تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل | tabire khab | تعبیر خواب

تعبیر خواب سیل,تعبیر خواب سیل گل آلود,تعبیر خواب سیل دیدن,تعبیر خواب سیل آمدن,تعبیر خواب سیل آب,تعبير خواب سيل ديدن,تعبیر خواب دیدن سیل امدن,تعبير خواب سيل آمدن,تعبیر سیل آمدن در خواب,تعبير خواب سيل آب,تعبیر خواب سیل آب دریا,تعبیر سیل آب در خواب,تعبیر خواب سیل و آب,تعبیر خواب سیل با آب زلال

تعبیر خواب سیل , سیل در خواب دیدن , خواب سیل

تعبیر خواب سیل از نظر جابر مغربی

تعبیر خواب سیل اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی ایجاد كرد، دلیل كه مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.

تعبیر خواب سیل از نظر حضرت امام جعفر صادق

دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است.

تعبیر دیدن سیل وجه اول: دلیل بر دشمنی بزرگ است.

تعبیرخواب سیل وجه دوم: دلیل بر پادشاهی ستمگر دارد.

دیدن سیل در خواب وجه سوم: دلیل بر لشگر غالب و پیروز است.

تعبیر خواب سیل وجه چهارم: فتنه و بلا است.

تعبیر خواب سیل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب سیل اگر در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

تعبیر خواب آمدن سیل اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید از گزند حادثه در امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید.

سیل در خواب اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد.

تعبیر خواب جاری شدن سیل چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.

خواب سیل اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است.(هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد)

دیدن سیل در خواب اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید.

تعبیر دیدن سیل در خواب اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی بینید.

تعبیر خواب سیل اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می گردد

تعبیر خواب آمدن سیل اگر سیل خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست.

تعبیر ترسیدن از سیل اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست.

تعبیر شنیدن صدای سیل اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

تعبیر خواب سیل مانند تعبیر دیدن سگ غریبه دشمنی بزرگ است

تعبیر خواب سیل | سیل در خواب دیدن | تعبیر خواب

62 comments

 1. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شود. سیل در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد. چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد. اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید از گزند حادثه در امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید ولی اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است.هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد.

  دیدن سیل به خواب ، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملکِ سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است. اول: دشمنی بزرگ. دوم: پادشاهی ستمگر. سوم: لشگر غالب. چهارم: فتنه و بلا.

 2. تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
  دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است.

  اول: دشمنی بزرگ. دوم: پادشاهی ستمگر. سوم: لشگر غالب. چهارم: فتنه و بلا.

 3. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
  دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملکِ سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.

 4. تعبیر خواب به روایت جابرمغربی
  اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.

 5. دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در كوشش بود، دلیل كه با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملكِ سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند كه سیل به خانه یا به كوچه درشد، دلیل گشایش است.

 6. جابر مغربی گوید :

  اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی كرد، دلیل كه مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است.

  اول: دشمنی بزرگ.

  دوم: پادشاهی ستمگر.

  سوم: لشگر غالب وپیروز.

  چهارم: فتنه و بلا.

 7. منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شود. سیل در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد. چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد. اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید از گزند حادثه در امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید ولی اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است.هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی بینید. آنچه در اینجا هم ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می کند و گویای تاثیر در آینده بیننده خواب است. معبران نوشته اند که سیل در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرج و خیر و برکت. اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

 8. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است ، نشانة آن است كه بیمار خواهید شد و در حرفة خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می سازد .

  ۲ـ دیدن سیل در خواب ، نشانة آن است كه به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می شود .

 9. فاطمه خوش اسم

  سلام من خواب دیدم سیل آمده بودرنگ آب تیره نبودومنوشخصی دیگرازروی بلندی میگذشتیموبه سیل نگاه میکردیم دیدیم که مردی سرپاروی آب ایستاده وآب اوراباخودمیبردکه انگارآن مردازاین حالت خوشش می آمد.داخل کفش مخیس شده بودوانگشت بزرگ پایم خیلی سردش بودمثل زمستان که آدم احساس یخ زدگی درپایش میکند.یعنی تعبیرش چیه؟

 10. با سلام پدرمن در بستر بیماریست وپیره که خواب میبینه سیل اومده در خونه رو خراب میکنه وسیل گل الوده تعبیرش رو لطفا بگبد سپاس

