تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا | تعبیرخواب پا | tabire khab

تعبیر خواب پا,تعبیر خواب پای شکسته,تعبیر خواب پای برهنه,تعبیر خواب پای دیگران,تعبیر خواب پاشنه پا,تعبير خواب پاي شکسته,تعبیر خواب دیدن پای شکسته,تعبیر خواب شکستن پای دیگری,تعبیر خواب شکستن پای مرده,تعبیر خواب شکستن پای دیگران,تعبیر خواب شکستن پای چپ,تعبیر خواب شکستن پای راست,تعبیر خواب شکستن پای اسب,تعبیر خواب دست و پای شکسته,تعبیر خواب پای برهنه راه رفتن,تعبير خواب پاي برهنه راه رفتن,تعبیر خواب پای برهنه بودن,تعبیر خواب پای برهنه بدون کفش,تعبیر خواب پای برهنه دویدن,تعبير خواب پا برهنه,تعبير خواب پابرهنه بودن,تعبیر خواب پابرهنه دویدن,تعبير خواب پا برهنه راه رفتن,تعبیر خواب قطع شدن پای دیگران,تعبیر خواب پای دیگری,تعبیر خواب دیدن پای دیگران,تعبیر خواب بریدن پای دیگری,تعبير خواب پاشنه پا,تعبیر خواب کف پا,تعبیر خواب کف پای کثیف,تعبیر خواب کف پا مو,تعبیر خواب کف پا خون,تعبیر خواب کف پا ابن سیرین,تعبیر خواب ترک پاشنه پا,تعبیر خواب زخم پاشنه پا,تعبیر خواب درد پاشنه پا

تعبیر خواب پا , تعبیر خواب پای شکسته , تعبیر خواب پای برهنه , تعبیر خواب پای دیگران , تعبیر خواب پاشنه پا

خواب پا یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پا در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پا می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پا را مطالعه نمایید و متوجه شوید پا چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پا از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پا 7 چیز است

عیش و نوش – عمر – تلاش – طلب مال – نیرومندی – سفر – زن

تعبیر خواب پا از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن پا ، تباه شدن نیمی از مالش است

تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا ، از بین رفتن تمام مال است یا فوت خودش است

تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا به عقیده بعضی از معبران ، سفر است

تعبیر خواب پایت آهنین یا مسی شود ، افزایش عمر است و مالی دارد که باقی می ماند

تعبیر خواب شل شدن پا ، سستی و ضعیف شدن است

تعبیر خواب پا از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب شل شدن پا برای آدم صالح ، زیادی دین است

تعبیر خواب بی پا بودن ، اعتماد کردن به آدم غیر قابل اعتماد است

تعبیر خواب پای آهنین و نقره ای ، زیاد شدن مال است

تعبیر خواب پای در بند ، زیان دیدن است

تعبیر خواب پایت در دام بیفتد ، گرفتار نیرنگ شدن است

تعبیر خواب پا از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پا ها ، پدر و مادر هستند

تعبیر خواب آسیب دیدن پاها ، آسیب دیدن پدر و مادر است

تعبیر خواب پای بسیار داشتن ، به سفر رفتن است

تعبیر خواب پا از دید جابر مغربی

تعبیر خواب پایت شبیه پای شتر و گاو باشد ، قوت و ماش زیاد می شود

تعبیر خواب پایت شبیه پای اسب باشد ، افزایش توان و جاه است

تعبیر خواب پایت شبیه پای درندگان باشد ، تحصیل مال حرام است

تعبیر خواب پایت شبیه چنگال مرغان باشد ، با تلاش کسب روزی کردن و پیروزی بر دشمن است

تعبیر خواب پا از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب پا ، سلامتی و نيکبختی است

تعبیر خواب پای کوچک ، تنگدستی است

تعبیر خواب پای مجروح ، غم و غصه است

تعبیر خواب پا از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن پای خود ، نا امیدی است

