همه چیز در مورد “تعبیر خواب مردن” و مرگ

تعبیر خواب مردن | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب مردن,تعبیر خواب مردن مادر,تعبیر خواب مردن مرده,تعبیر خواب مردن همسر,تعبیر خواب مردن برادر,تعبیر خواب مردن دوست,تعبیر خواب مردن خواهر,تعبیر خواب مردن و زنده شدن,تعبیر خواب مردن خود,تعبیر خواب مردن فرزند,تعبیر خواب مردن مادر بزرگ,تعبیر خواب مردن مادر,تعبیر خواب مردن مادر شوهر,تعبیر خواب مردن مادر مرده,تعبیر خواب مردن مادر زن,تعبیر خواب فوت مادر,تعبیر خواب مرگ مادر بزرگ,تعبیر خواب فوت مادربزرگ,تعبیر خواب مرگ مادر و پدر,تعبیر خواب خبر مردن مرده,تعبیر خواب مردن یک مرده,تعبیر خواب مرگ مرده,تعبیر خواب مرگ مرده,تعبیر خواب مردن دوباره مرده,تعبیر خواب مردن یک مرده,تعبیر خواب مردن دوباره مرده,تعبیر خواب دیدن مردن مرده,تعبیر خواب مردن شخص مرده,تعبیر خواب مردن همسر,تعبیر خواب مرگ همسر,تعبیر خواب فوت همسر,تعبیر خواب فوت همسر,تعبیر خواب مردن شوهر,تعبیر خواب مردن زن,تعبیر خواب مردن شوهر,تعبیر خواب مردن زن حامله,تعبیر خواب مردن زن,تعبیر خواب مردن برادر,تعبیر خواب مردن برادر شوهر,تعبیر خواب مردن برادر نداشته,تعبیر خواب فوت برادر,تعبیر خواب مرگ برادر,تعبیر خواب مرگ برادر,تعبیر خواب فوت برادر,تعبیر خواب مرگ برادرزاده,تعبیر خواب برادر فوت شده,تعبیر خواب مردن دوستان,تعبیر خواب مردن دوست صمیمی,تعبیر خواب مرگ دوست,تعبیر خواب مرگ دوستان,تعبیر خواب مردن یک دوست,تعبیر خواب دیدن مرگ دوست,تعبیر خواب مردن یکی از دوستان,تعبیر مردن دوست در خواب,تعبیر خواب خبر مردن دوست,تعبیر خواب مردن خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر,تعبیر خواب دیدن مردن خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر و برادر,تعبیر خواب مرگ خواهر زاده,تعبیر خواب دیدن مرگ خواهر,تعبیر خواب خبر مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ شوهر خواهر,تعبیر خواب مردن و زنده شدن مرده,تعبیر خواب مردن و زنده شدن پدر,تعبیر خواب مردن و زنده شدن بچه,تعبیر خواب مردن و زنده شدن یک نفر,تعبیر خواب مرگ و زنده شدن,تعبیر خواب مردن و سپس زنده شدن,تعبیر خواب مردن بعد زنده شدن,تعبیر خواب مردن سپس زنده شدن,تعبیر مردن و زنده شدن در خواب,تعبیر خواب مردن خود شخص,تعبیر خواب مردن خودم,تعبیر خواب مردن خود,تعبیر خواب مردن خود آدم,تعبیر خواب مردن خود انسان,تعبیر خواب مردن خود فرد,تعبیر خواب مردن خودت,تعبیر خواب مردن خود ادم,تعبیر خواب مردن خودمان,تعبیر خواب مردن فرزند,تعبیر خواب مردن فرزند دختر,تعبیر خواب مردن فرزند پسر,تعبیر خواب مردن فرزندان,تعبیر خواب مرگ فرزند,تعبیر خواب مردن بچه,تعبیر خواب مردن نوزاد,تعبیر خواب مردن بچه در شکم مادر,تعبیر خواب مردن بچه در شکم

تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌ است‌ و تعابیر و معانی‌ مختلفی‌ دارد.

دیدن مرگ در خواب یکی از وحشتناک ترین خواب ها است.اگر شما هم خواب مردن دیده اید و دنبال تعبیر خواب مردن هستید این مطلب را تا انتها مطالعه بکنید حتما تعبیر خوابتان را خواهی یافت.

تعبیر خواب مردن از دید حضرت دانیال

تعبیر دیدن مردن در خواب اگر بیند که بمیرد و همه بر وی گریه میکنند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

تعبیر خواب مردن از دید محمدبن سیرین

تعبیر دیدن مردن در خواب که مردگان وی را بشارت دادند و با او حرف زدند ، این است که حال او نزد حق تعالی نیکو بود.

تعبیر دیدن مردگان در خواب اگر با وی سخنان ناخوش گفتند این است که حال او نزد حق تعالی بد بود.

تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب مردن از دید جابرمغربی

تعبیر دیدن مرگ مفاجات درخواب این می باشد که بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود.

تعبیر دیدن جان کندن خود را در خواب بیند، دلیل که عذاب او سختر بود.

تعبیر مرگ و شستن در خواب اگر ببیند که میمیرد و او را بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

تعبیر خواب مردن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر مردن در خواب اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد.

تعبیر دیدن مرده در خواب اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است.

تعبیر دیدن انسان مرده و زنده شده در خواب اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.

تعبیر دیدن مرگ دوباره مرده اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، به این معنی می باشد که فرزندش خواهد مرد.

تعبیر دیدن مرگ پدر و مادر اگر بیند مادر و پدر او بمردند ، یعنی کارش نیکو شود و نیز می گویند کارش شوریده شود.

تعبیر دیدن مردن در خواب اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید.

تعبیر زن آستن اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

تعبیر خواب مردن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن مردن در خواب قولهای زیاد پوچ و واهی می باشد.

تعبیر دیدن کسانی که در حال مرگ هستند بر این است که شادی فراوانی نصیب وی خواهد شد. 

تعبیر دیدن زنده شدن مرده بر این می باشد که شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید.

تعبیر تمایل به مردن نشانه سلامتی است.

در بعضی‌ از فرهنگ‌ ها مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ است‌ و تعبیر خواب مرده نشان‌ دهنده‌ برخورداری‌ بیننده‌ خواب‌ از عمری‌ طولانی‌ و سعادت‌ و رفاه‌ می‌باشد.

تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.  اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمدبن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابرمغربی گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

  تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

لوک اویتنهاو می گوید :

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی

تعبیر خواب مردن , مردن در خواب , تعبیر مردن در خواب چیست , تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب جنازه

دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که در شما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.

کامنت های تایید شده : 206 عدد

 • اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

  • سلام وقت بخير من خواب ديدم دوستم مرده و من چهره شو نميبينم مادرش تو خونه ما بهم ميگه اون مرده و خيلي راحت اين حرفو ميگه . ميشه بگين تعبيرش چي هست

 • محمدبن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

 • جابرمغربی گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

  دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

  زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

  تمایل به مردن : نشانه سلامتی

  • در خواب دیدم منو مادرم توماشییداریم میایم نمی دونم دیگه چی شد چشام م را باز کردم دیدم در بیمارستان روتختم پدرم پیشم ه ا زپدرم پرسیدم مادرم کجاست اول گفت خوبه وبعد گفت مرده من بلند شدم دیدم دستم به تخت بسته است همینجوری خودم راکشاندم سمت سرد خانه دیدم یه خانم تو سرد خانه است رفتم طرفش ان گا مثل این که مو ن میبینه رفت دور بست رفتم ترب سرد خانه دیدم یکی رو تخت درازه روشو بستن رفتم دست حبش زدم یهو قایب شود ومن بیدارشدم

 • حضرت دانيال گويد: اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وي بگريستند تا وقتي كه وي را بشستند و با كفن در گور كردند اين همه، دليل بر فساد دين بود. اگر بيند كه او را در تابوت نهادند و مردم از پيش و پس او مي رفتند، دليل بزرگي بود، دينش نقصان بود و بعضي گويند: برآن مردم كه بر جنازه او بودند حكم كند. اگر بيند كه مرده بود و زنده شد، دليل كه از گناه توبه كند و عمرش دراز بود. اگر بيند كه درميان گورستان بود، دليل كه با جاهلان سفر كند. محمدبن سيرين گويد: هر كه خواهد بداند كه حال او نزد حق تعالي چون است، احتياط …

  • دادا سریال های چند فصلی که انتهاش مثل فیلم های فرهادی بازه نبین…..

 • كند كه حال او نزديك مردگان چگونه است. اگر بيند كه مردگان وي را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دليل كه حال او نزد حق تعالي نيكو بود. اگر با وي سخنان ناخوش گفتند به خلاف اين بود. جابرمغربي گويد: ديدن مرگ مفاجات درخواب، دليل بر راحتِ مومن و عذاب كافر بود و هر چند جان كندنِ خود را در خواب معتبر بيند، دليل كه عذاب او سختر بود. اگر بيند كه بمرد و او بشستند، دليل كه در دين خود ثابت بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پي او مي رفتند بزرگي يابد. اگر ديد او مرده را بر پشت گرفته بود و مي برد، دليل مال حرام است. اگر بيند زنده بمرد و ديگر باره زنده شد به غايت نيكو بود. اگر مرده را بيند كه ديگر باره بمرد، دليل كه فرزندش بميرد. اگر بيند فرزندش بمرد، دليل كه توانگر شود و بعضي گويند از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند مادر و پدر او بمردند، دليل كه كارش نيكو شو د و نيز مي گويند كارش شوريده شود. اگر زني آبستن بيند بمرد و او را بشستند، دليل كه او را پسر آيد. اگر بيند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاويل نيكو بود. اگر دفنش كردند بد است.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب ببیند كه می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند .

  نزدیكان شما می میرند : پول – ارث

  بچه ها می میرند : پول دریافت می كنید

  شخصی را در حال مرگ می بوسید : در یك محكمه یا مرافعه می بازید .

  دوستان می میرند : بردشمنان غلبه می كنید

  اشخاص دیگر می میرند : بطرف فریب و ناكامی می روید

  شما مرده اید : خوشبختی و ثروت در انتظار شماست

  جسدهای مرده : یك ازدواج شكل می گیرد

  یك مرده را می بوسید : عمرتان طولانی می شود

  با یكی از اعضاء فامیل كه مرده است صحبت میكنید : از یكی از اعضاء فامیل به شما خبر میرسد

  با یك دوست مرده صحبت می كنید : یك تغییر مهم برای بهبودی

  یك مرده با شما صحبت می كنید : مرگ یكی از اعضاء فامیل

  یك مرده را لمس می كنید : خبرهای غم انگیز

  یك شخص مرده است : خبر تولد یك نوزاد

  یك شخص ناشناس مرده است : ارث و خوشبختی

  یك مرده شما را می گیرد : مرگ به شما نزدیك است .

  با یك مرده می جنگید : بیماری

  با یك مرده صحبت می كنید : عمر طولانی برای بینندة خواب

  شما بهمراهی یك مرده هستید : دوستان خود را از دست می دهید .

  یك مرده خوابیده در تابوت : دچار سوءهاضمه خواهید شد .

  یك هدیه به یك مرده می دهید : پولی از دست می دهید .

  یك مرده به شما چیزی اهدا می كند : به آرامی پول جمع می كنید

  شما كمك می كنید مرده ای را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز می شوید .

  شخصی را كه فكر می كردید مرده زنده است : در یك محكمه می بازید

  یك شخص در حال مرگ كه فكر می كردید قبلاً مرده : یك غم بسیار بزرگ برای فامیل

  شخصی می میرد بدون اینكه حرفی بزند : مرگ بزودی فرا می رسد .

  خواب مرگ یك زن باردار : مبلغی پول از را دور به شما می رسد .

  مرگ یك پسر یا دختر جوان : وقایع شاد و خوشایند در فامیل

  مرگ زن خود را می بینید : از دوستانتان جدا میشوید .

  مرگ شوهرتان : یكی از اعضاء فامیل خواهد مرد .

  مرگ یك عده باهم : خوشبختی بزرگ

  شما آرزوی مرگ می كنید : موفقیت بزرگ

  یك مرده زنده می شود : آبرو و احترام

  جمجمة یك مرده : یك راز برملا می شود .

  جمجمة یكی از نزدیكان شما : شانس بزرگ

  سریك مرده را در دست دارید : مرگ یك دشمن

  • سلام من خواب دیدم که توی خواب خوابیدم بعد سرم به شدت شروع به صداهای عجیب غریب میکرد جوری که داشتم جان میدادم به زور خودمو به اتاق مامانو بابام رساندم خواستم درو بازکنم یه نفر ازپشت درو ها دادومانعم میشد داخل اتاق برم که ازمامانم اینا کمک بخوام
   خواهشا بگین تعبیرش چی میشه

 • ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او را بر تعداد افرادي که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد. اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

  تعبیر دیدن مرگ و جنازه در منابع خارجی :
  تعبیر خواب جنازه

  دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.
  تعبیر خواب متوفی

  دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می‌دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته‌اند. این خواب همچنین می‌تواند راهی برای شما جهت روانکاوی احساسات‌تان با کسانی باشد که درگذشته‌اند. همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می‌تواند باشد. اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش فوت کرده، نشان‌دهنده این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما درزندگی‌تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه‌تان با فرد درگذشته دارد. این خواب می‌تواند برای‌تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید. اگر خواب کسی را ببینید که به‌تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کنید. اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را با خودش به جایی ببرد، نشان‌دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید. همچنین نمی‌خواهید تنها باشید.

  دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس‌های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن‌تان با این موضوع. شما از خواب‌تان به‌عنوان آخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آنها استفاده می‌کنید.

  دیدن خواهر و برادر، فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش‌تان برای تسکین خاطرات قدیمی‌تان با آنهاست. همزمان با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب‌های‌تان به‌عنوان تنها وسیله برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست‌دادن فرد موردعلاقه‌تان عمل می‌کنند. اگر در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او هنوز زنده بوده و خیلی چیزها را در زندگی با او تجربه می‌کردید. این‌گونه خواب‌ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویدادهای مهم زندگی رخ می‌دهند.

  خواب دیدن فرزند کودک‌تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب‌ها و رویاهای‌تان. برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق‌العاد سخت است. چنین خواب‌هایی دیده می‌شوند چون هنوز نمی‌توانید درک کنید و بپذیرید که چگونه و چرا کودک‌تان به این زودی از شما گرفته شده است.

 • مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خيلي‌ رايج‌است‌ و تعابير و معاني‌ مختلفي‌ دارد. مرگ‌ معمولادر خواب‌ نشانه‌اي‌ از عمل‌ بستن‌ يا به‌ انتهارسيدن‌ است‌. در حقيقت‌ اشاره‌اي‌ به‌ خاتمه‌يافتن‌ چيزي‌ و شروع‌ چيز ديگري‌ دارد. خوابهاي‌مربوط به‌ مرگ‌ معمولا نشانه‌هاي‌ مثبت‌ دارند. اگردر خوابتان‌ مشاهده‌ نماييد كه‌ خودتان‌ مرده‌ايد،اين‌ خواب‌ مي‌تواند اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ حقيقت‌داشته‌ باشد كه‌ مايليد تمام‌ نگراني‌ها ودلشوره‌هايتان‌ را به‌ دست‌ فراموشي‌ سپرده‌ وشروعي‌ تازه‌ را تجربه‌ كنيد. اگر در خواب‌مشاهده‌ كنيد كه‌ يكي‌ از عزيزانتان‌ مرده‌ است‌،نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشت‌ شما بابت‌ از دست‌دادن‌ يا مردن‌ او است‌. اگر خواب‌ ببينيد كه‌ پدر يامادرتان‌ مرده‌اند، چنين‌ خوابي‌ هم‌ مي‌تواندنشان‌ دهنده‌ ترس‌ و هراس‌ شما بابت‌ مردن‌ آنهاباشد، در عين‌ حال‌ نمايانگر دريچه‌ ضميرناخودآگاه‌ شماست‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ خشم‌،عصبانيت‌ و ديگر احساسات‌ و عواطف‌ منفي‌تان‌را تخليه‌ مي‌كنيد. در بعضي‌ از فرهنگ‌هامشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ يمن‌ است‌و نشان‌ دهنده‌ برخورداري‌ بيننده‌ خواب‌ ازعمري‌ طولاني‌ و سعادت‌ و رفاه‌ مي‌باشد. خواب‌هاي‌ مرتبط با مرگ‌، لزوما، بديمن‌ و بدشگون‌ نيستند، ولي‌، معمولا احساسات‌ خشم‌،عصبانيت‌، نگراني‌، غضب‌ و اضطراب‌ را نشان‌ مي‌دهند. اگر در خواب‌، مرگ‌ خودتان‌ را ببينيد، اين‌خواب‌ عملا مثبت‌ تلقي‌ مي‌شود ـ اين‌ خواب‌ به‌ معناي‌ حياتي‌ تازه‌ و به‌ دست‌ فراموشي‌ سپردن‌ يك‌مرحله‌ قديمي‌ زندگي‌ است‌. هم‌ چنين‌، وقتي‌ با يك‌ بيماري‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌كنيد، ديدن‌ چنين‌خوابهايي‌، طبيعي‌ است‌ و نشان‌ از اين‌ دارد كه‌ حالتان‌ بهتر مي‌شود. گرچه‌، اگر خواب‌ مرگي‌ تدريجي‌ وآرام‌ را ببينيد، يعني‌ بايستي‌ به‌ نحو چشمگير و قابل‌ ملاحظه‌اي‌، برنامه‌ معمول‌ زندگي‌تان‌ را عوض‌ نماييدو به‌ آن‌ جان‌ تازه‌اي‌ ببخشيد. اگر خواب‌ مرگ‌ يكي‌ از عزيزانتان‌ را ببينيد، يعني‌ فاقد يك‌ ويژگي‌ خاص‌هستيد كه‌ عزيزتان‌ آن‌ را از خود بروز مي‌دهد. از خودتان‌ بپرسيد كه‌ چه‌ چيزي‌ باعث‌ شده‌ كه‌ آن‌ فردبرايتان‌ تا اين‌ حد عزيز و استثنايي‌ باشد يا از چه‌ خصوصيت‌ او خوشتان‌ مي‌آيد؟ پاسخ‌ اين‌ سؤالات‌،همان‌ ويژگي‌اي‌ است‌ كه‌ در اوضاع‌ و احوال‌ يا ارتباطتان‌ فاقد آن‌ هستيد. ديدن‌ مرگ‌ پشت‌ سر هم‌ وفراوان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ رسيدن‌ خبري‌ از به‌ دنيا آمدن‌ بچه‌اي‌ در خانواده‌تان‌ است‌. اگر درخواب‌،از مرگ‌ فردي‌ آگاه‌ و مطلع‌ شويد كه‌ قادر نيستيد هويت‌ او را شناسايي‌ كنيد، اين‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ميراثي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شخصي‌ نباشد، ولي‌ به‌ طور غيرمستقيم‌ به‌ نفع‌ شما تمام‌ شود.

 • اگر کسی خواب ببیند که زنده اس اما مرگش فرارسیده میخواهند که غسلش دهند بیرون حرم امام رضا یک دفعه درد میگیردش
  تعبیرش چیست 🙁

 • من دیشب 2 بار خواب دیدم در هر خواب یک نفر مرده است ولی تا خواستیم از امبلانس بیرون بیاریمش زنده شد.
  خیلی تو اینترنت گشتیم ولی قانع نشدم .