 11. با سلام من خواب دیدم سر کوچه ای ایستادم سیل به طرفم آمد و آب آن گل آلود بود پاهایم را در آب فرو بردم و خوشحال بودم و همچنین مردم اطرافم خوشحال بودند که همه می گفتند بهتر از خشکسالی است تعبیرش رو بجویید لطفا

 12. سلام من خواب دیدم سیل اومده ما رو بام بلندترین ساختمانیم . برعکس آب سیل انقدر شفاف بود که تا اعماق اونو میدیدیم حتی هوس کردیم بپریم تو آب انقدر زلال بود ماهه هم داشتحتی ادما داشتن شنا میکردن. بعد تا نزدیک پامون برسه بیدار شدم

 13. سلام، من خواب دیدم که یه جای امنی توی یه ساختمون چندطبقه توی روستای سردسیر بودم و آب به حالت مواج قسمتی از اون ساختمون چندطبقه و گرفته بود و مردم اونجا تقریبا نمیترسیدن
  منم از دور از یک پنجره اونجا رو نگاه میکردم
  البته اون روستا هم روستای مادری هستش
  سیل هم گل آلود بود

 14. لطفا تعبیر خوابم رو بهم بگید

 15. سلام نن خاب دیدم که به سمت روستایی که میدونم کجاس ولی خیلی خشک است میرفتم که در راه اب فراوانی به راه افتاده بود میخاستم بگذرم از اب برم اما کمی جلوتر رفتم چن نفر از رو تپه ای صدایم میکنن یکی از اون خانوما میگه من هروقت میخام به روستامون برم سیل میادو نمیشه و من دیگه رو همون تپه ماندم و پیش تر نرفتم اب هم خیلی زلال بود ممنون اگه زودتر پاسخمو بدین تو زندگیم مشکل دارم هروز هم با استرس و ترس میگذرونم این خاب ها بدتر میکنه البته شنیدم میگن خاب بعد اذون هیچ اتفاقی نمیفته

 16. سلام من خواب دیدم با دوستم به مسافرت رفتیم در حین گردش در شهری که بودیم به مرکز خریدی می رسیم دوستم پیشنهاد می کنه برای خرید کیفمون تو ساختمان متروک روبرو بزاریم باران هم داره می اید موقع برگشت می بینیم تو ساختمان متروک روبرو سیل امده هست دوستم می ره وسایلمون بیاره که می بینیم تمام وسایل کیفمون اب برده دوتامون ناراحت می شیم مخصوصا تو شهر غريب بوديم سوار تاكسي مي شيم بريم هتل يه نفر مي گه امروز روز شهادته پارسال هم تو روز شهادت اتفاق بدی افتاد لطفا تعبیرش بگید من خیلی وحشت کردم از دیدن سیل

 17. ديدن سيل به خواب، دليل بر دشمني بزرگ بود يا پادشاهي ظالم. اگر در خواب بيند با سيل در كوشش بود، دليل كه با دشمني درافتد. اگر بيند از سيل بيرون آمد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. ديدن سيل درخواب در ملكِ سردسير، دليل غم و اندوه بود و در گرمسير، دليل منفعت و شادي بود. اگر بيند كه سيل به خانه يا به كوچه درشد، دليل گشايش است.

 18. جابرمغربي گويد: اگر در خواب بيند سيل درجائي خرابي كرد، دليل كه مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.

 19. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سيل در خواب بر چهار وجه است. اول: دشمني بزرگ. دوم: پادشاهي ستمگر. سوم: لشگر غالب. چهارم: فتنه و بلا.