تعبیر خواب دیدن پای دیگران ، دفاع از حقوق خود است

تعبیر خواب شستن پای خود ، فریب خوردن از دیگران است

تعبیر خواب درد کردن پایتان ، دچار مشکلات خانوادگی شدن است

تعبیر خواب پای شما متورم شود ، جدایی از خانواده است

تعبیر خواب پا از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدن ، خریدن زمین به زودی است

تعبیر خواب پای خود را بیش اندازه لاغر دیدن ، کارهای سخت در آینده است

تعبیر خواب فلج شدن پایتان ، بیشتر مراقب بودن است

تعبیر خواب شکستن پا ، اتفاقات ناگوار است

تعبیر خواب پا از دید مولف

تعبیر خواب پای فلج و شکسته ، شغل شماست که در ان مشکل بوجود می آید

تعبیر خواب پا | پا در خواب دیدن | تعبیر خواب

108 comments

 1. حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، دليل كه نيمه مال او از وي ضايع گردد

 2. اگر هر دو پاي بريده يا شكسته بيند، دليل كه جمله مالش برود يا خود بميرد

 3. و معبران گويند: اگر شخصي هر دو پاي خود را بريده يا شكسته بيند، دليل كه به سفر شود.

  • در خواب دیدم که برادرم مچ پای چپ خودش رو قطع کرده و اصلا هم ناراحت نبود

 4. اگ رديد پاي او آهنين يا مسين است، دليل كه عمرش دراز است و مالش باقي ماند

 5. اگر ديد كه پايش آبگينه است، دليل كه عمرش زود سپري شود و مالش ماند، زيرا كه آبگينه را بقا و قوت نيود

 6. . اگر ديد پايش شل و مبتلا شده بود، دليل است بر سستي و ضعف حال او

 7. محمدبن سيرين گويد: اگر صالحي بيند كه پايش شل شده است دليل است بر زيادي دين او.

 8. اگر بيند پاهاي او به رسن بسته بود، دليل كه از كسي منفعتي به وي رسد

 9. اگر بيند پايش نبود و به چوب را مي رفت، دليل كه اعتماد بر كسي كند كه از آن كس وفا نيابد

 10. اگر كسي عامل پادشاه بيند هر دو پاي او بريده است، دليل كه از عمل معزول گردد و مالش تلف شود.

 11. اگر ديد پاي او آهنين است، دليل كه مالش زياده شود.

 12. اگر ديد پايش سيمين بود و كعبش زرين، همين دليل كند

 13. اگر بيند پاي او در بند بود، دليل كه او را زياني رسد.

 14. اگر بيند پاي او به ستوني بسته است، اين تاويل بهتر است.

 15. اگر ديد پاي او در دامي گرفتار شده است و يا درجائي فرو رفته است، دليل كه در مكر و حيلتي گرفتار شود، به قدر آن كه پاي وي در آن سخت شده است

 16. اگر ديد پاي وي در جايگاهي يا در گودي بلغزيد، دليل است كه از كار دين و دنيا بازماند، يا كسي سخني بدو گويد، كه از آن رنجور گردد.

 17. اگر بيند پاي بر ستوري همي جنبانيد، دليل است بر غايت طلب آن كار كه مي جويد.

 18. ابراهيم كرماني گويد: هر دو پاي به تاويل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصاني كه در پا بيند، همين دليل بر پدر و مادر كند.

 19. اگر بيند پاي بسيار داشت، دليل كه به سفر شود.

 20. . اگر درويش است، توانگر شود و ديدن پيش پاي خود، دليل زينت مرد است و حصول مال و طاعت كه كرده است.

 21. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه پاي او چون پاي شتران يا پاي گاو است، دليل كه قوت و مالش زياد شود.

 22. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه پاي او چون پاي شتران يا پاي گاو است، دليل كه قوت و مالش زياد شود.