  • شب بود یا صبح

  • شب بد یا صبح

 • سلام
  دوستم زنگ زد گفت ديشب خواب ديدم تو مردي
  تعجب كردم ديدم همه ميگن ميكائيل مرده
  جلو خونتون پارچه سياه زده بود
  تعبيرش چيه؟
  در ضمن چند روز پيشم دايي من زنگ زد گفت يه خواب بد برات ديدم
  ايشاا.. دارمن ميميرم
  تمام آرزومه زود بميرم

  • ای کاش از خدا ی چیز دیگ میخاستی برادره من..حالا ک انقدر زود دعاتو مستجاب میکنه…والا

   • منم دونفر این خوابو واسم دیدن نمیدونم تعبیرش چیه?

   • خداانکنه

  • سلام من خواب دیدم مردم و روحم بازنده ها صحبت میکرد و برادرم برام قران میخوند و ی لحظه خودم تو تاریکی دیدم میشه تعبیرش برام بگین

 • salam khoda nakone bemiri hich vaght injori nago khoda ghahresh migire :confused:

 • سلام
  من ديشب خواب ديدم كه توي يك مدرسه همه مردند و فقط من و ٢ يا ٣ نفر ديگه زنده ايم. ممكنه راهنمايي كنيد لطفآ

  • منم خواب دیدم مردم روحم صحبت میکنه بادوستم

 • تروخداکمک کنید دوباره که خواب میبینم یکی از نزدیکان که مرده زنده میشه تعبیرش چیه؟

  • احتمالا فصل چهار والکینگ دد رو ندیدی شما

 • خواب دیدم که صد میلیون افغانی یافتم 170 هزار انرا تو جیبم میگزارم و متباقی انرا در بانک میگذارم که پولم را از بانک دزد میشود و در جای یک پرده پلاستیکی بهگر رنگ قرمز باقی می ماند ؟؟؟؟؟ اگر جوابم را تعبیر کنید ممنون شما

 • سلام
  خواهر من خواب دیده که پدربزرگم که حدودا 2 ساله فوت شدن دوباره درخواب زتده شده و درهمان خواب دوباره مرده است.
  میشه لطف کنین بگین تعبیرش چی میشه؟

  • سلام من خواب ديدم دخترم از دنيا رفته وگريع ميكردم لطفا تغييرش به من بگيد متشكرم

 • من در مدتی کم دو بار مرگ خود را در خواب دیده ام تعبیرش چیست؟

 • سلام .من مرتب خواب مرده میبینم نصف شب از خواب بیدار میشم ولی باز همون خواب رو میبینم.چه کنم که از این خوابها نبینم

  • سلام شبا غذای سبک بخور زیاد میخوری سنگین میشی خواب میبینی

   • سلام عزیرم عمر شما طولانی است سعی کن از فردا آدم دیگه ای بشی مثبت و از زندگیت درست استفاده کنی

  • سلام عزیرم عمر شما طولانی است سعی کن از فردا آدم دیگه ای بشی مثبت و از زندگیت درست استفاده کنی

  • سلام عزیرم عمر شما طولانی است سعی کن از فردا آدم دیگه ای بشی مثبت و از زندگیت درست استفاده کنی

 • اگر کسی در خواب ببیند که حالش کم کم بد میشود و از همه خداحافظی میکند برای این که میخواهد بمیرد چه تعبیری دارد؟
  لطفا راهنمایی کنید

 • سلام من 21 سالمه خواب دیدم یکی از پسرای همسایمون ک باما صمیمی بودن و چند سال پیش فوت کرد خیلی جوون بود اومد بخوابم ازم خواستگاری کرد همه دورمون بودن و خوشحال اونم خوشحال بود ولی بعد از درخواست ا من خندید ورفت منتظر جوابش نموند تورو خدا تعبیر خوابمو بگین نگرانم چند روزه همش خواب مردن میبینم

 • سلام حدود 3 هفته است كه پدرم فوت كرده است به خواب اطرافيانم مي رود اما به خواب من نمي آيد كسي دليلش را مي داند لطفا اگر دليشو مي دونه به منم بگه

  • کمتر به شوهر فکر کن مرده نه زنده میاد خواستگاری

 • سلام وممنون از راهنماییتون
  33 سالمه و پدرم در قید حیات
  ولی در خواب دیدم پدرم را کفن کردند و رفتند و وقتی من دست به صورتش کشیدم زنده شد و شادمان نشست و با دختر کوچک من بازی میکرد . مهمان خونمون امد و پدرم پذیرائی میکرد.
  ممنون میشم جواب بدید .

 • سلام.من دو شبه دارم خواب بدی میبینم.شب اول شوهرم مرد بود.شب دوم باهم نشسته قودیم گفت که احساس میکنه دیگه وقت زیادی ندارهو داره میمیره.خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟

 • در خواب دیدم در خیابان هستم و انگار قصد سوار شدن به ماشین را دارم که ناگاه دو نفر از پشت سرم نزدیک میشوند و جلوی من قرار میگیرند.یکی از آنها که بنظر زنی زشت صورت بود به من نزدیکتر و یکی دیگر که صورتش را ندیدم یک قدم عقب تر ایستاده بود.
  انکه کنارم ایستاده بود از من پرسید امادگی داری؟
  نمیدانم چه جواب دادم که ناگاه انکه عقبتر ایستاده بود گفت ما از طرف خدا و برای بردن تو آمدیم.
  بشدت حس تنهایی و بی پناهی میکردم و مات تماشا و گوش دادن به حرفهایی بودم که به من میگفتند.
  ان زن زشت صوزت که به من نزدیکتر ایستاده بود دستش را بر روی قلبم گذاشت و انگار میخواست که قلبم را از سینه ام بیرون بیاورد و من کاملا تسلیم بودم و چشمهایم را بستم و آرام صلوات بر محمد و خاندانش فرستادم تا او شفا خواه من شود، که به ناگاه از خواب بیدار شدم.
  این خواب را همین الان دیدم

 • اگر دو بار در دو شب متفاوت خواب دیده باشم که پیرمردی زمان دقیق مرگم را می گوید حتی با تاریخ اش ، تعبیرش چیست؟

 • سلام يكي از دوستانم خواب ديده من مردم و صورتم داغون شده ولي هيچ خوني تو خوابش نديده تعبيرش چيه

 • اینکه خون نیاد نشونه بدیه , انا اگه خون بیاد نشانه خوبیه

 • سلام من خواب دیدم پدربزرگ مادریم که حدودا 5 ساله که فوت کرده رو سر بریدن تعبیرش چیه؟

  • خواب دیدم مردن خواهر شوهر

   • خخوابدیدم شوهر خواهرمم مرده

 • سلام خواب دیدم یکی مسیر زندگیمو نشونم میده تا یه جایی که میرسیم دیگه نشونم نمیده ازش میخوام بگه بعد یهو تو یه ماشین با چند نفر ناشناش هستم به یه پل سفید که میرسم یه اسب سفید با یه سوار از روبرو میاد بعد ماشین سر پل چپ میکنه بعد یه جای بود حس خیلی خیلی عجیبی بود یه زن اسممو صدا میزنه و میگه تو مردی ولی خدا گفته برتگردونیم گفته یه فرصت دیگه بهت داده هر چی دلیلشو میپرسم نمیگه بعد یهو نفسم بالا میاد از خواب بیدار میشم.حس مرگش خیلی واقعی بود خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟منتظرم

 • عرض سلام و خسته نباشید ب همه دوستان .تاریخ امروز 1393.7.28 * دیشب خواب دیدم خانمم در حال جان دادنه و من و بچم که 8سالشه و اسمش امیره بالا سرش داریم گریه میکنیم ، بعد از کلی شیون کردن ناگهان زنم زنده شد و تو همون لحظه ندایی از پروردگار ب گوشم رسید که میگفت چون دیدم که از مرگ خانوادت سخت رنجیده شدی دوباره زندگی را به او بخشیدم ، وقتی زنم چشم باز کرد خیلی شاد بود و گفت ب اذن خدا زنده شدم و من هم این شادی رو جشن گرفتم و تدارکات سفر رو اماده کردیم و ب اتفاق پدر و مادرم با ماشین پرایدم ب گردش رفیم . تو رو خدا اگه کسی بتونه این خواب رو تعبیر کنه مطلعم بکنه اخه مشکلات زیادی تو زندگی زناشویی دارم . همگی رو به روح رسول الله قسم میدهم اگه کسی میدونه منو بی خبر نزاره

  • سلام. مهم اون پیامی بود که از جانب غیب به شما رسید و مفهوم آن این است که برای خدا سجده کن و همیشه خانوادت رو دوست داشته باش. یا حق.

 • عرض سلام و خسته نباشید ب همه دوستان .تاریخ امروز 1393.7.11. * دیشب خواب دیدم خانمم در حال جان دادنه و من و بچم که 8سالشه و اسمش امیره بالا سرش داریم گریه میکنیم ، بعد از کلی شیون کردن ناگهان زنم زنده شد و تو همون لحظه ندایی از پروردگار ب گوشم رسید که میگفت چون دیدم که از مرگ خانوادت سخت رنجیده شدی دوباره زندگی را به او بخشیدم ، وقتی زنم چشم باز کرد خیلی شاد بود و گفت ب اذن خدا زنده شدم و من هم این شادی رو جشن گرفتم و تدارکات سفر رو اماده کردیم و ب اتفاق پدر و مادرم با ماشین پرایدم ب گردش رفیم . تو رو خدا اگه کسی بتونه این خواب رو تعبیر کنه مطلعم بکنه اخه مشکلات زیادی تو زندگی زناشویی دارم . همگی رو به روح رسول الله قسم میدهم اگه کسی میدونه منو بیخبر نزاره

 • خواب دیدم که یکی از نزدیکان مرده وزنانی کاملاً پوشیده با چادر های سفید وروی صندلی نشسته اند و به خاطر مرده گریه می کنند تعبیر ش چیست

 • سلام خواب دیدم که یکی ازدوستانم ازبلندی پایین افتادومردبعدازا ین که همه دور اوجمع شدیم دوباره زنده شد خیلی. ترسیدم وازخواب پریدن میخواستم ببینم تعبیرش چیه باتشکر.