 20. منوچهر مطيعي تهراني گويد: از امام جعفر صادق عليه السلام نقل مي کنند که سيل در خواب يا فتنه و بلاست يا لشکري غالب و دشمني بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نيز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل مي شود. سيل در خواب هاي ما حادثه اي است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشيم قدرت مقابله با آن را فاقد هستيم زيرا سيل در بيداري بنيان کن و منهدم کننده مي باشد. چنانچه در خواب ديديد سيل حادث شده در زندگي آينده شما اتفاقي مي افتد بزرگ و سهمگين که چنانچه در خواب ديديد سيل حادث شده در زندگي آينده شما اتفاقي مي افتد بزرگ و سهمگين که خطر آفرين است و طبعا نمي تواند از هيچ جهت خوب و مفيد باشد. اگر ديديد دور از جريان سيل ايستاده ايد و از محلي امن به آن نگاه مي کنيد از گزند حادثه در امان مي مانيد و با اين که آن اتفاق مهم واقع مي شود به شما گزندي وارد نمي آيد ولي اگر ديديد در سيل هستيد و آب به سوي شما مي آيد حادثه شما را در بر مي گيرد. چنانچه در خواب ديديد سيل شما را فرا گرفت و دستتان به جائي استوار است و آب نمي تواند شما را بشويد و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببينيد سيل جاري است اما آب آن روشن است و ماهي آن در آن شنا مي کند حادثه اي بزرگ چنان که گفتم اتفاق مي افتد اما نيک فرجام است.هرچه آب سيل گل آلود وکثيف باشد خطر بيشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پيش بيني نشده افزون تر مي باشد. اگر در خواب ببينيد سيل جاري شده و شما جائي امن ايستاده ايد ولي آب خرابي ايجاد کرد و منطقه اي که خانه شما نيز در آن واقع است ويران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگوني بنيادي به وجود مي آيد و اهالي آن منطقه از جمله شما زيان مي بريد ولي اگر ديديد سيل جائي را خراب نکرد و شما بيمناک ويرانگري آن بوديد شما زيان نمي بينيد. آنچه در اينجا هم ترس بيشتر از ويراني سيل اهميت پيدا مي کند و گوياي تاثير در آينده بيننده خواب است. معبران نوشته اند که سيل در منطقه گرمسير نشان شادي و فرج و خير و برکت. اگر در خواب ببينيد سيل بدون خشم و خروش و حتي بي آنکه شما بترسيد و بگريزيد وارد خانه شما شد خوب است و سودي عايدتان مي گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نيکو نيست. اگر بترسيد و بگريزيد حتي سيل به شما کاري نداشته باشد نيکو نيست. اگر آب روشن و صاف اما سيل صدا داشته باشد خوب نيست. شنيدن صداي سيل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

  • ناشناس

   سلام من خواب دیدم تو جایی که بچگیم اونجا بدنیا اومده بودم و بزرگ شدم هستم با برادر و خواهر کوچکم و داشت انگار بارون میومد من رفتم پتو که شسته شده بود و خیس بود و پهن کنم دریا رو دبدم که از اون دور داشت یه موج بزرگ میومد ولی پشتش پیدا بود ساختمون ها ولی از جلو دریا آروم آروم بود بعد که رفتم بگم به برادرم که یه موج بزرگ دیدم یهو سیلی از آب اومد بسمت برادر و خواهر م ولی اونا اصلا نترسیده بودن ومن همونجا ولی بالای یه سکو بودم انگار همینطوری آب داشت میومد بالا که دیدم خواهرم رفت زیر آب ولی من رفتم نجاتش دادم ولی برادرم و نمیدونم چی شد دیگه فک کنم بیدار شدم از خواب،لطفا تعبیر خواب منو بگید.

  • نفس سوری

   سلام من خواب دیدم تو جایی که بچگیم اونجا بدنیا اومده بودم و بزرگ شدم هستم با برادر و خواهر کوچکم و داشت انگار بارون میومد من رفتم پتو که شسته شده بود و خیس بود و پهن کنم دریا رو دبدم که از اون دور داشت یه موج بزرگ میومد ولی پشتش پیدا بود ساختمون ها ولی از جلو دریا آروم آروم بود بعد که رفتم بگم به برادرم که یه موج بزرگ دیدم یهو سیلی از آب اومد بسمت برادر و خواهر م ولی اونا اصلا نترسیده بودن ومن همونجا ولی بالای یه سکو بودم انگار همینطوری آب داشت میومد بالا که دیدم خواهرم رفت زیر آب ولی من رفتم نجاتش دادم ولی برادرم و نمیدونم چی شد دیگه فک کنم بیدار شدم از خواب،لطفا تعبیر خواب منو بگید.

 21. اگر خواب ببينيد سيل قسمتي از شهر را نابود ساخته است ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و در حرفة خود زيان خواهيد ديد و هنگام ازدواج شما حوادثي باعث اغتشاش و هرج و مرج مي گردد و شما را اندوهگين مي سازد .

 22. ديدن سيل در خواب ، نشانة آن است كه به زودي نگراني و اضطراب به طرف شما سرازير مي شود .

 23. از امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلکه ناخواسته و نا‌آگاه بر انسان‌ها نازل می‌شود. سیل در خواب‌های ما حادثه‌ای است بزرگ و خانمان بر‌انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان‌کن و منهدم‌کننده می‌باشد. چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر‌آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد. اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با اینکه آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌‌آید ولی اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می‌آید حادثه شما را در بر می‌گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی‌تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه‌ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک‌فرجام است.