 23. اگر ديد كه پاي او چون پاي اسب است يا پاي خر، دليل كه قوت و جاه او افزون شود.

 24. اگر پاي خود چون پاي درندگان يا ددان بيند، وي را چيزي حرام حاصل شود

 25. اگر پاي خود را چون چنگال مرغان بيند، دليل بر قوت كسب معيشت او بود و بر دشمن ظفر يابد.

 26. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پاي در خواب بر هفت وجه است. اول: عيش، دوم: عمر، سوم: سعي كردن، چهارم: طلب مال، پنجم: قوت، ششم: سفر، هفتم: زن.

 27. و پاي كوفتن در خواب غم و مصيبت است.

 28. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هر دو پا، پدر و مادر می‌باشد و هر ضعف و نقصی که در آن‌ها ببینی، به پدر و مادر برمی‌گردد

 29. . تعبیر خواب روی پا، زینت مرد، و همچنین بدست آوردن مال و اموال و رسیدن به نتیجۀ طاعتی که انجام داده‌ای.

 30. خواب دیدم انگار پار خودم بود که مثل دکور توی یه فقسه خوشکل فکزی بود ولی بعد دور قفسه چرخیدم ورفتم پشت قفسه.خوابیدم.اما همینطور که پتو رویم بود یک نفر آمد وعذابم داد .با داد وفریاد از خواب پریدم

 31. سلام من خواب دیدم پای چپم از مچ قطع کردن و من خیلی گریه میکنم بی تابی میکنم و میرم پیش دکترا گریه و زاری میکنم پای خودم و دوباره پیوند میزنن همه میگن دیگه این پا ،پا نمیشه برات مصنوعی ولی من دیدم داره خوب میشه و پام کاملا حس داره و همزمان با این خواب دیشب دیدم به زیارت امام رضا میرم..لطفا برام تعبیر کنید ممنون

  • با سلام تعبیر خوابتون اینه که .. یکی از عزیزاتون تا پای مرگ میره وبا خواست خدا دوباره به زندگی بر میگرده

 32. فقط در مورد خواب بریده شدن پا می توانم بگویم که می بایست به اصلاح چیزی امیدوار باشید و به حرفهای دیگران اعتنا نکنید

 33. معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته، پا را به مال و دارائی تعبیر کرده اند و به تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شود. از ابن سیرین نقل است که اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده اند یا شکسته که نمی تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می کند. اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروت مند است به مال بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می شود و اگر ببیند پاهای فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی است و می گوید بیننده خواب از نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند. اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می کند و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری به وجود می آورد. اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود. چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید. درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده است.

 34. لوک اويتنهاو مي گويد :

  پا : سلامتي و نيکبختي

  کوچک : تنگدستي

  مجروح : غم و غصه

 35. ديدن پاي ديگران در خواب ، نشانة آن است كه با سختي از حقوق خود دفاع مي كنيد و به مقامي بالاتر در زندگي دست مي يابيد .

 36. اگر خواب ببينيد پاي خود را مي شوييد ، نشانة آن است كه اجازه مي دهيد تا ديگران شما را فريب بدهند .

 37. اگرخواب ببينيد پايتان درد مي كند ، علامت آن است كه دچار مشكلات خانوادگي دست و پاگير و حقيري خواهيد شد .

 38. اگر خواب ببينيد پاي شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است كه با جدا شدن از خانوادة خود ، تغييراتي در زندگي و كار خواهيد داد

 39. ليلا برايت مى‏گويد:

  اگر در خواب پاى خود را بيش از اندازه بزرگ ديديد، به اين معنا است كه به زودى ملكى خواهيد خريد. اگر در خواب پاى خود را بيش از اندازه لاغر ديديد، يعنى كارهاى سختى پيش رو داريد. اگر در خواب ببينيد كه پايتان فلج شده، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد. شكستن پا در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