 • سلام من خواب دیدم که من در زیارتی وجود دارم آنجا برادر من هم است تماشا داریم قبر های بسیار طویلی که آنجا است و من می بینم که مرده شور می خوره به جای خود نا راحتی میکند من برادر را میکویم که ببین او حرکت میکند او توانا است که بر خیزد و مرده چادر روی خود را پس کرده از جای خود بر میخیزد من چیغ بلد میزنم و میگویم او برخواست ورده میتوانه بر خیزه و گوریز میکنم سر بام بلدگ بالا میشوم میگم که نزدیک نبیا ورنه خودرا پاهین مندازم او میگوید که من زنده هم نموردم لطفآ بدان من که فرزند دارم خانوم دارم و من موبایل خود را به خواهرم میسپارم و نیگم نن خود را میکوشم ور حل انداختن خود از بام 4منزل بودم که بیدار شدم لطفآ تعبیر خواب مرا بگوید

 • اگه کسی خواب ببینه یکی از عزیزانش مرده عمر اون شخص زیاد میشه من یه بار خواب دیدم مادر بزرگم که مرده اومده خونمون به بابام میگه من مهمون دارم باید بری یه سری چیزا برام بخری بعد جلوشونم یه عالمه انگور سیاه درشت بود که داشتن میخوردن کل فامیلمونم بودن همه سیاه پوشیده بودن اون موقع نفهمیدم معنی این خواب چیه واسه داداشمم تعریفش کردم فک کردیم مامان بزرگم هوس انگور کرده باید براش بخریم خیرات بدیم بعد چن روز داداشم یه تصادف معمولی کرد که چیزیش نشد بازم ما جدی نگرفتیم فردای اون تصادف داداشم با یه تریلی تصادف کردو فوت کرد. به نظر من همه باید خواباشونو جدی بگیرن هر وقت خواب بد میبینید واسه کسی تعریف نکنید سریعم برید صدقه بدید که اگه بلا بود رفع بشه

 • سلام،وقت بخير.
  بعد از ٥صبح خواب ديدم كه ب من ميگن مادر بزرگم مرده،ميرم كه نگاهش كنم ،متوجه ميشم داره نفس ميكشه،بيدارش ميكنم ولي وقتي بيدار ميشه داد و بيداد ميكنه و دست و پا ميزنه ،نميزاره نزديكش بشيم.

  قابل ذكر است كه مادر بزرگ من در واقعيت حدود ٥سال ميشه كه فوت كرده.
  تعبير خوابمو لطفا بفرماييد.
  باتشكر

 • سلام میشه لطفا تعبیر این خواب را بهم بگین؟
  خواب دیدم که خودم مردم خیلی هم شاد بودم و انگار تا حالا غصه نخوردم. با چند نفر هم که احتمالا اونا هم مرده بودن حرف زدیم و خندیدیم. بعد هم دیدم که از زمین بالا رفتم مثل یه تونل که فقط نور سفید توش بود. لطفا جواب منو بدین

 • سلام من خواب دیدم مردم در دریا بعضی ها روحم رو میدیدند بعد خودم عکس خودم رو دیدم مادرم گریه نکرد با من حرف زد اما خانمم گریه میکرد تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • Salam,,man 1 soal dashtam pedare man khab did k yeki az ashnayanash mord va dar sardkhane bud vaghti k dar sardkhane mibordash biron az daste anha oftad va zende shod tabirash chisttttttttttt ??????cووسلام,

 • سلام.
  برادرمن خواب دیده مادرم فوت شده ودوباره زنده شده
  اگه میشه بگید
  تعبیرش چیه؟

 • سلام
  من چندشب پیش خواب دیدم مادرم فوت کرد،شودوباره زنده شد.
  لطفابگیدتعبیرش چی میشه؟خیلی نگرانم.

  • سلام وقت بخير .من توي خواب ديدم دوست نزديكم مرده و من چهره شو نميبينم مادرش بهم ميگه اون مرده ومادرش خيلي راحت اين حرفو بهم ميگه

 • سلام من دیشب خواب دیدم که پدر بزرگم که هنوز زنده است در خواب مادرم به من گفت که پدربزرگم مرده وقتی رفتیم خونشون خونشون فرق می کرد من پدر بزرگم رو دیدم که ظاهر شد ومن هم رفتم بغلش کردم اون هم من رو بغل کرد ومن احساسش می کردم و من رفتم گفتم که پدربزرگ زنده است مادرم هم گف که خیال می کنی اما من اون رو حس کردم تورو خدا تعبیرش رو بهم بگید

  • سلام خواب دیدم شوهرم از بیرون امده دم در صدام کرد وقتی رفتم پیشش رو مبل دراز کشید و با جمله لا اله الله مرد خیلی ترسیدم لطفا بگید تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم ابجیم مرده

 • با سلام وخسته نباشید
  من باردارم،خواب دیدم که موقع زایمان فوت کردم روحم به آسمان پرواز کرد،اما ی بچه خوشگل به دنیا آوردم

 • من خواب دیدم یه جای شلوغم….زیر یه طاق که انگار ورودی حرم امام رضاست وووتت مرده زیر کفن خوابیدن..پرسیدم جریان چیه…گفتن این مرده ها رو اوردیم که امام رضا زنده شون کنه….یه دفعه کفن تکون خورد و هر دو زنده شدن…..من زود رفتم پیش یکی از مرده ها که زنده شده…بهش گفتم حالا که امام رضا تو رو اینقدردوست داشته واسه ما هم دعا کن که کارمون رونق بگیره…اون بهم گفت من دعات کردم تو هم برو نماز هاتو بخون
  تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • سلام
  9 سال هست که پدرم فوت کردن و عمرشون رو دادن به شما.
  متاسفانه به دفعات خواب میبینم پدر سالهاست از ما قهر کرده و رفته یه جایی که اصلا نمیتونیم پیداش کنیم
  انگار بی رد و نشون عمدا از پیش ما رفته…
  چیکار کنم؟ خیلی جاها پرسیدم جوابی نگرفتم
  لطفا راهنماییم کنید
  ممنون

  • سلام این جور که من شنیدم اینکه پدر شما باشما قهره به معنیه ناراحت بودن پدرتونه حالا دلیلش هرچیزی میتونه باشه برای ایشون یه چیزی نذر کنید

 • سلام شوهرم 2 شب پشت سر هم خواب دیده که مرده ودارن میذارنش تو قبر حتی کفنی خودشو دیده و همون طور که مردم رو دست میبردنش روح خودشم داشته همه چیز رو میدیده

 • با سلام.زنی که با شوهرش اختلاف داشته و از هم ناراحت بوده اند نیمه شب قبل از اذان صبح خواب دیده است که یک زن سبز پوش را میبیند و به او میگوید من میخواهم از شوهرم طلاق بگیرم ،زن سبز پوش به او میگوید شوهرت به زودی میمیرد . زن میگوید مگر تو مرا میشناسی که این را میگویی؟ زن سبز پوش میگوید :بله تو فلانی هستی که فلان جا کار میکردی، شوهرت میمیرد حال انتخاب با توست که جدا شوی یا نشوی.و تأکید داشته که شوهرت به زودی میمیرد.
  (شوهر این زن مرد خوش قلب و مظلومیست که برای همه نیت خوب دارد و آزاری به کسی نمیرساند.)
  اگر لطف کنید این تعبیر را پاسخ دهید ممنون میشوم.تشکر فراوان

 • سلام مامانم دیشب خاب دیدکه خاهرکوچیکم توی جاده میدویده ومامانم صداش کرده ولی اون گوش نکردوافتادوسرش خوردبه جدول ومردومامانم کلی گربه وزاری کرده طوری که وقتی بیدارشده بودهم داشت گریه میکرد .خواهش میکنم بگین تعبیرش چی میشه لطفا

 • من خواب دیدم پدرم…. فوت کردهه?
  من تو خواب گریه میکردمو تا خونمون با پای برهنه تو خیابون دویدم تا برسم…
  رسیدم دیدم پدرم سالمه و سرحال…

 • سلام من خواب دیدم ک قرار بریم عروسی ولی از یجایی به بعد تو خواب متوجه شدم ک کسی ب من توجه نمیکنه انگار اصن من و نمیبینن بعدش وقتی رفتم از تو خیابون ی گل بچینم دستم نتونست گل بکنه انگار ازش رد میشد ی جور ضعف بود بعدش وقتی مامانم و صدا کردم نشنید فهمیدم ک مردم تعبیرش چی میشه خواهش میکنم بگید بهم

 • سلام
  خواب ديدم كه برادرم مرده و به من ميگن كه يه دختر داره و دخترش بايد پيش من بمونه.خيلي ناراحت كننده بود
  درصورتيكه برادر من فقط يه پسر داره

 • سلام من باردار هستم و یک دختر چهار ساله هم دارم تا حالا سه بار خواب دیدم که دختریدر جلوی چشمهایم می میرد دفعه سوم خواب دیدم سه بار از پشت بام بلندی که مشغول بازی بود پرت شد و هر سه بار به طرز وحشتناک مرد خواهش می کنم تعبیرش را بگویید من خیلی نگران هستم