 24. هرچه آب سیل گل‌آلود و کثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش‌بینی‌نشده افزون‌تر می‌باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه‌ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید. آنچه در اینجا هم ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می‌کند و گویای تأثیر در آینده بیننده خواب است. معبران نوشته‌اند که سیل در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرج و خیر و برکت. اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی‌آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار‌گرفتن است.

 25. هرچه آب سیل گل‌آلود و کثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش‌بینی‌نشده افزون‌تر می‌باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه‌ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید. آنچه در اینجا هم ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می‌کند و گویای تأثیر در آینده بیننده خواب است. معبران نوشته‌اند که سیل در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرج و خیر و برکت. اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی‌آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار‌گرفتن است.

 26. ديدن سيل به خواب، دليل بر دشمني بزرگ بود يا پادشاهي ظالم. اگر در خواب بيند با سيل در كوشش بود، دليل كه با دشمني درافتد. اگر بيند از سيل بيرون آمد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. ديدن سيل درخواب در ملكِ سردسير، دليل غم و اندوه بود و در گرمسير، دليل منفعت و شادي بود. اگر بيند كه سيل به خانه يا به كوچه درشد، دليل گشايش است.

 27. اگر کسی در خواب ببیند که باران شدیدی بارید و سیل جاری شد، نشانه غضب خداوند بر آن سامان است که یا به صورت سیل و یا فتنه جنگ و جدال خواهد بود و اگر دید سیل بدون خسارت گذشت، فتنه ای با کمترین زیان در می گیرد ولی زود می گذرد. اگر سیل ویرانگر بود، زیان بسیار خواهد بود و جاری شدن سیل نسبت به محل وقوع نیز بی تاثیر نیست. اگر در محل کوچکی همچون دهی کوچک سیل آمد، زیان کمتر است و اگر در جایی وسیعتر سیل آمد، زیان بیشتر خواهد بود.

 28. اگر کسی دید که میان سیل گرفتار شده، به مشکل دچار می شود و اگر به سلامت از محل سیل بیرون آمد، از آن مشکل رهایی می یابد و اگر سیل او را با خود برد، خطر مرگ در کمین او است. اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است، حادثه بدی اتفاق می افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه زیادتر است.

 29. جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببیند سیل درجائی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه یا حاکم، منفعت رسد.

 30. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است:
  دشمنی بزرگ،
  پادشاهی ستمگر،
  لشگر غالب،
  فتنه و بلا.

 31. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سیل، دشمنی بزرگ یا «پادشاهی» ظالم و ستمگر می‌باشد.
  تعبیر خواب سیل در منطقۀ سردسیر، غم و اندوه می‌باشد، ولی در منطقۀ گرمسیر، تعبیرش منفعت و شادی است.

 32. اگر در خواب ببینی سیل وارد خانه یا کوچۀ تو شده است، تعبیرش گشایش و فرج امور می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ _ ما نیز درهای آسمان را به آبی رگبار و تند بگشودیم (قمر-11) .

 33. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سیل جائی را خراب کرده است، یـعـنـی پادشاه به مردم آنجا سود و منفعت می‌رساند.

 34. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.

 35. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی.

 36. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در حال مقابله باسیل هستی، یـعـنـی با دشمن درگیر می‌شوی. اگر ببینی از سیل بیرون آمده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز خواهی شد.

 37. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سیل عبارتند از: 1- دشمنی بزرگ 2- پادشاهی ستمگر 3- لشکر غالب و غلبه‌کننده4- فتنه و بلا و گرفتاری (دفع بلا و گرفتاری).

