواب این است که دیگزان با حسادت به موفقیت های شما نگاه می کنند

تعبیر خواب خوردن پیاز به عقیده عده ای از معبران پیروزی بر دشمنان است

تعبیر خواب پیاز رسیده وجود رقابت در کار شماست

تعبیر خواب پخته منفعت کم در کار است

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن این است که از رقبا شکست می خورید

تعبیر خواب پیاز از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پیاز قرمز ناامیدی است

تعبیر خواب خوردن پیاز قرمز موفقیت در کارهاست

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن

ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد…
حضرت امام جعفر صادق فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها. 

تعبیر خواب پیاز مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است

تعبیر خواب پیاز | پیاز در خواب دیدن | تعبیر خواب

71 comments

 1. اگر مردی در خواب زینتی طلا با خود همراه داشته باشد، دلیل ارتکاب به فعل حرام است و اگر زنی انواع ساخته شده از طلا را به همراه داشته باشد و یا نگهداری کند، زیبنده خواهد بود.

 2. دیدن طلا در خواب برای زن شادی و سود و منفعت است اما دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است.

 3. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجم آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

 4. درنفایس الفنون آمده که اگر بیننده خواب ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند. طلا شنیدن سخن مکروه است.

 5. مرحوم مجلسی نوشته: اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد.

 6. پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

 7. اگر کسی دید در سفره خود پیاز دارد و علاقه زیادی به خوردن آن دارد، به خوردن مال حرام حریص است.

 8. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم، در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.

 9. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم، از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آید.

 10. داشتن و خوردن پیاز سرخ شده نیز مال حرام است.

 11. امام صادق (ع) می فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است:
  مال حرام،
  غیبت و سخن زشت،
  پشیمانی در کارها.

 12. پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

 13. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد

 14. امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

 15. ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد… 

 16. پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است. اگر پياز پخته خورد، دليل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداي تعالي بازگردد.

 17. پياز اشتها انگيز است اما دهان را بدبو مي کند و تا چند ساعت بوي بد آن در دهان باقي مي ماند. سخنان نسنجيده اي که گاه مي گوييم و بعد به زشتي آن توجه پيدا مي کنيم و سخناني که به ناحق پشت سر اين و آن مي زنيم که خودمان مي دانيم درست نيست در خواب هاي ما به شکل پياز ظاهر مي شوند. برخي از معبران نوشته اند پياز از يک طرف فراخي روزي و نعمت است و از سويي ديگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببينيم که پياز خام مي خوريم در روزهاي آينده سخني زشت و نابجا خواهيم گفت که بعد موجب شرمندگي خودمان خواهد شد. اگر در خواب ديديم که مقداري زياد پياز داريم خواب ما گوياي آنست که چيزهايي به دست مي آوريم که از نظر مالي در کارهاي ما گشايشي به وجود مي آورد. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل کرده اند که خوردن پياز در خواب يا خوردن مال حرام است، يا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا يا پشيماني و ندامت است.

 18. ديدن مقداري پياز در خواب ، تعبیر آن است كه افرادي با بغض و حسد به موفقيت شما خواهند نگريست .

 19. خوردن پياز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

 20. ديدن پياز رسيده در خواب ، علامت آن است كه در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور را جالب توجه جلوه بدهد .

 21. ديدن پياز پخته در خواب ، نشانه كسب منافع اندك از طريق شغل و حرفه است .

 22. اگر خواب ببينيد به هنگام پوست كندن پياز از چشمهايتان اشك سرازير مي شود ، علامت آن است كه رقبا شما را شكست خواهند داد .

 23. اگر در خواب دیدید که پیاز خورد می کنید ، تعبیرش این هست که برای رسیدن به هدف باید بسیار تلاش کنید و مسیر سختی در پیش دارید .

 24. اگر در خواب دیدید که در حال پیاز سرخ کردن هستید یا پیاز سرخ شده دیدید تعبیرش موفقیت در کار و لذت رسیدن به هدفتان هست .

 25. لیلا برایت می‌گوید: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‌ی نومیدی است.

