گلچین زیباترین شعر در مورد آذرخش

شعر در مورد آذرخش

شعر در مورد آذرخش,شعر درباره آذرخش,شعر برای آذرخش,شعر در باره آذرخش,شعر با آذرخش,شعر درمورد آذرخش,شعر با کلمه آذرخش,شعر با کلمه ی آذرخش,شعری در مورد آذرخش,شعری درباره آذرخش,شعر درباره ی آذرخش

شعر در مورد آذرخش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آذرخش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نور را پیمودیم دشت طلا را درنوشتیم

افسانه را چیدیم و پلاسیده فکندیم

کنار شن زار آفتابی سایه بار ما را نواخت

درنگی کردیم بر لب رود پهناور رمز رویاها را سر بریدیم

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر در مورد آذرخش

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

ابری رسید و ما دیده فرو بستیم

ظلمت شکافت زهره را دیدیم

و به ستیغ برآمدیم

آذرخشی فرود آمد و ما را در نیایش فرو دید

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر درباره آذرخش

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

لرزان گریستیم خندان گریستیم

رگباری فرو کوفت :

از در همدلی بودیم سیاهی رفت

سر به آبی آسمان سودیم

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر برای آذرخش

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

در خور آسمان ها شدیم

سایه را به دره رها کردیم

لبخند را به فراخنای تهی فشاندیم

سکوت ما به هم پیوست

وما ما شدیم

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر در باره آذرخش

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

تنهایی ما تا دشت طلا دامن کشید

آفتاب از چهره ما ترسید

دریافتیم و خنده زدیم

نهفتیم و سوختیم هر چه بهم تر تنهاتر

از ستیغ جداشدیم من به خاک آمدم و بنده شدم

تو بالا رفتی و خدا شدی

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر با آذرخش

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

ناگهان عشق

آفتابوار نقاب برافکند

و بام و در به صوت ِ تجلی درآکند

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر درمورد آذرخش

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعشعه ی آذرخشوار فروکاست

و انسان برخاست.

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر با کلمه آذرخش

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

چراغی به دستم،

چراغی در برابرم:

من به جنگ سیاهی می روم.

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر با کلمه ی آذرخش

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

گهواره های خستگی از کشاکش رفت و آمدها باز ایستاده اند،

و خورشیدی از اعماق

کهکشان های خاکستر شده را روشن می کند.

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعری در مورد آذرخش

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

فریادهای عاصی آذرخش

هنگامی که تگرگ

در بطن بی قرار ابر نطفه می بندد.

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعری درباره آذرخش

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

و درد خاموش وار تاک –

هنگامی که غوره خرد

در انتهای شاخسار طولانی پیچ پیچ جوانه می زند.

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر درباره ی آذرخش

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

فریاد من همه گریز از درد بود

چرا که من، در وحشت انگیز ترین شبها،

آفتاب را به دعائی نومیدوار طلب می کرده ام

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد آذرخش

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

تو از خورشید ها آمده ای،

از سپیده دم ها آمده ای

تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر درباره آذرخش

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

نگاه و اعتماد ترا به دعائی نومیدوار

طلب کرده بودم.

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر برای آذرخش

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

جریانی جدی در فاصله دو مرگ

در تهی میان دو تنهائی – [ نگاه و اعتماد تو، بدینگونه است!]

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در باره آذرخش

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شادی تو بی رحم است و بزرگوار،

نفست در دست های خالی من

ترانه و سبزی است

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر با آذرخش

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

من برمی خیزم!

چراغی در دست چراغی در دلم.

زنگار روحم را صیقل می زنم

آینه ئی برابر آینه ات می گذارم

تا از تو ابدیتی بسازم.

بیشتر بخوانید :