 • دیشب خواب مادر و برادرم رو دیدم که رفتار بدی باهام نداشتند ، همزمان روی پشت بام خانه دوتا پزنده تو تله افتاده بودن که هر دو آنها را آزاد کردم پسر عمویم از دستم غصبانی شد چرا تین پرندهها رو بردی من یراشون تله گذاشته یودم بزور یکی از آنها را بردم و یکی دیگر براد م برد بده به پسر عمویم که.پسر عمویم اون پرنده رو قبول نکرد تو این زمان بود که از خواب بیدار شدم

 • دیشب خواب مادر و برادرم رو دیدم که رفتار بدی باهام نداشتند ، همزمان روی پشت بام خانه دوتا پزنده تو تله افتاده بودن که هر دو آنها را آزاد کردم پسر عمویم از دستم غصبانی شد چرا تین پرندهها رو بردی من یراشون تله گذاشته یودم بزور یکی از آنها را بردم و یکی دیگر براد م برد بده به پسر عمویم که.پسر عمویم اون پرنده رو قبول نکرد تو این زمان بود که از خواب بیدار شدم

 • سلام من تو خواب دیدم مردم اشناهامون دارن گریه میکنن به مادرم وهمسرم میگم که من نمردم منو بیرون بیارید از قبر ولی به حرفم گوش نمیکنن میگن نمیشه تعبیرشو بگین لطفا

 • ديشب خواب ديدم شوهرم مرده گريه ميكنم مامانم اومد گفت زنده اس و ببريمش بيمارستان گفتند چرا بردينش سرد خونه نمرده بوده ومن گريه ميكردم و دوشك بودم كه زنده اس

 • خواب ديدم شوهرم مرده وگريه ميكنم بعد مامانم اومد گفت نمرده چرا بردنش سردخًونه و هنوز نمرده

  • خواب ديدم توى شهر همه زنان يكى پس از ديگرى دارن ميميرن هر جا كه ميرفتم جنازه زنان افتاده بود منم با بچه هام بودم وحشت كرده بوديم

 • خواب ديدم شوهرم مرده وگريه ميكنم بعد مامانم اومد گفت نمرده چرا بردنش سردخًونه و هنوز نمرده جوابشو لطفا بدين ممنونماز شما البته الان صدقه گذاشتم

 • من یه خوابی دیدم که دو نفر دیگه تو کامنتا دیده بودن. خواب دیدم پدر بزرگم که چند ساله مرده تو خواب به طرز خیلی عجیبی مرد و بعد مرگشم صداشو از تو دیوار می شنیدم ولی حرفاش واضح نبود. کسی تعبیرشو میدونه؟

 • خواب ديدم توى شهر همه زنان يكى پس از ديگرى دارن ميميرن هر جا كه ميرفتم جنازه زنان افتاده بود منم با بچه هام بودم وحشت كرده بوديم

 • سلام من دیشب ساعت دو خواب دیدم شوهرم و برادرم بیماری لاعلاج گرفتن و شوهرم فوت کرد ولی برادرم نه و احتمال میدایدم برادرم خوب بشه و شوهرم وقتی فوت کرد روحش به نظرم میومد و باهام حرف میزد من هی ازش میخاستم منم باخودش ببره ولی سکوت میکرد

 • سلام من خواب دیدم که مادرم فوت کرده دلیلش چی هست

 • سلام دوستم زنگ زده میگه دیشب خواب دیده جشن تولدمه و بعدش من مردم چه تعبیری داره مرسی اگه جواب بدبد

 • سلام دوستم خواب دیده جشن تولد منه و بعد جشن من مردم چه تعبیری میتونه داشته باشه مرسی اگه جواب بدید

 • سلام دوستان عزیز من دیشب خواب دیدم با پدرم حرف میزدم و پدرم میگفت من دارم میمیرم گفتم چطور میدونی گفت من بوی مردگان را میدهم اساتید محترم اگ تعبیرش کنید ممنون میشم

  • سلام من حدود ساعت 5/5 صبح خواب دیدم از جایی مثل آسانسور با شدت خیلی زیاد سقوط کرد البته هیچ چیز نمیدیدم وفقط منتظر بودم ببینم کی این مسافت طولانی که طی کردم تموم میشه خیلی کم ترسیدم وبا خودم میگفتم الان تموم میشه وبعد صدای داد بچه خواهرمو شنیدم که مادرشو صدا میزد وبعدمن ماه کامل رو توی آسمان که تاریک بود دیدم دیگه فهمیدم که مردم وبعد با خودم گفتم چقدر راحت بود فقط تنها ناراحتیم برای اونا بود وبعد از خواب پریدم به نظرتون تعبیرش چیه

 • سلام …
  خواب دیدم مرده ام و کسانی از نزدیکانم که قبلا مرده بودند به استقبال اومدند و برایم کفن آوردند و من مدام میگفتم من از این کفن های ساده نمیخوام …من کفن نوشته شده با دعا میخواستم …با اینکه مرده بودم اما حرف میزدم و هوشیار بودم
  میشه لطفا تعبیر کنید برام؟

 • من در خواب زني را با لباس سفيد ديدم كه ميخواست وجود اب را تأييد كنم برايش و وقتي شير اب را باز كردم أو از پنجره خود را به بيرون پرت نمود

 • من در خواب زني را با لباس سفيد ديدم كه ميخواست وجود اب را تأييد كنم برايش و وقتي شير اب را باز كردم أو از پنجره خود را به بيرون پرت نمود

 • سلام در خواب به من گفته شد که میمیری وبعد ازاندکی پهلوی راستم درد گرفت وجان کندم ودرآن حال شهادتین میگفتم سپس گفتم بدنم را میخواهم ببینم و دیدم تقریباسوخته ام بعد کمی درخانه ام کارهایی انجام دادم وبیدار شدم زمان خواب حدود اذان صبح بود

 • حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

 • اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

 • محمدبن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

 • جابرمغربی گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود

 • اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود.

 • اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

  دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

  زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

  تمایل به مردن : نشانه سلامتی

 • حضرت دانيال گويد: اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وي بگريستند تا وقتي كه وي را بشستند و با كفن در گور كردند اين همه، دليل بر فساد دين بود. اگر بيند كه او را در تابوت نهادند و مردم از پيش و پس او مي رفتند، دليل بزرگي بود، دينش نقصان بود و بعضي گويند: برآن مردم كه بر جنازه او بودند حكم كند.

 • اگر بيند كه مرده بود و زنده شد، دليل كه از گناه توبه كند و عمرش دراز بود. اگر بيند كه درميان گورستان بود، دليل كه با جاهلان سفر كند.

 • جابرمغربي گويد: ديدن مرگ مفاجات درخواب، دليل بر راحتِ مومن و عذاب كافر بود و هر چند جان كندنِ خود را در خواب معتبر بيند، دليل كه عذاب او سختر بود. اگر بيند كه بمرد و او بشستند، دليل كه در دين خود ثابت بود.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پي او مي رفتند بزرگي يابد. اگر ديد او مرده را بر پشت گرفته بود و مي برد، دليل مال حرام است. اگر بيند زنده بمرد و ديگر باره زنده شد به غايت نيكو بود. اگر مرده را بيند كه ديگر باره بمرد، دليل كه فرزندش بميرد.

 • اگر بيند فرزندش بمرد، دليل كه توانگر شود و بعضي گويند از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند مادر و پدر او بمردند، دليل كه كارش نيكو شو د و نيز مي گويند كارش شوريده شود.

  

 • اگر زني آبستن بيند بمرد و او را بشستند، دليل كه او را پسر آيد.

 • اگر بيند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاويل نيكو بود. اگر دفنش كردند بد است.

 • ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او را بر تعداد افرادي که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد. اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

 • دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.

 • دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می‌دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته‌اند. این خواب همچنین می‌تواند راهی برای شما جهت روانکاوی احساسات‌تان با کسانی باشد که درگذشته‌اند. همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می‌تواند باشد. اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش فوت کرده، نشان‌دهنده این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما درزندگی‌تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه‌تان با فرد درگذشته دارد. این خواب می‌تواند برای‌تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید. اگر خواب کسی را ببینید که به‌تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کنید. اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را با خودش به جایی ببرد، نشان‌دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید. همچنین نمی‌خواهید تنها باشید.

 • دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس‌های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن‌تان با این موضوع. شما از خواب‌تان به‌عنوان آخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آنها استفاده می‌کنید.

 • دیدن خواهر و برادر، فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش‌تان برای تسکین خاطرات قدیمی‌تان با آنهاست. همزمان با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب‌های‌تان به‌عنوان تنها وسیله برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست‌دادن فرد موردعلاقه‌تان عمل می‌کنند. اگر در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او هنوز زنده بوده و خیلی چیزها را در زندگی با او تجربه می‌کردید. این‌گونه خواب‌ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویدادهای مهم زندگی رخ می‌دهند.

 • خواب دیدن فرزند کودک‌تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب‌ها و رویاهای‌تان. برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق‌العاد سخت است. چنین خواب‌هایی دیده می‌شوند چون هنوز نمی‌توانید درک کنید و بپذیرید که چگونه و چرا کودک‌تان به این زودی از شما گرفته شده است.