 26. لیلا برایت: خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

 27. آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می‌شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

 28. باسلام.خواب دیدم که توی خیابون مقدارزیادی سیب زمینی هست ومن ی کیسه اوردم و کلی جمع کردم.ومقداری پیازقرمزهم بودکه مقداری هم جمع کردم ولی ن خیلی اخر سری امدم ک ب خونه برم دیدم ی خانمی پیازسفیدمیفروخت ازش تقریبا3کیلوپیازسفیدبردم

 29. پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است. اگر پياز پخته خورد، دليل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداي تعالي بازگردد.

 30. كرمانى گويد: پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت،و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، سريعا خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده‌ى خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وى سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است. اگر پياز پخته خورد، دليل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداى تعالى بازگردد.

 31. بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پياز در خواب، به اين معنا است كه دشمنان از موفقيت شما ناراحت مى‌شوند. اگر در خواب خود را مشغول پوست كندن پياز ديديد، يعنى در يكى از كارهايتان دچار شكست مى‌شويد.
  برايت مى‌گويد: ديدن پياز قرمز در خواب، نشانه‌ى نوميدى است. خوردن پياز در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارهايتان است.

 32. در خواب دیدم یک سیدی از بین یک گونی پیاز یکی پیاز پوسیده به من داد وگفت بهترین پیاز در گونی همین است

 33. سلام تو خواب دیدم از یکی پیازی گرفتم که جوونه زده بود خاستم لطف کنید تعبیرشو برام بفرستین احساس میکنم اون شخص مرده بود

 34. ديدن مقداري پياز در خواب ، علامت آن است كه افرادي با بغض و حسد به موفقيت شما خواهند نگريست

 35. خوردن پياز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

 36. ديدن پياز رسيده در خواب ، علامت آن است كه در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور را جالب توجه جلوه بدهد .

 37. ديدن پياز پخته در خواب ، نشانة كسب منافع اندك از طريق شغل و حرفه است .

 38. اگر خواب ببينيد به هنگام پوست كندن پياز از چشمهايتان اشك سرازير مي شود ، علامت آن است كه رقبا شما را شكست خواهند داد .

 39. من درخواب درحال جنك با خوانواده بودم كه ناكهان چند حيوان(خر)بهم حمله كردن وه من با جوب از خودم حمايت كردم ودر انتهاآنهارا زدم و عداى از آنهارا زخمى كردم. :-?:

 40. من درخواب درحال جنك با خوانواده بودم كه ناكهان جند حيوان(خر)بهم حمله كردن وه من با جوب از خودم حمايت كردم ودر انتهاآنهارا زدم و عداى از آنهارا زخمى كردم. :-?:

 41. دیشب در خواب دیدم مقدار زیادی پیاز دارم در تو کیسه جدا یک کیسه را به خواهرم میدهم که بکشد او با اکراه این کار را میکند .کیسه دیگر را خودم میکشم از روی سکو و به دیوار تکیه میدهم .

 42. دیشب در خواب دیدم که با پسر خاله ام و همسرش دختر خاله ام و همسرم سفره می اندازیم و من و همسرم پیاز اداخل سفره میگذاریم به طوریکه خیلی بیشتر از تعداد نفرات پیاز داخل سفره میگذاشتم

 43. من خواب مي ديدم توي يك سوله ي بزرگ بودم كه غرفه غرفه بود با پدرم جلوي يه غرفه كه پر از كيسه هاي بزرگ پياز بود ، پياز مي خريديم .رنگ پياز ها هم سفيد و معمولي بود.تعبير خواب من چيه؟

 44. تو خواب دیدم داریم میریم پیگ نیک به شوهرم گفتم کاهو بخر وقتی برگشت دیدم دو تا پیاز سفید به قطر نیم متر خریده . تعبیر خواب من چیه ؟

 45. من خواب دیدم مقداری پیازازروی زمین برداشتم وبه منزل یکی ازخاله هام میبرم تعبیرش چیست

 46. تو خواب دیدم یک عدد پیاز سفید میخورم/گاز میزنم مثل سیب میخورم./
  ساعت 2نصف شب بود که از خواب بیدار شدم /
  تعبیر ش چیست باتشکر

 47. خواب دیدم باهمسرم تو حیاط خونه ایستادیم بعدچشمم افتادبه باغچه که به همسرگفتم این بوته ی سیرروکی کاشتی که سبز شده؟

 48. با سلام من خواب ديدم با مادر بزرگم كه فوت كردن دو تا پياز خيلي بزرگ ديدم كه از زمين در اوردم بعد وقتي ميخواستم ببرم يه خانمي گفت مال ما هستن و من دوباره اونا رو همونجا كاشتم تعبيرش چي ميشه متشكر.