گلچین زیباترین شعر در مورد خورشید

گلچین زیباترین شعر در مورد طلوع خورشید

گلچین زیباترین شعر در مورد آفتاب

گلچین زیباترین شعر در مورد غروب

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر درمورد آذرخش

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

نگاه کنیم فقط

تا هوا منقلب شود فقط

در تندر و آذرخش اشک های ناچکیده مان

شهر وحشت زده ، فتح خواهد شد

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر با کلمه آذرخش

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

ببین قفس باران را

چگونه فرو می نهد

دستان آسمان افق تا افق سیمهای نازک نقره فرود آمده اند

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با کلمه ی آذرخش

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

بر این پاهای دراز شتابان پرنده ی آذرخش می آ’د

شیهه کشان و مرغابیان خیس زخمی

به نیزارهای ساکت می افتند

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعری در مورد آذرخش

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

بمان و ببین پرنده ی خورشید چگونه از این دام تواند گذشت

فروتر می دهد قفس باران را دست آسمان

بمان و ببین چه صید بی پر و پایی است

در این قفس نازک عقاب زمین

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعری درباره آذرخش

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

ترجیح می دهم که درختی باشم

در زیر تازیانه ی کولاک و آذرخش با پویه ی شکفتن و گفتن

تا رام صخره ای در ناز و در نوازش

باران خاموش ار برای شنفتن

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر درباره ی آذرخش

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

همه ی گل هایم

ثمره ی باغ های توست

و هر می که بنوشم من

از عطای تاکستان توست

و همه ی انگشتری هایم

از معادن طلای توست …

و همه ی آثار شعری‌ ام

امضای تو را پشت جلد دارد!

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد آذرخش

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

دوستت دارم

و هراسانم دقایقی بگذرند

که بر حریر دستانت دست نکشم

و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم

و در مهتاب شناور نشوم

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر درباره آذرخش

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

سخن ات شعر است

خاموشی ات شعر

و عشقت

آذرخشی میان رگ هایم

چونان سرنوشت.

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر برای آذرخش

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

به باز آمدنت چنان دلخوشم

که طفلی به صبح عید

پرستویی به ظهر بهار

 و من به دیدن تو.

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر در باره آذرخش

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

چنان در آینه‌ات مشغولم

که جهان از کنارم می‌گذرد

بی آن که سر برگردانم.

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر با آذرخش

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

به قمریان عاشق حسد می‌ورزم

که دانه بر می‌چینند

و به ستاره و باران 

که بر نیمرخ مهتابی‌ات بوسه می‌زنند

و به گلی که با اشاره‌ی تو می‌شکفد.

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر درمورد آذرخش

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

بیا

با اندامی از آتش بیا

و جلوه‌ای از آذرخش.

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر با کلمه آذرخش

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

من کجا باز بینمت ای ستاره‌ی روشن

که بی تو تا شبگیر پیر می‌شوم.

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با کلمه ی آذرخش

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

چندان که بازآیی

ستاره‌ها همه عاشق می‌شوند.

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعری در مورد آذرخش

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

تو تنها رنگ موهایی خرمایی و تو تنها رنگ چشمانی قهوەای

و تو تنها رنگ برنزەی اندامی آتشین نیستی

گر سرت کتاب نبود و فوران فوارەهای روشنایی در آن نبود

رنگ موهایت از خیالم پر می کشید

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعری درباره آذرخش

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

گر نگاهت، رنگ بلندپروازی نبود

و خیره به راز باد و قلب باران و آذرخش نبود،

رنگ چشمانت از نگاهم پر می کشید

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر درباره ی آذرخش

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

گر روحت نیز، به جادوی موسیقی آمیخته نبود،

هر روز گوش به نداهای آبی و هر شب گوش به نسیم های سفید

و هر بار گوش به نت های بالدار نمی داد

و رنگ اندامت دیرزمانی از دستان و از احساسم پر می کشید.

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر در مورد آذرخش

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

لمست کردم بر تو دست کشیدم و در قلمرو تو زیستم

چون آذرخشی بر یکی شعله که آتش قلمرو توست ای فرمانروای من!

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر درباره آذرخش

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

بگذار تو را میان خویشتن و خویش بگویم …

میان مژگانم و چشم بگذار اگر تو را به روشنای ماه اعتمادی نیست

تو را به رمز بگویم

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر برای آذرخش

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

بگذار تو را به آذرخش بگویم یا با گل نم باران …

بگذار نشانی چشمانت را به دریا پیشکش کنم

اگر دعوتم را به مسافرت می پذیری …

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر در باره آذرخش

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

در میان مردهای جهان مردی را می‌شناسم

شبیه خدایان یونان آذرخش از چشمان او می‌درخشد

و باران‌ها از دهان او فرومی‌ریزند

مردی را می‌شناسم که وقتی در اعماق جنگل آواز سرمی‌دهد

درختان به دنبالش راه می‌افتند

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با آذرخش

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

دیشــب، ای بهتــر ز گل در عالم خوابم شکفتی

شـــاخ نیلوفر شدی در چشـــم پر آبـــم شکفتی

ای گل وصل از تو عطــــرآگین نشد آغـوش گرمم

گــر چــه بشکفتی ولی در عالم خوابم شکفتی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر درمورد آذرخش