 40. ديدن پاي فلج و ناتوان مربوط مي شود به شغل شخص يعني مشکلي در شغل شخص پديدار خواهد شد اين در صورتي است که خواب بين شاغل باشد

 41. سلام
  من خواب دیدم که دارم نماز میخونم وقتی به رکوع رفتم به پاهانگاه کردم و دیدم از کف پاهام هر دوم یک پای کوچیک در اومد مثل پای نوزاد هم پاهای خودم رو داشتم هم اون پاهارو بعد باز بهو دیدم دارم به پای راستم نگاه میکنم باز از کف پام یه پای کوچیک در اومد بعد رفن بعد یه پا شبیه چنگال عقاب از پوست پام زد بیرون و این اتفاق هی ادامه داشت و تکرا میشد خیلی گیج شدم تاحالا همچین خ ابی ندیده بودم ممنون میشم تعبیر اش رو بگین

 42. سلام
  من خواب دیدم که دارم نماز میخونم وقتی به رکوع رفتم به پاهانگاه کردم و دیدم از کف پاهام هر دوم یک پای کوچیک در اومد مثل پای نوزاد هم پاهای خودم رو داشتم هم اون پاهارو بعد باز بهو دیدم دارم به پای راستم نگاه میکنم باز از کف پام یه پای کوچیک در اومد بعد رفن بعد یه پا شبیه چنگال عقاب از پوست پام زد بیرون و این اتفاق هی ادامه داشت و تکرا میشد خیلی گیج شدم تاحالا همچین خ ابی ندیده بودم ممنون میشم تعبیر اش رو بگین

 43. خواب دیدم کف پاهایم و کناره های کف پا مو وجود دارد وشسته ام ولی نرفته اند تمییز تر هم شدند البته موها کوتاه بودند

 44. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هر دو پا، پدر و مادر می‌باشد و هر ضعف و نقصی که در آن‌ها ببینی، به پدر و مادر برمی‌گردد. تعبیر خواب روی پا، زینت مرد، و همچنین بدست آوردن مال و اموال و رسیدن به نتیجۀ طاعتی که انجام داده‌ای.

 45. امام صادق (ع) می‌فرمایند: به طور کلی هر کس در خواب ببیند پایش در بند است، تعبیرش این است که اگر فرد خوب و نیکوکاری باشد، در نیکوکاری پایدار خواهد بود، ولی اگر بدکردار باشد در بدکاری پایدار خواهد بود.

 46. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پای تو در بند می‌باشد، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان ‌‌‌‌‌و یا ترس و دلهره می‌شوی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: یـعـنـی اگر خواستی به سفر بروی به مدت طولانی در سفر می‌مانی، طوریکه در آنجا اقامت خواهی کرد و هر چه بند پاها را قوی‌تر و محکم‌تر ببینی اقامت تو بیشتر می‌باشد، و یا اینکه بین تو و مرد دورو و منافقی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر بند هر چه قدر شل‌تر باشد تعبیر بهتری دارد (تعبیرهای مختلف)، و اگر بند تو مثل چوب می‌باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر فساد در دین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر در مسافرت باشی صحیح و سالم بازمی‌گردی، یا اگر از طناب و ریسمان باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر دین می‌باشد ‌‌‌‌‌ و یا از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی از کسی به تو سود و منفعتی می‌رسد.

 47. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری در خواب ببیند پایش با بند آهنی بسته شده است یـعـنـی از منطقه تحت حکومتش به جای دیگر سفر می‌کند و در مسافرت مانده و برنمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ همچنین حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری در خواب بیند که پایش با طناب و زنجیر بسته شده است یـعـنـی مسیحیان به او سود و منفعت می‌رسانند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: کارش را به راحتی انجام می‌دهد.