 49. سلام علیکم.درخواب دیدم که یکی از افراد منزل ما بر روی سر همه ما تکه ای پیاز قرار داد.لطفا تعبیرش را بفرمایید

 50. من خواب دیدم همسایمون از من پیاز خواسته و من فقط 2تا پیاز داشتم که هردو رو دادم به همسایه

 51. دیشب خواب می دیدم که دارم دوتا پیاز عبروزه ای رنگ رو که اندازه یکیشون دوبرابر اون یکی بود توی باغچه خونه پدرم می کارم . ممنون میشم کهتعبیر این خواب رو برام بگید

 52. من خواب ديدم باپدرم به بازاررفته ايم واو يه كيسه بزرگ پيازخريد فكركنم پيازا بيشترش قرمز بودن :confused: لطفا بفرماييد يني چي

 53. باسلام.خواب دیدم که توی خیابون مقدارزیادی سیب زمینی هست ومن ی کیسه اوردم و کلی جمع کردم.ومقداری پیازقرمزهم بودکه مقداری هم جمع کردم ولی ن خیلی اخر سری امدم ک ب خونه برم دیدم ی خانمی پیازسفیدمیفروخت ازش تقریبا3کیلوپیازسفیدبردم

 54. این خواب از گرفتاری به غم و اندوه و کار بی فائده یا حرام می گوید.

 55. بنابراین مراقب اعمال خود باشید. همچنین صدقه بدهید تا غم و اندوه دور شود.

 56. سلام خواب دیدم یه جایی پیاز گل نرگس بود که دوتا دراوردم که برم خونه بکارم

 57. خواب دیدم پیاز گل نرگس از خاک دراوردم که ببرم خونه بکارم

 58. س من خواب دیدم که در مزرعه ای از پباز بودم که خیلی سبز سبز بودن.و برگ های پیاز را می چیدم..تعبیرش چیه

 59. خواب پیاز

 60. خواب دیدن گل محمدی .که داشتم می چیدم

 61. خواب ببينيم پياز پخته بين دندونامونً گير كرده و درمياريم از دهنمون چيه؟

 62. با سلام وخسته نباشی من خواب دیدم عموی بنده که فوت کردن یه کیک بزرگ وخوشمزه برام اورده ولی توش پر از پیاز درسته ی پخته بود من پیاز هاشو در اوردم وکنار گذاشتم وکیک رو خوردم خواستم تعبیرش رو بدونم همزمان پدرم هم که فوت نموده یه.کیک شکلاتی بزرگ اورد که هر دو کیک رو با هم خوردم

 63. سلام خواب دیدم خانمم دوعددپیازسفید زیرس ینهایشمیزارد لطفآ تعبیرش چیست

 64. سلام خواب دیدم خانمم دوعددپیازسفید زیرس ینهایشمیزارد لطفآ تعبیرش چیست

 65. کاشتن پیازچه سبز تعبیرش چیشت

 66. خواب گوشت گوسفند که با پیاز در حال پختن بود تعبیرش چیه

 67. سلام.خواب دیدم مقداری پیازچه خرید کردم فروشنده اسرار کرد برگاشو نمیدم منم اسرار میکردم حتما برگای پیازچه باشند

 68. سلام پدرم حمله عصبی داره و ایشون بیمارستانن الان ب طور کلی دیوانه شدن من خواب دیدم ک ی جلسه مث روز عقدم داشتم با کلی مهمون این جلسه هم سوپرایزی بود مهمونا یدفعه اومدن و مامانمم مجبور شد تو چن قابلمه بخواد خورشت درست کنه من رفتم ی زمین خالی کنار خونهوهمسایه چندین قابلمه جلو ماماتم بود بهش گفتم مامان شرمندتم اینا خودشون اومدن مامانم گفت عیبی نداره فقط برو خونهوهمسایه تمام پیازا خرد کردم کم اومده پیاز بگیر

 69. سلام ببخشید پیاز هم سفید بود

 70. سلام دادن ۶دانه پیازمعمولی به رنگ بنفش به عمو تعبیرش میشه چی

 71. من خواب دیدم که کلی پیاز خرد شده در حالی که تفت داده میشود دارد میسوزد به نظر شما تعبییرش چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.