تعبیر خواب انگور امام صادق

درباره تعبیر خواب انگور چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب انگور خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس و بيم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب ياتازيانه بر او زنند و خوردن انگور سفيد به وقت خود نعمت و خير دنيا بود، تعبیر خواب انگور بيش از آن كه اميد دارد و به غيروقت، دليل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خيري بيرون آيد و دليلش بر حرف و مال بود. تعبیر خواب انگور اگر انگور سرخ بيند همين دليل كند.

درباره تعبیر خواب انگور چقدر می دانید

تعبیر خواب انگور امام صادق , تعبیر خواب انگور ,  تعبیر خواب انگور قرمز , انگور در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انگور چقدر می دانید

تعبیر خواب انگور خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و تعبیر خواب انگور اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. تعبیر خواب انگور اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، آن بزرگ به عهد خود وفا نمی کند. گرفتن عصاره انگور در خواب سودمند است

درباره تعبیر خواب انگور چقدر می دانید

تعبیر خواب انگور امام صادق , تعبیر خواب انگور ,  تعبیر خواب انگور قرمز , انگور در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انگور چقدر می دانید

تعبیر خواب انگور اگر بيند كه انگور همي فشرد و شيره هاي آن در خم ها همي جمع كرد، دليل كه از جهت خود، مال بسيار به سبب پادشاه حاصل كند. اگر بيند كه انگور در معصر با اهل و عيال مي فشرد، دليل كه او را و عيال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. تعبیر خواب انگور اگر بيننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دليل كه كاري از سبب مردي حاصل كند.

درباره تعبیر خواب انگور چقدر می دانید

تعبیر خواب انگور امام صادق , تعبیر خواب انگور ,  تعبیر خواب انگور قرمز , انگور در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انگور چقدر می دانید

تعبیر خواب انگور لوک اويتنهاو مي گويد :

خوردن : تب مختصر
چيدن آن : جدايي غير منتظره
تعبیر خواب انگور انگور سفيد : شادماني
انگور سياه : غصه

درباره تعبیر خواب انگور چقدر می دانید

تعبیر خواب انگور ديدن آن : شما به هدفتان خواهيد رسيد
کسي آنرا به شما بدهد : آشناييهاي تازه
کشمش : دعوا در همسايگي

تعبیر خواب انگور

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.