 • من خواب دیدم که یکی از آشناهامون فوت کرده بعد از چند دقیقه دوباره زنده شد میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم یه مرده با کفن خاکستری رنگ یا همان تیره رنگ روی تخت دمرو دراز کشیده ,بلندشدبحالت سجده و بمن گفت برو بی بی شهربانو دخیل ببند,ینفر بغلش بود گفت اسمش محمدهست,تعبیرش چیه؟ من مرده ای بنام محمد ندارم

 • من بابام بردارزادش خودکشی کرده خواب دیده که بهش تو قبرستون میگه زندم بعد قبرشو باز کردن دیدن زندس ولی لخته.تعبیرش چیه؟

 • عموم فوت کرده ولی خواب دیدم مرده و توی تابوت
  و همه وادن گریه میکنن؟

 • من خواب دیم عموم که فوت کرده توی خواب دوباره فوت کرده و توی تابوت هست هنه دارن گریه میکنن
  تعبیرش چیه؟

 • من هر شب خواب میبنم بعضی وقتا هم کابوس خسته شدم چی کار کنم بعضی از خواب هام تعبیر میشه

 • سلام من خواب عموم رو دیدم که چندین ساله فوت کرده خواب دیدم داریم دست و صورت همدیگه رو بوس میکنیم اصلا به فکرش هم نبودم تعبیر خواب من چیه

 • سلام میخواستم بدونم تعبیر خواب دعوای دومره که یه فرد زنده هم داره اونا رو نگاه میکنه چی میشه؟

 • سلام من شنیدم دیدن مرده با لیاس سیاه یعنی حالش خوب نیس

 • من خواب ديدم يكي از اشنايمان كه شايد يكبار در گذشته ديدمش و سالها پيش در گذشته به خوابم امد يك بچه در بغلش بود و شوهرم رو نفرين مي كرد و مي گفت ازش طلاق بگير تو نمي شناسي اينو ….مي شه تعبير كنين ؟ متشكر

 • چند روزی هست همش خواب مرگم میبینم .داره هرروز وحشتناک تر میشه خواب هام .دیگه دارم افسرده میشم.تعبیر خواب های
  من چیه ؟

 • سلام من دیشب خواب دیدم یکی از دوستای قدیمیم که خیلی وقته ندیدمش از ساختمون مادر بزرگم افتاد پایین ولی انگار اصلا نمی ترسید اصلا جیغ نمی کشید همه نگاه می کردن که کی مسافت تموم میشه بعد که افتاد و مرد عموم با ارامش به برادرش گفت که مرده ولی اونم کاری نکرد……لطفا تعبیر کنید خیلی تحت تاثیر قرار داده مرسی

 • سلام. من خواب دیدم مادرم که چندین روزاست خانه را تر ک کرده وبسیار دلتنگشم خبر مرگش را بمن و دو خواهرم میدهند.ما به بیمارستان میریم و به ما میگویند درست است.ولی او را ندیدیم.در این موقع از خواب بیدار میشم.خواهشمندم تعبیر آن را بگویید.با تشکر

 • سلام در خواب دیدم زن برادرم که فعلا زنده است مرده و دوباره زنده میشود.

 • سلام. حدود ۲ سال میشود که پدرم فوت کردن اما من چندبار خواب دیدم که که پدرم زنده هستن دریک شهر دیگه نزد داکترهستن وخیلی هال شان خوب نیست و من کوشش میکنم که به هر قیمت میشود نزدشان بیروم اما نمیتوانم خیلی ناراحت میشوم ، باخودم میگویم که پدرم فوت نکرده بوده درین قدروقت زنده بودن . لطفاًًًًًَ تعبیر کونید

 • سلام خسته نباشيد
  خواب ديدم پدر بزرگم تو بغلم جان ميدهد هيچ كي ناراحت نيست فقط من گريه ميكنم و از تو خيابون صداي ماشين عروس مياد

 • سلام خسته نباشيد
  خواب ديدم پدر بزرگم تو بغلم جان ميدهد هيچ كي ناراحت نيست فقط من گريه ميكنم و از تو خيابون صداي ماشين عروس مياد

 • سلام خسته نباشيد خواب ديدم پدربزرگم تو بغلم ميميرد
  من خيلي گريه ميكنم اما بقيه نه

 • سلام خواب دیدم خانمی جوان از فامیل فوت شده همه گریه میکنند ولی اون خانم اومد پیش من گفت بهشون بگو من زنده ام نمردم چرا گریه میکنند من اینجا حالم خوبه در حالی که این خانم زنده هستند

 • سلام؛ اگر خواب ببیند که عزیزش قصد کشتن ِوی دارد اما بعد خودِ آن مرد میمیرد، تعبیر اینگونه خوابی چیست!؟

 • سلام من خواب دیدم که مردم و روحم بالای جسدمه و البته جسدم هم کفن پیچ شده و اصلا بدنم معلوم نیست و یه پارچه ی سفید روی جسدمه که من اونو مرتب کردم و دیدم مامانم هم کنار جسدم دراز کشیده و من خواستم قیافه ی خودمو ببینم و کفن رو بزنم کنار که مامانم بهم گفت این کارو نکن و من دیگه این کارو نکردم بعدش من که به شکل روح بودم مامانمو بغل کردم و گفتم مامان من خیلی زود مردم و جوون بودم مامان من نمیخوام برم اون دنیا که یه دفعه بعدش از خواب پریدم تو رو خدا بگین تعبیرش چی میشه ؟

 • سلام من خواب دیدم که مردم و روحم بالای جسدمه و البته جسدم هم کفن پیچ شده و اصلا بدنم معلوم نیست و یه پارچه ی سفید روی جسدمه که من اونو مرتب کردم و دیدم مامانم هم کنار جسدم دراز کشیده و من خواستم قیافه ی خودمو ببینم و کفن رو بزنم کنار که مامانم بهم گفت این کارو نکن و من دیگه این کارو نکردم بعدش من که به شکل روح بودم مامانمو بغل کردم و گفتم مامان من خیلی زود مردم و جوون بودم مامان من نمیخوام برم اون دنیا که یه دفعه بعدش از خواب پریدم تو رو خدا بگین

 • سلام،،،من خواب دیدم که تو خانه خودم مردم..دیدم خانمم بالای سر من نشسته و با لبخند بهم میگه…. میخوای بری خودت رو خشگل کن… تعبیر خوابم چیه

 • خواب دیدن جنازه ی مادرم تعبیرش چیه ؟

 • تعبیر خواب اینکه جنازه ی مادرتو ببینی

 • سلام پدرم دو هفته هستش که فوت کردن به خواب مادرم اومدن و از مادرم سوال کردن ایا قبرم بزرگه خوبه ؟ و گفته بودن گریه نکنید ، چرا گریه میکنید چون من از روز مرگم همه شمارو دیدم ، و چرا کسایی که بهتون پول دادن و کمکتون کردند چرا کمکشون رو رد کردین لطفا تعبیر این چیست ممنون از شما و سایت شما

 • ?تاوقتی خداپشتمه✊دنیا تومشتمه?? ?تاوقتی خداپشتمه✊دنیا تومشتمه??:
  من محرم خواب دیدم دومرد اومدن خونمون ونشستن گوشه اتاق ما ومیخواستن برای من کفن مترکنن،بعدیکی ازآنهاازمن خواست که بروم کنارشان بنشینم تااندازه ام رابرای کفن بگیرندومن هم باترس و وحشت زیادرفتم وکنارشان نشستم،من دیدم که آنهایک پارچه کفن سفید داشتنداما آن مرد با پارچه ای سبز(دقیقاازجنس همان پارچه هایی که درسقاخانه هااستفاده میکنند)برای من کفن مترمیکرد ومشغول بودندبه مترکردن من وباآن پارچه سبز دورسرم رومترمیکردن،من که انگارازقبل میدانستم کاریکی ازآنهاکفن درست کردن است قبل ازرفتنشان ازاوپرسیدم آن یکی مردکارش چیست؟گفت که اومرده هایی راکه به دمر خوابیده اند شناسایی میکندوبعدرفتند.
  عذرمیخوام اگه خیلی طولانی شد.اگه میشه لطف کنین تعبیرش کنید.خیلی ممنون

 • من محرم خواب دیدم دومرد اومدن خونمون ونشستن گوشه اتاق ما ومیخواستن برای من کفن مترکنن،بعدیکی ازآنهاازمن خواست که بروم کنارشان بنشینم تااندازه ام رابرای کفن بگیرندومن هم باترس و وحشت زیادرفتم وکنارشان نشستم،من دیدم که آنهایک پارچه کفن سفید داشتنداما آن مرد با پارچه ای سبز(دقیقاازجنس همان پارچه هایی که درسقاخانه هااستفاده میکنند)برای من کفن مترمیکرد ومشغول بودندبه مترکردن من وباآن پارچه سبز دورسرم رومترمیکردن،من که انگارازقبل میدانستم کاریکی ازآنهاکفن درست کردن است قبل ازرفتنشان ازاوپرسیدم آن یکی مردکارش چیست؟گفت که اومرده هایی راکه به دمر خوابیده اند شناسایی میکندوبعدرفتند.
  عذرمیخوام اگه خیلی طولانی شد.اگه میشه لطف کنین تعبیرش کنید.خیلی ممنون

 • سلام اگه کسی حواب ببیند که پدرش فوت کرده است تعبیر ان چیست حال انکه پدرش در قید حیاط است و دچار بیماری میباشد

 • سلام اگه کسی حواب ببیند که پدرش فوت کرده است تعبیر ان چیست حال انکه پدرش در قید حیاط است و دچار بیماری میباشد

 • سلام من خواب دیدم که مرده ام و افراد زیادی دورم جمع شده و گریه میکنند و در این حال انگار وارد دنیای دیگری شدم که ترسناک بود و من حس حضور کسی دیگه رو میکردم اما هیشکی رو نمیدیدم و یاد خدارو میکردم بعد ازون یهویی زنده شدم و از قبر بیرون اومدم برادرمو دیدم ک برام لباس اورد بهش گفتم چه بویی میدم گفت گلاب ولی بهم دست نزد انگار چندشش میشد چون مرده بودم انگار کفن سفید تنم بود بعد اون پدر مادرمو تو یه جمع شلوغ که سرشون بهکارشون بود و کااری بهمن نداشتن دیدم براشون دست بلند کردم مادردم گریه میکرد وقتی منو دید گفت پسرم زنده شده ولی پدرم باور نکرد تا منو از نزدیک دید و لمس کردیعنی با اینکه اون همه ادم برام گریه میکردن از زنده شدنم فقط پدر و مادرم خوشحالی کردن یعنی کسه دیگه ای نبود که منو بشناسه و بخواد حسی هم داشته باشه تعبیرشو میگین لطفا