 48. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بند آهنی [طناب فولادی یا همان سیم بکسل و غیره] در پای تو می‌باشد یـعـنـی در دین و ایمان دچار اشکال و ضعف می‌شوی و به دروغ ادعای مسلمانی نموده و انسانی خسیس و بخیل خواهی شد که به کسی کمکی نمی‌نمائی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاهای تو در زنجیر است، یـعـنـی برای گناه و معصیت به خانه دیگران خواهی رفت .

 49. جابر مغربی می‌گوید: اگر پادشاه در خواب ببیند پایش در بند است، یـعـنـی پادشاهی و سلطنتش پایدار می‌ماند. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری ببیند هر دو پایش در بند است، یـعـنـی به حکومت می‌رسد.

 50. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.

  • سلام در خواب ديدم درجمعي نشستيم وبراي پذيرايي بجاي تهيه گوشت پيشنهاد ميدهم كه از پاي دخترم استفاده كنيم وقتي ميرم سراغش باچاقو قدرت اينكارو ندارم ولي ميبينم انگار قبلا اينكارو كردم چون ديدم پاي راست دخترم از بالاي زانو قطع شده ويك پاي مصنوعي چوبي وصله . لطفا تعبيرش را بفرماييد

 51. جابر مغربی می‌گوید: اگر بیماری در خواب ببیند که پایش در بند می‌باشد یـعـنـی از بیماری خلاص می‌شود.

 52. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زندان پاهایت در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد.

 53. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بند پا عبارتند از: 1- ثبات در دین 2- ازدواج با زن 3- از مسافرت برگشتن.

 54. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادرد داری، تعبیرش این است که به زیر دستانت دلسوزی و مهربانی نمی‌کنی و آن‌ها را خوار و ذلیل می‌نمائی.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی استخوان پاشنه (کعب) تو شکسته است، یـعـنـی فرزند تو از دنیا می‌رود یا اینکه دچار غم و اندوهی می‌شوی.

 55. اگر ببینی یکی از پاهای تو بریده یا شکسته شده است، یـعـنـی نصف مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا اگر هر دو پای تو بریده یا شکسته شده است، یـعـنـی همه مال و اموالت را از دست می‌دهی، یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی به مسافرت خواهی رفت. ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که از طرف «پادشاه» مقام و مسئول کاری است در خواب ببیند هر دو پایش بریده است، یـعـنـی از کار برکنار شده و مال و اموالش را از دست می‌دهد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جنگ پای کسی را قطع کرده‌ای، یـعـنـی آن شخص مال و اموال و نظم و نظام امور خود را از دست می‌دهد.

 56. ابن سیرین می‌گوید: اگر فرد صالح و درستکاری در خواب ببیند که پایش شَل شده است، یـعـنـی دین و ایمان او افزایش می‌یابد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ… _ … (نه برای کور مانعی هست) نه برای لنگ… (نور-61). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پای تو شل یا دچار ناخوشی شده است، یـعـنـی در چیزهای خوب و بدی که می‌خواهی بدست بیاوری حال تو سست و ضعیف می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لنگ شده‌ای، یـعـنـی پیش بستگانت خوار و ذلیل می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به مقصود و هدف خودت نمی‌رسی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هر دو پایت لنگ شده است، یـعـنـی به سرپرستی و ریاست کسی بر خانه اعتماد و تکیه می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پای تو لنگ می‌باشد و با عصا حرکت می‌کنی، یـعـنـی از کسی یاری و کمک می‌گیری و به مقصود و هدف خودت می‌رسی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر کسی که لنگ است در خواب ببیند که لنگ بوده، ولی پایش درست شده است، یـعـنـی به مقصود و خواسته‌اش می‌رسد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لنگ عبارتند از: 1- سود و منفعت 2- ناتوانی 3- فقر و تنگدستی 4- غم و اندوه 5- کمبود و نقص در معاش و معیشت (دفع بلا و گرفتاری).

 57. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پای تو آهنی یا مسی می‌باشد، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

 58. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پای تو شیشه‌ای می‌باشد، یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌باشد (زیرا شیشه پایداری و استحکام ندارد).

