تعبیر خواب مرده چیست و مرده در خواب دیدن چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مرده چیست و مرده در خواب دیدن چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن

تعبیر خواب مرده چیست و مرده در خواب دیدن چه معنایی دارد؟

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند.

تعبیر خواب مرده چیست و مرده در خواب دیدن چه معنایی دارد؟

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر ديد مرده او را در كنار گرفت،دليل تندرستي بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد مرده از اهل او با وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد، دليل است وصيتي كه كرده بود به جاي نياورده باشد. اگر بيند كه مرده خندان پيش او آمد، دليل كه كافر مرده بود. اگر ديد مرده در نماز بود، دليل كه آن مرده در دنيا استغفار بسيار كرده باشد.

حضرت دانيال گويد:
اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا، منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزي خوردني به وي داد، دليل كه روزي حلال يابد.

تعبیر خواب مرده چیست و مرده در خواب دیدن چه معنایی دارد؟

کامنت های تایید شده : یک عدد

  • سلام خواب دیدم با پدرم چند یال پیش مرده سر واگذاری به برادر کوچکم بحثم شد و من هر چه بحث کردم گلایه کردم که من چقدر برای این خانه زحمت کشیدم اما تاثیر نکرد و از او قهر کردم و گفتم که دیگه مرا هرگز نخواهی دید خواهش می کنم بگید چه تعبیری دارد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.