 • سلام، خواب ديدم كه نامزدم رو كه نامزديمون هم بهم خورده رو به چند نَفَر از بزرگان خانواده معرفي كردم. صبح متوجه شدم كه تمام ان افراد مثل عمه و دائي بزرگم فوت شده اند. ميشه راهنمايي كنيد يعني لطفاً ممنونم

 • سلام من خواب دیدم مردم ولی زنده هستم اعلامیه مرگم رو دیوارها هست و خودمم خیلی گریه میکردم چون از مرگ میترسیدم لطفا راهنماییم کنید ممنونم

 • امبولانس تو خواب دیدم واینکه ی پسر جوون مرده

 • تعبیر مردن

 • سلام من مادرم باردار است و خواب دیدم خود مادرم به من گفت که دکتر ها گفته اند روز عمل میمیرد وباید از خانواده اش خداحافظی کند من جلوی مادرم خیلی گریه کردم و بعد ازخواب پریدم

  لطفا کمکم کنید ممنون

 • اگر در خواب ببیند یکی از افراد خانواده خودکشی کند و بعد از خودکشی نمیرد چه معنی دارد

 • سلام. دیشب خواب دیدم که سالهاست مرده ام ودرون قبرم پوسیده شده ام ناگهان در همان حالت دوباره زنده شدم و حیرانو سر گردان بودم انگاری دوباره دلم می خواست که بمیرم.لطفا اگه امکانش هست یکی درباره تعبیرش توضیح بده.ممنون میشم

 • سلام

 • من خواب دیدم مادر بزرگم مرده همش چشماشو باز میکرد می بست بهم میگفت پاهامو محکم بببن خراب نشن چون توخونه بودیم لطفا تعبیرش رو بگید

 • مادربزرگم تازگیا فوت شده خواب دیدم توی خونه مابود هی چشماشو بازمیکرد می بست به من گفت پاهامو محکم ببند خراب نشنانگار خواب بود از خوا می پرید

 • سلام مدتی است که با همسرم اختلاف پیدا کردیم و در حال حاضر منزل پدرش هستش
  خواب دیدم به من خبر دادن که به سرطان مبتلا شده و غده تومر در سر داره درحالی که بنده برام مهم نبود وسرسری از موضوع گذشتم و بعد از مدت کوتاهی خبر مرگش رو به من دادن
  از شما تقاضای تعبیر خواب را دارم
  متشکرم

 • سلام مدتی است که با زنم اختلاف پیدا کردیم و در حال حاضر منزل پدرش هستش
  دیشب خواب دیدم به من خبر دادن که به سرطان مبتلا شده و غده تومر در سر داره درحالی که بنده برام مهم نبود وسرسری از موضوع گذشتم و بعد از مدت کوتاهی خبر مرگش رو به من دادن
  از شما تقاضای تعبیر خواب را دارم
  متشکرم

 • سلام خسته نباشید .همسر من خواب دیده یک نفر آشنا .بهش گفته تو میمیری وصیتها تو بکن .اونم گفته از کجا میدونید .گفته از قیافت معلومه
  لطفا تعبیرش برام بگیرد لطفا .

 • سلام من خواب دیدم بهم خبر رسید که پدرم مرده بعد پدرم رو زنده سر کوچه دیدم
  تعبییرش چیه؟؟؟

 • سلام من خواب دیدم بهم خبر رسید که پدرم مرده بعد پدرم رو زنده سر کوچه دیدم
  تعبییرش چیه؟؟؟

 • با سلام .من خواب دیدیم مادرم که درحال حاضر درقید حیات میباشد خانواده ام به من میگویند که فوت کرده است و من باور نمیکنم و جسد مادرم را با لباسهای خود در پلاستیکی قراردارد ومن برای او گریه و شیون میکنم و دیدم که پلکش لرزید وبیدار شده است و پس از آن خانواده ام با خوشحالی از زنده شدن مادرم صحبت میکنند.لطفا تعبیرش را بمن بگوئید

 • سلام میشه تعبیر دقیق خواب منو بگید تو خواب دیدم که خواهر زاده دوسالم که بیش از حد دوسش دارم خیلی ضعیف ومریض شد و بعد همون لحظه مرد .بعدش دیدم که زمان به اونجایی برگشته که خواهر زادم زنده بوده ولی من میدونم که اون مرده واین زمانه که برگشته ولی خودم جوری از اون که ضعیف بود مراقبت میکنم که زمان از اون موقعی که اون مرده بود گذشت ولی اون نمرد ومن به خواهرم گفتم ببین جوری ازش مراقبت کردم که هنوز نمرده ولی توی خواب انگار میدونستم که حتما قراره بمیره.

 • من چند وقت پیش خواب مردن دختر خالمو دیدم خیلی ناراحت شدم چون من با دختر خالم خیلی جور هستیم و من اونو مثل خواهر خودم میبینم

 • سلام خواهرم خواب دیده بود یه مردی ناشناس دنبالشه و بهش میگه کمکم کن شما سیدید میتونی کمکم کنی اونم از خواب پریده بود سه روز بعد در یه محله عکس غریب اتفاقی اگهی ترحیم همون مرد رو دید که همون شب که خواب دیده بود مرده….ما سر قبرشم رفتیم میخواستم ببینم تعبیرش چیه…

 • سلام
  خواهرم خواب دیده که من فوت شده ام و خیلی گریه و زاری میکنه که با همین گریه و زاری از خواب پریده
  لطفاً تعبیرشو میفرمایید

 • سلام وقت بخیر خواب دیدم از بالاپشتبوم یه ساختمون ۴ طبقه اومدم بپرم به یه بالاپشتبوم دیگه که سقوط میکنم میخورم زمین میمیرم ولی باز زندم بلند میشم میرم دستشویی هرچی خون از بدم میومد رو بالا میارم که بالا اوردنم تموم نمیشه تا خورده استخوان هایه بدنم با گوشت هایه بدنمم میخواد از دهنم بیاد بیرون ک از خواب پریدم.تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب دیدم مرده بودم اما جنازه مو ندیدم فقط میدونستم که مردم و تلفنی زنگ زدن که باید کجا خاکش کنیم تو اون لحظه فهمیدن خودم مردم و با صدا زدن مادرم از خاک پریدم.

 • سلام من خواب دیدم مامانم قلبش درد گرفت وداشت جون میکند ولی اطرافیان بهش توجه نمیکردن هرکاریم ک میکردم نمیتونسم ب بیمارستان زنگ بزنم و مادرم توخواب جلو چشام فوت کردن ولی الان در قید حیاتن

 • سلام من خواب دیدم ک داشتم احساس می‌کردم میخوام بمیرم بعد گفتم پس تا قبل از اینکه بمیرم منو دفن کنین برام ی چاله کنن گذاشتنم توش و رفتن یهو نرسیدم با خدا حرف زدم ک من فکر میکردم آماده ام ولی آماده نیستم خیلی گناهکارم منو ببخش نذار الان بمیرم بعدش هم نشستم ب آیهه الکرسی خوندن و صلوات فرستادن همین طورم حس میکردم ک داره پاهایم بی حس میشه یعنی فکر میکردم از پایین روحم داره میاد بالا ک بره در همین حین عموم اومد پیشم منو اوجا دید گفت تو اینجا چیکار میکنی منم بهش گفتم دارم میمیرم هیچی بهم نگفت بهش گفتم پس یکاری کن دوست دارم برم خونه همونجا بمیرم منو از تو چاله دراورد برد خونمون ولی وقتی اونجا رسیدم دیگه پاهایم بی حس نبود و خوب شده بودم و دیگه نمردم.
  میشه اینو برام تعبیر کنید خیلی ممنون میشم

 • خواب دیدم که مرده م و اطرافیانم روی جنازه گریه میکنن تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم همسرم فوت کرده وحتی من جنازه اش را ندیده ام و من باردار هستم وقتی فهمیدم همسرم فوت کرده درخواب جیغ و فریاد میکشم و گریه میکنم ومیگم بچه میخوام چیکار وقتی همسرم فوت کرده میروم ب خانه پدر و مادر همسرم انها میگوند ما تو را نمیتوانیم داشته باشیم انقد گریه میکنم که یک پیرزن دلداریم میدهد حتی چهره پیر زن را بخوبی یاد نیاورم من زیاد سنی ندارم ۱۸سالمهولی خیلی استرس گرفتم واسه این خوابم لطفا راهنماییمکنید

 • سلام من خواب دیدم همسرم فوت کرده وحتی من جنازه اش را ندیده ام و من باردار هستم وقتی فهمیدم همسرم فوت کرده درخواب جیغ و فریاد میکشم و گریه میکنم ومیگم بچه میخوام چیکار وقتی همسرم فوت کرده میروم ب خانه پدر و مادر همسرم انها میگوند ما تو را نمیتوانیم داشته باشیم انقد گریه میکنم که یک پیرزن دلداریم میدهد حتی چهره پیر زن را بخوبی یاد نیاورم

 • من خواب دیدم شوهرم فوت کرده ومن هم باردار بودم وخاتواد همسرم من را تردد کردن ومن هی جیغ و داد میکشیدم تا پیر زنی من را اروم کرد

 • من خاب دیدم پدر مادرم مردن و منم بردن پیش خودشون و بعد دوباره انگار برمگردوندن ینی زنده کردن منو و بعدش همش زجه میزدم میگفتم منم ببرین پیشه خودتون تعبیرش کنید تورو خدا واسم