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

بر لبش ، ای بوسه شیرین تر از جان غنچه کردی

گل شدی ، بر سینــه هم رنگ سیمابم شکفتی

شــام ابــــرآلود طبعـــم را دمی چـــون روز کردی

آذرخشی بــــودی و در جــــان بی تابم شکفتی

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر با کلمه آذرخش

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

یک رگــــم خــــــالی نماند از گــــردش تند گلابت

ای گل مستی کـــه در جــــام می نابم شکفتی

بستـــر خویش از حریـــری نرم چون مهتاب کردم

تا تو چون گل های شب در باغ مهتابم شکفتی

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر با کلمه ی آذرخش

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

خوابگاهم شد بهشتی ، بستـــــرم شد نوبهاری

تا تو ، ای بهتـــــر ز گل در عــــالم خوابم شکفتی

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعری در مورد آذرخش

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

در کلیدهای سیاه و سپید پیانویم

اکنون ترا می نوازم هرچه می نوازم

تو کثرت می یابی در اتاق

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعری درباره آذرخش

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

تو هرچه بیشتر می گردی

من نیست می شوم

ترا می زایم در شب

نامت را می گذارم خیره به ماه

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر درباره ی آذرخش

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

هرچیزی تو می شود و هر جایی

تو من می میرم صدایت را می شنوم

در رویاهایم پرتو روشناییت چشمهایم را می آزارد

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر در مورد آذرخش

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

باد به من بر می خورد همانند تو

من می زایم هر آنچه را که می خواهم بشنوم

هرگز به زبان نمی آوری

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر درباره آذرخش

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

به من بر نمی خوری

همانند تو آذرخشی می جهد درست در قلبم

فرود می آید صاعقه اش

من می روم

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر برای آذرخش

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

به نام تو امروز آواز دادم سحر را

به نام تو خواندم درخت و پل و باد و نیلوفر صبحدم را

تو را باغ نامیدم و صبح در کوچه بالید تو را

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر در باره آذرخش

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

در نفس های خود آشیان دادم ای آذرخش مقدس

میان دل خویش و دریا برای تو جایی دگر بایدم ساخت

در ایجاز باران و جایی که نشنفته باشد

صدای قدم ها و هیهای غم را

بیشتر بخوانید

گلچین زیباترین شعر در مورد نور

گلچین زیباترین شعر در مورد ماه

گلچین زیباترین شعر در مورد ستاره

گلچین زیباترین شعر در مورد مهتاب

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر با آذرخش

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

زن عاشق چیزی نگفت در این ریزشِ وحشیانه ،

ژرف اندیشید در حالی که انگشتانِ شفّافِ آب ، جاسوسانه با ریزش گرمش ، پنجره را می‌سایید