 59. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود

 60. سلام من 3 بار خواب دیدم پای راست کسی رو که میخواست بره گرفتم و ازش می خوام که نره تعبیر این چواب چیه؟

 61. سلام من خواب دیدم که پای زن داداشم خیلی چرک و کثیفه

 62. من خواب دیدم که پاهای زن داداشم خیلی کثیف هستن.

 63. من خواب دیدم که دو جفت پای مرده از مچ به پایین به من دادن که غسل دهم و به هم بدوزم،من این.کار را در دستشویی انجام.دادم،یک جفت از پاها را شستم.ولی برای شستن جفت بعدی ترسیدم،تعبیرش چیست؟

 64. سلام .ببخشید اگر تو خواب ببینی هر ده تا انگشتاي دو پات در رفته و ی حالت کج شدن داره و با خنده و خوشحالی بدون درد کشیدن ببری جایی جا بندازن تعبیرش چی میشه

 65. با سلام و عرض ادب.خواهر من فوت شده.خواب دیدم که کسی که نمیشناسم یک پای خواهرم را از بالا ران برید اما هیچ خونی نیومد و اینکه خواهرم میخندید.کلا خیلی ترسناک بود.تعبیر خواب من چیست؟لطفا جواب بدین مرسی

 66. سلام من خواب دیدم چندتیکه ازچوب

 67. سلام توخواب ديدم بجاي خريدن گوشت به مهمانم پيشنهاد ميدم بريم از پاي دخترم گوشت ببريم وبخوريم انگار يك چيز عاديه ولي ظاهرا موقع بريدن دلم نمياد واينكارو نميكنم ولي نميدونم چرا وقتي دخترم مياد پاي سمت راستش از ران قطع شده وبجاش پاي مصنوعي چوبي وصله وظاهرا قبلا اينكارو كرده بوده كه بازم ميخواستم اينكارو بكنم، لطفا بهم بگيد تعبيرش چيه

 68. سلام صبح خواب دیدم که برادرزاده ۴ سالم رفته دشویی وقتی که بیرون اومد موی بلندی از مقعدش اویزونه به زانوهاش رسیده رفتم به زنداداشم گفتم اینارو بزن یا بده من قیچی کنم که نداد بعد دیدم از کف پاهاش موی زیادی اویزونه تعبیرش چی میشه

 69. سلام صب خواب دیدم که برادر زاده ۴ سالم رفت دشویی وقتی اومد بیرون از مقعدش موی زیادی آویزونه به زانوهاش رسیده به زنداداشم گفتم اینارو کوتا کن یا بده من کوتاه کنم ک اجازه ندادبعد دیدم از کف پاش موهایی که ریشه هاشو میبینم آویزونه خواهشا جواب تعبیرو بدید ممنون

 70. نخ پلاستیکی کوچک در پایم فرو رفته و نمی توانم خارجش کنم.

 71. اگر قرار باشه یکی از افراد فامیل که زن هستش پاش قطع بشه و من اونو تو خواب دیدم که پاش از بالای زانو قطع شده بود و باش به پای چوبی داشت تعبیرش چیه؟؟؟؟؟

  خواهش میکنم جواب بدین??

 72. سلام من خواب دیدم یک جن به زیر پام زخم میزنه اما خون نمیاد به چند نفر دیگه هم زخم میزنه اما ما مغلوبش میکنیم زخم پام مثل زخم چاقو بود

 73. تعبیرش چی میشه

 74. سلام
  من در خواب دیدم که تعداد انگشتان پای راستم٧تاست و اینکه در خواب برایم جیزمهمی نبود
  لطفا تعبیر خوابم را بگویید
  باتشکر

 75. سلام خواب دیدم کف پایم را سنگ پا میکشم خیلی محکم وکف پایم هم جاهایی از ان سباه بود وتعجب میکروم سیاهی آن را واینکه درخواب میدیدم خاله ام را که اون دوست داشت همه رو بشوید وتمیز کند

