تعبیر خواب کبوتر سفید زخمی

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداریتعبیر خواب کبوتر نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و تعبیر خواب کبوتربی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر اطلاعاتی دارید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب کبوتر دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد.تعبیر خواب کبوتر اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه تعبیر خواب کبوترسبب سخنی که در حق او بگوید. اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب کبوتراگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید.تعبیر خواب کبوتر اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را تعبیر خواب کبوترفرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر اطلاعاتی دارید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کبوتر بر پنج وجه است.

اول: زن.

تعبیر خواب کبوتردوم:کنیزک.

سوم: مال.

تعبیر خواب کبوتر چهارم: نامه که از غائب (غایبی) رسد.

پنجم: ریاست

تعبیر خواب کبوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.