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر درمورد آذرخش

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

زن عاشق ، بی‌هیچ صدایی با خود گفت

باران ببارد یا نبارد خورشید از پس ابر‌ها بتابد یا نتابد

رنگین کمان بر آید یا تاریکی بر همه جا فرو بارد

تند بغّرد یا تازیانه‌های آذرخش همه جا را بپوشاند

چه فرقی می‌کند ؟

تا آن‌گاه که معشوقم خواهد آمد تا با هم شب زنده داری کنیم هوا زیباست ،

هر طور که باشد

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر با کلمه آذرخش

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

آیا چشمان‌ تو در این‌ پهنه‌ی‌ بنفش‌ روشن‌

که‌ حشرات‌ ، عشق‌های‌ خشن‌ خود را تباه‌ می‌کنند ،

در خود آذرخش‌هایی‌ نهان‌ می‌دارد ؟

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر با کلمه ی آذرخش

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

من‌ در تور رگباری‌ از شهاب‌ها گرفتار آمده‌ام‌

همچون‌ دریانوردی‌ که‌ در ماه‌ تمام‌ اوت‌ ، در دریا می‌میرد

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعری در مورد آذرخش

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

چنین‌ رخ‌ داد که‌ در شامگاهی‌ زیبا ،

جهان‌ در هم‌ شکست‌

بر فراز صخره‌هایی‌ که‌ ویرانگران‌ کشتی‌ها به‌ آتش‌ کشیده‌ بودند

و من‌ خود به‌ چشم‌ خویش‌ دیدم‌

که‌ بر فراز دریا می‌درخشید چشمان‌ السا ، چشمان‌ السا ، چشمان‌ السا

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعری درباره آذرخش

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

آذرخشم گهی نشانه گرفت

که تگرگم به تازیانه گرفت

بر سرم آشیانه بست کلاغ

آسمان تیره گشت چون پر زاغ

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر درباره ی آذرخش

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

مرغ شب خوان که با دلم می خواند

رفت و این آشیانه خالی ماند

آهوان گم شدند در شب دشت

آه از آن رفتگان بی برگشت

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر در مورد آذرخش

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

نرم و نازک از آن نفس که گیاه

سر بر آرد ز خاک سرد و سیاه

چشم سبزش به سوی خورشیدست

پیش از آتش به خواب می دیدست

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعر برای آذرخش

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

دم آهی که در دلش خفته ست

یال خورشید را بر آشفته ست

دل خورشید نیز مایل اوست

زان که این دانه پاره ی دل اوست

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر درباره آذرخش

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

دانه از آن زمان که در خاک است

با دلش آفتاب ادراک است

سرگذشت درخت می داند

رقم سرنوشته می خواند

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعر در باره آذرخش

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

گرچه با رقص و ناز در چمن است

سرنوشت درخت سوختن است

آن درخت کهن منم که زمان

بر سرم راند بس بهار و خزان

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر با آذرخش

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

دست و دامن تهی و پا در بند

سر کشیدم به آسمان بلند

شبم از بی ستارگی ، شب گور

در دلم گرمی ستاره ی دور

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر درمورد آذرخش

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

گر نه گل دادم و بر آوردم

بر سری چند سایه گستردم

دست هیزم شکن فرود آمد

در دل هیمه بوی دود آمد

کنده ی پر آتش اندیشم

آرزومند آتش خویشم

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر با کلمه آذرخش

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

باز شوق یوسفم دامن گرفت

پیر ما را بوی پیراهن گرفت

ای دریغا نازک آرای تنش

بوی خون می آید از پیراهنش

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر با کلمه ی آذرخش

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

ای برادرها خبر چون می برید ؟

این سفرآن گرگ ، یوسف را درید

یوسف من پس چه شد پیراهنت ؟

برچه خاکی ریخت خون روشنت ؟

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعری در مورد آذرخش

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

بر زمین سرد ، خون گرم تو

ریخت آن گرگ و نبودش شرم تو

تا نپنداری ز یادت غافلم

گریه می جوشد شب و روز از دلم

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعری درباره آذرخش

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

داغ ماتم هاست بر جانم بسی

در دلم پیوسته می گرید کسی

ای دریغا ، پاره دل ، جفت جان

بی جوانان ، مانده جاویدان جهان ؟

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر درباره ی آذرخش

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

در بهار عُمر ای سرو جوان

ریختی چون برگریز ارغوان

ارغوانم ، ارغوانم ، لاله ام

در غمت خون میچکد از ناله ام

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر در مورد آذرخش

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

آن شقایق ، رسته در دامان دشت

گوش کن تا با تو گوید سرگذشت

نغمه ناخوانده را دادم به رود

تا بخوانم با جوانان این سرود

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر درباره آذرخش

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

چشمه ای در کوه می جوشد ، منم

کز درون سنگ بیرون میزنم

از نگاه آب تابیدم به گل

وز رخ خود رنگ بخشیدم به گل

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعر برای آذرخش

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

پر زدم از گل به خونآب شفق

ناله گشتم در گلوی مرغ حق

پر شدم از خون بلبل لب به لب

رفتم از جام شفق در کام شب

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر در باره آذرخش

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

آذرخش از سینه من روشن است

تندر توفنده فریاد من است

هرکجا مشتی گره شد ، مشت من

زخمی هر تازیانه ، پشت من

هرکجا فریاد آزادی ، منم

من در این فریادها ، دم میزنم

شعر در مورد آذرخش

بیشتر بخوانید :

گنجینه بهترین و زیباترین شعر در مورد آسمان آبی و ابری و زیبا

گلچین زیباترین شعر در مورد ابر

گلچین زیباترین شعر در مورد تاریکی شب

گلچین زیباترین شعر در مورد کوه

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.