 76. سلام
  من درخواب دیدم کف پای راستم راچیزی نیش زده ولی نمیدانم ان چیز چیست

 77. من خواب دیدم کف پام مو درآوردم لطفا تعبیرش چیه بگید

 78. سلام میشه راهنماییم کنید.من خواب دیدم جقت پاهام جوری درد میکنه ک از دردش ناله میزنم و راه وایمیستم و گریه میزنم ممنون ۳بار این خوابو دیدم

 79. سلام میشه راهنماییم کنید من خواب دیدم ک جفت پاهام جوری درد میکند ک ازه راه می ایستم و از دردش گریه میکنم ممنون.۳بار دیدم

 80. سلام من خواب دیدم خانوادگی و فامیل همگی رفتیم دریا بعد به شوهرم گفتم بیا بریم اونطرف شوهرم گفت نه نمیام کار دارم بعد که دوید روی شیشه نوشابه شکسته دوید و پای من به جای اون خون اومد بعد پانسمانش کردم بازم داشت خون میریخت خیلی خونریزی داشتم بعد دعواش کردم گفتم چرا روی شیشه رفتی پای منو خون آوردی هیچی نگفت فقط داشت با تعجب نگاهم میکرد بابام خدا بیامرز گفت اشکال نداره من میبرمت بیمارستان…..میتونم بدونم تعبیرش چیه خواهشاً جوابم بدید خیلی ضروریه

 81. سلام خواب دیدم ادارم کف پاهای مادرمو اول پای راستشو وبعد پای چپشو میبوسم واون اکراه داشت از این کار من ومادر بزرگ و خاله منم شاهد ماجرا بودند وخالم فضولی کرد وگفت خب بایدم اینکارو بکنی چون واسه شما زحمت کشیده .آخه یکی نیست به این خاله ما بگه بابا چرا توی خوابم دست از سر ما ور نمیداری آخه بتو چه ربطی داره توی هر ماجرایی که بهت مربوط نیست مدخالت میکنی!!@؟

 82. سلام من خواب دیدم که پدرم یکی از پاهاش از بند قطع شده من گریه میکنم ولی اون لبخند به لب داره و از ران پاش خون جاریه
  خیلی ممنون میشم جواب خوابمو به من بدین مرسی

 83. سلام من خواب دیدم که دریه کمد یه چرخ گوشت وجود دارد و آن کمد ازهم پاشید و مادرم که جلوی آن قرار گرفته بود پاهاش به استخوانهای زانو تبدیل شد و خیلی ترسیدم انجا یک زن سیاه پوش عرب هم بود تعبیرش رومیخاستم….

 84. سلام من خواب دیدم یه کمد تبدیل به چرخ گوشت بزرگ شده و مادرم داره گوشت چرخ میکنه و بعد چرخه خراب شد وازهم پاشید به سمت مادرم و پاهاش تبدیل به استخوان شد استخوان زانو موند فقط واز پایین کاملا چرخ شد تعبیرش چیه

 85. خواب دیدم ک پای میت(بابام) از ران تا ساق دراز شده تعبیرش چیه؟؟

 86. خواب دیدم یه تیکه از گوشت کف پام کنده شده بود و جاش گود بود .میشه تعبیرشو بگین.مرسی

 87. مادرم خواب دیده ک دوتا پاهای بابام از زانو قطع شده.لطفا تعبیرش چی میشه.ممنون

 88. سلام خواب دیدم ک بچه دارم و دارم از سینه ی سمت راست بهش شیر میدم .تعبیرش چیه ?(مجردم )