 38. سیل‌ در اثر باران‌ سنگین‌ و ذوب‌ شدن‌ برفها به‌وجود می‌آید. آب‌ به‌ هر شکلی‌، چه‌ به‌ صورت‌ باران‌یا برف‌، نشانه‌ احساسات‌ و عواطف‌ است‌. اگر درخواب‌ ببینید که‌ در میان‌ سیل‌ گیر افتاده‌اید، این‌خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ اشاره‌ای‌ ضمنی‌ به‌ این‌موضوع‌ باشد که‌ اخیرا بیننده‌ خواب‌ تحت‌ تأثیرعواطف‌ و احساسات‌ قوی‌ و قدرتمندی‌ قرار گرفته‌است‌ که‌ می‌توانند توان‌ کاه‌ و کوبنده‌ باشند. سیل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پاکسازی‌عاطفی‌ و احساسی‌ خیلی‌ شدید و یا حتی‌ خشونت‌بار باشد. ولی‌ نگران‌ نباشید، درست‌ به‌ همان‌ شکل‌که‌ در یک‌ سیل‌ حقیقی‌، آبها در یک‌ جا ساکن‌می‌شوند، عواطف‌ و احساسات‌ شما نیز در صورت‌مشاهده‌ چنین‌ خوابی‌ به‌ همان‌ صورت‌ در می‌آیند.آب‌ گاهی‌ نمایانگر جریان‌ زندگی‌ است‌ و در نتیجه‌چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند اشاره‌ای‌ به‌ آن‌ سری‌ ازاحساسات‌ شما داشته‌ باشد که‌ تحت‌ کنترلشان‌درآمده‌اید و شما را از توان‌ انداخته‌اند. هم‌ چنین‌،براساس‌ محتوای‌ این‌ خواب‌ و در نظر گرفتن‌ حال‌ وهوای‌ احساسی‌ خودتان‌ در آن‌، سیل‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ تمایلات‌ یا ویژگی‌های‌ جسمانی‌ باشد.

 39. سلام من تو خواب ديدم يك شهر ساحلي هستم انجا سيل امده بود ، و چند نفر مرده بودن مرده هارو داخل كفن گذاشته بودن كنار ساحل من هم از كنارشون رد ميشدم و بهشون نگاه ميكردمً، خيلي نگرانم لطفا جواب بدين ..

 40. سلام من تو خواب ديدم يك شهر ساحلي هستم اونجا سيل امده بود ، و چند نفر مرده بودن مرده هارو داخل كفن گذاشته بودن كنار ساحل من هم از كنارشون رد ميشدم و بهشون نگاه ميكردمً، خيلي نگرانم لطفا جواب بدين ..

 41. خواب دیدم سیل امد منو برد

 42. یکسال مدام خواب می دیدم رودی بزرگ مثل سیل جاری است بنظر بد نمی آمد اما بعد از یکسال چیزی شبیه سیل در زندگیم جاری شد..

 43. باران درویش

  سلام من خواب دیدم تو حیاط خونمون سیل اومده بود، بعد منم دم در حالمون رو باز کردم داشتم نگاه میکردم،نمیترسیدم اما نگران بودم از سکوی نرسیده به اتاق آب نیاد تو ،، لطف میکنیداگه تعبیرش رو بگید. ؟

 44. سلام من خواب دیدم رفتم شمال اونجا زنداییم دخترداییم هم بود بعد خیلی از مردم برای سفر اونجا بودن جمعیت زیادی بود که به صورت سراشیبی بود بعد یکدفعه دیدم اهالی اون منطقه که تعدادشون زیاد بود سراسیمه وناله کنان به سمت دریا میرفتن و میگفتن کسی تو دریا غرق شده بقیه مسافرها که کسانشون تو دریا بودن من جمله خودم هم سراسیمه و ناله کنان از سراشیبی پایین میومدیمبعد من دیدم سیل خروشانی حرکت کرده و دختری بی حرکت سیل اونو با خودش داشت میبرد دستم و دراز کردم نجاتش بدم ولی نتونستم سیل اونو با خودش بزد خودم هم داخل سیل افتادم ولی من در فاطله خیلی کم دیدم بالای سرم میله میله هست دستم و سریع به طرف بالا گوفتم و به کمک میله ها کلا از سیل بیرون اومدم خیلی راحت ممنون میشم تعبیر خوابم را بگید

 45. خواب دیدم در حال کمک کردن کسی در سیل خودم هم درسیل افتادم ولی سریع تونستم خودم و نجات بدم

 46. در خواب دیدم دختر سه ساله ام در رودخانه که سیل ششده بود در زادگاه خودم به اب افتاده و همان وقت مادرم که فوت شده او را نجات داده و بچه رنده است و من در ایوان منزل شاهد همه این ماجرا بودم

 47. در خواب دیرم دختر سه ساله ام درسیل رو خانه روستایمان افتاده و مادرم که فوت شده او رانجات داده و بچه زنده است لطفا پاسخ بدهید

 48. شبنم ...از تالش(گیلان)

  سلام من خواب دیدم دریک منطقه مثل کوه وایسادم که یهو سیل جاری شد..منم یهو متوجه پسرم شدم که توو جریان سیل هستش..باهزار تا بدبختی واسترس اونو بغل کردم ازونجا دور کردم وبا کمک مادرم باسختی زیاد به بالای تپه ای رفتیم ولی خیلی ترسو دلهره داشتیم ..