 • سلام. من خواب دیدم که در گودالی در حال نماز خواندن بودم و ناگهان زمین نشست کرد و من از بالای گودال خودم را میدیدم که سرم به زیر خاک رفت در حالی که انتظار داشتم نماز را شکسته و از گودال فرار کنم ولی اینکار انجام نشد واز نفر کناریم در خواب پرسیدم که من مرده ام و اگر مرده ام چرا چیزی حس نمیکنم که از خواب بیدار شدم و این خواب فکرم رو بدجور مشغول کرده و احساس میکنم تعبیر خاصی داره لطفا اگه میدونید کمکم کنید تعبیرشو بدونم. ممنون

 • سلام من دیشب خواب دیدم که مردم ولی فامیلم منو میدیدن وبا من حرف میزدن و داداشم داشت برام قران میخوند و ی لحظه خودم تو تاریکی دیدم ولی روح سر گردانی داشتم

 • من خواب دیدم دختر در ی مکان شلوغ گمشده ی خانوم چادری اونو پیدا کرده پیش خودش نگه داشته بعد خانوم گفت این دختره همیشه میومد اینجایی ک گمشده بود پدر و مادرش را پیدا کند ولی پیدا نکرد بعد چند سال من روزی وارد ی جنگل شدم یک کلبه کوچک در وسط جنگل بود پشت دیوار کلبه نوشته بود (من هر چی گشتم شمارو پیدا نکردم و من در محرم مردم )وقتی بیدار شدم ساعت۲شب بود لطفا تعبیرش را بگوویید

 • من خواب دیدم دخترم در یک مکان شلوغ گمشده و یک خانوم چادری از اون نگهداری میکرد وبعد چند سال اون خانوم به من گفت این دختر همیشه به مکانی ک گمشده بود میامد وقتی من وارد یکی جنگل شدم کلبه ای وسط جنگل بود پشت دیوار کلبه نوشته بود (من دنبالتون گشتم ولی پیداتون نکردم من در محرم مرده ام )وقتی بیدار شدم ساعت۲شب بود

 • اگر کسی در خواب ببیند که در خانه اش رفت و آمد زیاد و خواب یکی از مردگان را بببیند و بعضی افراد در خواب بهش معرفی کنند نشانه چیست

 • سلام من به مدت یکماه ونیم خواب میدیدم که بالای برجی میرم یکی هلم میده ومن یوفتم و میمیرم
  میشه تعبیرش رو بگین با تشکر

 • سلام من خواب دیدم ک : خواب دیدم پدربزرگم مرده و وقتی از خواب بیدار شدم و رفتیم خونشون حالش ناگهان بد شد و مرد…یعنی تو خوابم خوابی دیدم ک در خواب واقعی شد…حالا تعبیرش چیه؟ پدربزرگم واقعا میمیره؟؟؟

 • سلام خواب دیدم مردم ودباره زنده شدم تعبیر خواب من چیه. من این خواب دوبار دیدم ولی مسل هم نبودن

 • منم خواب دیدم مردم و روحم با دوستم صحبت میکنه و فقط اون دوستم روح منو دیده میتونه و میگه بصورتم زینب نوشته شده

 • خاله ی من خواب دیده یه پسر جوان یه کاغذ داده دستشو گفته دوماه دیگه میری خالمم فکر کرده خودشو میگه,التماس کرده که به بچه هام رحم کنید مرده هم بهش گفته شاید تو اولین نفر نباشی به کاغذه که نگاه کرده دیده اسم دختر کوچیکش نوشته شده
  اگه میتونید کمک کنین نگرانه

 • خواب دیدیم داشتم تو سالن زمین فوتبال بازی میکردم یه نفر خورد بهم افتادم بی هوش شدم ولی همه چیز رو میتونم ببینم ، بعد یه دکتر نتونست منو احیا کن ، تو همون. سالن گذاشته بودن داشتن سر جنازم نماز میخوندن ، یدفعه زنده شدم

 • سلام،ببخشید من خواب دیدم نامزدم،عشقم مرده و همه دارن تسلیت میگن ،منم ب یکی از اقوامش زنگ میزنمو خیلی گریه میکنم ایشون میپرسن توواقعادوسش داشتی منم میگم معلومه ک اره،بعد همش تکرار میکنم که مگ نگفتم مواظب خودت باش من همیشع میدونستم توزودترمیمیری،تعبیرش چیه؟مرسی

 • خدا رفتگان همه را بیامرزد
  مادر من که در قید حیات نیست و فوت کرده در خواب دیدم که با من قعر کرده و اصلاً به من توجهی ندارد معنی و تعبیر چیست ؟

 • سلام .وقتتون به خیر من خواب دیدم که برادرم که توی خوابم قم شده بود رو توی ماشینای مدل بالا با چند تا پسر دیگه اوردن .من دوییدم بغلش کردم و اونا همه ی پسر هارو با تفنگ کشتن …همین طور برادر من توی بغلم کشته شو .لطفا تعبیر این خواب وحشتناکم رو بکنین…ممنون!

 • سلام
  اگر در خواب ببینید همه چیز خوب است و همه خوشحالن ناگهان یک دوستی که دو سالی هست با طرف رابطه نداری تو خیابان ببینت و بیاد خبر مرگ خواهرت و بده تعبیرش چیست

 • سلام
  من چندین شبه که خواب اینجوری میبینم
  اولش دوستم که اخیرا به رحمت خدا رفته رو دیدم و تو خوابم میدونستم که ایشون مرده
  بعدشم یه خواب دیگه دیدم که همونم تعبیرش مثل خواب قبلم میشد
  دیشبم خواب دیدم همه خونوادم جمع هستن تو یه مجلس و دختری که دوستش دارم هم اونجاس و یه فیل میاد محکم به من میزنه و یه نفر (انگار دکتر بود) به من میگه که میمیری ولی قبل از اینکه بمیرم و در حالیکه احساس میکردم حالم خوبه از خواب بیدار شدم …. این اخری خیلی مضخرف بود نمیدونم چرا انقد خواب میبینم جدیدا…..
  god im consent to your willing…

 • شوهرم خواب دیده از ساختمون به پایین پرت شدم و متلاشی شدم خون ندیده و بیدار شده

 • همسرم خواب دیده مرده و متولیه مسجد اسمشو میگه همه دارن گریه میکنن اون فک میکنه زندست با همه خداحافظی میکنه تعبیر این خواب چیه؟؟؟

 • سلام‌خواب دیدم با همسرم رفتیم بالای یک تپه بعد همسرم پرت شد از اون بالا ولی خودش نشسته بود اون بالا گوشیشو دراورد زنگ زد امبولانس میگه یک‌نفر پرت شده بیان ببریدش بعد من دنبال پرت شده ش میگشتم که پایین‌تپه پیدا کردم خودشم از بالا بدو بدو امد پایین سرش جدا شده بود گذاشتم رو پتو و جیق میکشیدم بهم گفت دیدی من مردم وکشیده شد سمت بالا….تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 • سلام دیشب خواب دیدم واسه رسیدن به محل کارم باید از پشت بام برم با همکارم بودم وقتی داشتم از یکی از پشت بامه میپریدیم همکارم خودش رو انداخت پایین و مرد خیلی هم خون آمد ولی من خیلی بی تفاوت بودم نسبت بهش و راحت به همه گفتم مرده

 • سلام خواب دیدم تو آسمون ی جسم خیلی بزرگ سیاه از دور میاد و کل آسمون شهر رو فرا میگیره و همه جا رو تاریک میکنه و از خودش جسمای کوچیکتر سیاه که با افتادن رو زمین مثل گدازه آتشفشان میشن میندازه رو زمین و کمتر از چند دقیقه من و مامانم و ی نفر دیگه که تو خونه بودیم و اصلا بخاطر نمیارم که کی بوده و همه شهر رو با تمام آدماش ذوب میکنه و چیزی جز سیاهی و مقدار کمی خاکستر نمیمونه و این حادثه دوباره اتفاق میفته .تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟

 • سلام دیشب خواب دیدم مادرم که فوت کردن آمده و یک پاش شکسته وپا رو بخیه زدن لطفا بگید تعبیرش چی هست ممنون میشم

 • در خوابم دیدم که پدر و مادر بهترین دوستم مرده و با خواهر ش کار و زندگی می کنند تو رو خدا جوابش را بدید چون او را خیلی وقته ندیده ام

 • در خوابم دیدم که پدر و مادر بهترین دوستم مرده و با خواهر ش کار و زندگی می کنند او را دیدم گریه و زاری کردم بهد زمان رفتن به مدرسه امد و در مدرسه یکدیگر را دیدیم و از خواب برخواستم تو رو خدا جوابش را بدید چون او را خیلی وقته ندیده ام

 • حدود یک ماه پیش خواب دیدم با خواهرم درخواب جرو بحث میکردیم که اومیخواست یه عکس ازدوران مجردیم به همسرم نشون بده وتحدید میکرد که زندگیت رو به هم میزنم ولی در اون عکس هیچکی نبود هی بهش میگفتم اخه هیچی تو عکس نیست ولی حالیش نمیشدمادربزرگم اومد(حدود ۱۰ سالی میشه فوت کرده )لباس عربی دشداشه مشکی پوشیده بود گفت اینو ولشکن بیا من اون اتاق یه چیز خوب بهت بدم دست راستمو گرفت سه چهار قدم که رفتیم یه دفعه لرزید وحالت غش اروم گذاشتمش زمین پدرم اومد وچندتا زد به صورتش ولی اون مرده بود (البته تواربعین نجف وکربلا براش چندبارنمازخوندم وبراش کلی دوآ کردم ) این خواب بدجوری فکرمو مشغول کرده لطف میکنید تعبیرش کنید . تشکر ازسایت خوبتون.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.