 89. خواب دیدم یه پسر منو خواهرمو برده ی جای دور ول کرد اصلا نمیشناختیم بعدا دیدیم یه شهر دیگه هست میخاستم زنگ بزنم ک 110 بیاد اما جایی ک ول کرده بود یه کارخونه بود ک خواهرمم از اونجا سالاد بر میداشت میخورد بخصوص فلفل دلمه ای …رییس اونجا به من چشم داشت اومد پای منو با پاش یه جوری کرد ک میکشید ک بیا منم گفتم باشه ارایش کنم بیام منم ارایش میکردم ک برم …
  توروخدا هر کی تعبیرش رو میدونه بهم بگه

 90. خواب دیدم پای شخصی که مرده از قبر بیرون هستش تعبیرش چی میشه

 91. خواب دیدم که پای راست خود را د ر عوض میشویم

 92. خواب دیدم پای خود را در عوض میشویم

 93. خواب دیدم در حال پختن تخمه مرغ ماهیتابه چپ شد رو پای چپم و سوخت بعد من هی می گفتم چیزی نیست و درد نداشت بعد خواهرم دکتر خبر کرد امد پانسمان کرد

 94. سلام خواب دیدم یک سربازدنبال بودبدمن سوارماشین بودم اومدبالا من اونوانداختم پایین مرده بدرفتم حج زیارت کنم یا زن چوب بلنددادگفت بزارداخل پات بدبرووقتی راه میرفتم رییس سربازهادیدم یک لباس سیاه پوشیدبودداخل مکه بدخیلی ترسیدم بدفرارکردم داخل ماشین خودموپنهان کردم منوپیداکردن اول هردوپام بریدن بدگردنموباشمشیرزدن ولی هنوزسرجاش بودازش خون میامدغرق خون شدم بدبه مادرم اومدگفتم شب جمعه برام زیارت عاشورابخونیدبدقرضهاموهم بدید.بدبازهم اون مرداومدیک آمپول بم زدخودم هم دوست داشتم بزنه گفتم بمیرم راحت شم.لطفا جواب بدیدممنون

 95. سلام خواب دیدم وقتی به پایم نگاه کردم انگشت بزرگه پام خونی بود دقت که کردم دیدم کف پای چپم از وسط پام شکاف عمیقی دارد ومیخاستم بروم دکتر تا پایم را درمان کنم تعبیر خواب چیه

 96. سلام من خواب دیدم هر دوتا پام از پایین زانو قطع شده و دوتا پای مصنوعی دارم و باهاش راه می رفتم میشه تعبیر خوابمو بگین؟؟؟

 97. باسلام من خواب دیدم پای چپ پدرم قطع اززانو وخونریزی کمی داشت وزیردست راستشم عصای چوبی وهمینطورپیاده روی میکرد تعبیرش چیه

 98. من خواب دیدم زانو هایم مانند وقتی که اسید روی جایی میریزیم ازبین رفته تعبیرش چیست

 99. سلام.خواب دیدم داخل یه فضای تقریبا جنگلی دردامنه ناهموارکوهی یک دفعه اززمین به صورت مورب تقریبا یه مترفاصله گرفتم ومثل تاب بزرگسال با سرعت بسیارزیاد دوریه قطعه اززمین می چرخیدم وهرلحظه احساس پرتاب شدن می کردم .لطفابفرمایید تعبیرش چیست؟ باتشکر

 100. سلام
  خواب دیدم مادرم (الان ۲ سال است که فوت شدند) خوابیده و مچ پای چپش ورم کرده و می‌گوید پام پیچ خورده. ممکنه بفرمایید تعبیر آن چیست؟
  متشکرم

 101. دیشب خواب دیدم پای برهنه روی سنگ مرمر میرفتم و میرفتم به پیش دکتر و تو خواب رفتم دمپایی خریدم و بعد رفتم سرخاک شهید دست کشیدم

 102. خواب دیدم پای برهنه روی سنگ مرمر میرفتم و بعد به عروس خواهرم گفتم خاله دیدی پابرهنه هستم تو خواب رفتم دمپایی خریدم و بعد رفتم سرخاک شهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.