 49. سلام، خواب دیدم که آب گل آلودی در محلمون راه افتاده، و از دور صدای خاله ام را می شنوم که می گوید، ماشینت را داره با خودش می بره. با شنیدن این خبر برخلاف جهت آب و به سمت ماشین دویدم با خودم گفتم با این کار هم چکمه گلی خود را می شورم و هم ماشینم را نجات می دهم.لطفا” تعبیرش را بگویید. با تشکر.

 50. درخواب دیدم سیلی گل آلود آمده ،من از نردبانی بالا رفتم در جایی امن،ولی سیل همسرم را باخود برد و من نتوانستم کاری کنم

 51. سلام خواب دیدم در یک‌سرازیری هستم به بالا نگا میکنم یک سیل گلالودی داره میاد که من و فرامیکیره و من دیگه نمبتونم نفس بکشم و اشهد خودمو میخونم اما وقتی به پایین نیرسم از اب نجات پیدا میکنم بعد میبینم خاندام و بستکانم همه پایین وایسادن و داریم اروم میریم تا از سیل در امان بمونیم تعبیرش رو بی زحمت بهم بگید

 52. سلام صادقی هستم در خواب دیدم سیل دو کوچه ما هست در بالکن رو باز کردم سیل وارد خونه ما شد وهمه جا رو فرا گرفت و بعد لحظاتی از خانه بیرون شد فقط خرابی به جا گذاشت فردای اون روز تو خواب ما از ترس نمیخواستیم تو خونه زندگی کنیم مردی جوان برأی خونه ما امد به قیمّت خوب تعبیر خواب من چیست

 53. سلام صادقی هستم در خواب دیدم سیل دو کوچه ما هست در بالکن رو باز کردم سیل وارد خونه ما شد وهمه جا رو فرا گرفت و بعد لحظاتی از خانه بیرون شد فقط خرابی به جا گذاشت فردای اون روز تو خواب ما از ترس نمیخواستیم تو خونه زندگی کنیم مردی جوان برأی خونه ما امد به قیمّت خوب تعبیر خواب من چیست

 54. سلام وقت بخیر . من خواب دیدم تو خونه نشستم و طبق عادت همیشگی رفتم پشت پنجره تا بیرونو یه نگاهی بندازم که دیدم بارون شدیدی میاد و آب همه جارو گرفته و همینجوری سطح اب داره بالا میاد (خونه ما طبقه سومه) اب تا خونه ما بالا اومد تا وسط پنجره اب بالا اومد نزدیک شکستن پنجره ها بود که اب یواش یواش فرو کش کرد و نشست و فقط چوب و سنگ و آشغال هایی که با خودش اورده بود بجا موند لازم بذکره آب گل آلود بود . ممنون میشم جواب بدین چون چند وقته پشت سر هم خاب های همینجوری میبینم

 55. اگر در خواب ببینی که سیل تورا با خود برد و آب آن گل آلود بود تعبیرش چیست؟

 56. وای من همین الان از خواب بیدار شدم…خواب دبدم تو اخبار داره اعلام میکنه ک تا چند ساعت دیگ کل ایرانو سیل فرا میگیره.خیلی تو خواب میترسیدمو این ور اون ور میرفتم هراسان بودم.اما سیل معمولی نبود سیل نفت بود.خیلی سیاه بود میگفتن این نفته.خانوادمو بردم بالا پشت بوم تا چیزیمون نشه غرق نشدیم اما خیلی بد بود تو خواب خیلی اذیت شدم.وقتی بیدار شدم گریم گرفت.همین الانشم دارم میلرزم…اخه پشت سرشم خبر فوت یکی از نزدیکانمو بم دادن تو خواب خیلی بد بود…

 57. سلام خواب دیدم پشت پنجره ایستاده بودم و به سیل خروشان با رنگ سیاه نگاه می کردم داخل کوچه بود ولی کوچه ناشناس بود نمی ترسیدم ولی سیاهی آ ب خیلی واضح بود داخل خانه نیومد لطفا تعبیر خواب رابگویید

 58. سلام تعبیرخوابی که میخواستم اینجا نبود مادرم خواب دیده که ازسقف آب میچکه ولی به رنگ خون تقریبا خودش میگه خون…تعبیرش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.