تعبیر خواب نان لواش

درباره تعبیر خواب نان چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب نان ديدن نان‏هاى پاكيزه در خواب، دليل خرمى است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش ناخوش بود. اگر نان خريد و به خانه برد، دليل بر روزى حلال است و زيادتى مال. تعبیر خواب نان اگر نان به كسى داد، دليل كه راحتى به وى رساند.

درباره تعبیر خواب نان چقدر می دانید

تعبیر خواب نان لواش , تعبیر خواب نان , تعبیر خواب نان سنگک , نان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نان چقدر می دانید

تعبیر جابر مغربی در مورد نان :

تعبیر خواب نان دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، تعبیر خواب نان دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و تعبیر خواب نان گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

درباره تعبیر خواب نان چقدر می دانید

تعبیر خواب نان لواش , تعبیر خواب نان , تعبیر خواب نان سنگک , نان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نان چقدر می دانید

تعبیر خواب نان دیدن نان در خواب خوب هست . و بیشتر بستگی به تازه بودن نان یا خشک بودن آن دارد . مثلا نان کپک زده نشان از بیماری و غصه و درد دارد . در این تعبیر خواب نان میان زیاد تفاوتی در اینکه نان گندم باشد یا جو یا لواش باشد یا بربری یا سنگک نیست

درباره تعبیر خواب نان چقدر می دانید

تعبیر خواب نان لواش , تعبیر خواب نان , تعبیر خواب نان سنگک , نان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نان چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد:
تعبیر خواب نان اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، تعبیر خواب نان دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد

تعبیر خواب نان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.