قاصدک

تعبیر خواب عروسی دیگران

درباره تعبیر خواب عروسی اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب عروسیاگر زني بيند كه عروس شده او را پيش شوهر مي بردند، دليل است كه آخر او باشد.

درباره تعبیر خواب عروسی اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب عروسی دیگران , ‫تعبیر خواب عروسی خودم , ‫تعبیر خواب عروسی , عروسی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عروسی اطلاعات بیشتری داشته باشید

لوک اويتنهاو مي گويد :
تعبیر خواب عروسیازدواج -عروسي : رسيدن به هدف
تعبیر خواب عروسیازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد

درباره تعبیر خواب عروسی اطلاعات بیشتری داشته باشید

ديدن شوهر : اميدهاي واهي
تعبیر خواب عروسیديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي

درباره تعبیر خواب عروسی اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب عروسی دیگران , ‫تعبیر خواب عروسی خودم , ‫تعبیر خواب عروسی , عروسی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عروسی اطلاعات بیشتری داشته باشید

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب عروسیديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت. تنها يک مورد بد نيست که عروس را به نام و مشخصات بشناسيد تعبیر خواب عروسیتازه در اين مورد هم ترديد فراوان وجود دارد و شرايطي است که تعبیر خواب عروسیتوضيح آن وقت مي گيرد و بيشتر ايجاد ترديد مي کند.

درباره تعبیر خواب عروسی اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب عروسی دیگران , ‫تعبیر خواب عروسی خودم , ‫تعبیر خواب عروسی , عروسی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عروسی اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیر خواب عروسی اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد. دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال.اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت، بيم مرگ است او را و بعضي گويند: شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و تعبیر خواب عروسیزني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، دليل كه مالي بسيار از اين ممر به شوهر اور سد. تعبیر خواب عروسیاگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد، آن چه گفتم كمتر بود.

تعبیر خواب عروسی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.