تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده

چقدر درباره تعبیر خواب پرتقال می دانید

تعبیر خواب پرتقالدیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم تعبیر خواب پرتقالنیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند تعبیر خواب پرتقالاما به یقین کام است و فرزند خوب است،

چقدر درباره تعبیر خواب پرتقال می دانید

تعبیر خواب پرتقال , پرتقال در خواب دیدن , تعبیرخواب پرتقال خونی , تعبیرخواب پرتقال سبز

چقدر درباره تعبیر خواب پرتقال می دانید

تعبیر خواب پرتقالاگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید. اگر درخت پرتقال در تعبیر خواب پرتقالخانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد تعبیر خواب پرتقالو پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند تعبیر خواب پرتقالو هر یک به طرفی می روند

چقدر درباره تعبیر خواب پرتقال می دانید

تعبیر خواب پرتقال , پرتقال در خواب دیدن , تعبیرخواب پرتقال خونی , تعبیرخواب پرتقال سبز

چقدر درباره تعبیر خواب پرتقال می دانید

تعبیر خواب پرتقالديدن پرتقال کال و سبز خوب نيست و بهتر است که پرتقال خيلي زرد و رسيده در خواب ببينيد. تعبیر خواب پرتقال اگر در خواب ديديد که پرتقال مي خريد موردي براي انتخاب پيش مي آيد که شما ناگزير مي شويد چيزهائي يا تعبیر خواب پرتقالکساني را بر ديگران امتياز بدهيد و اين کار را خيلي آسان انجام مي دهيد

چقدر درباره تعبیر خواب پرتقال می دانید

تعبیر خواب پرتقال , پرتقال در خواب دیدن , تعبیرخواب پرتقال خونی , تعبیرخواب پرتقال سبز

چقدر درباره تعبیر خواب پرتقال می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب پرتقال پروانه درخواب ، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد. تعبیر خواب پرتقال ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی تعبیر خواب پرتقال دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد

تعبیر خواب پرتقال

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.