تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب طلا چقدر می دانید

تعبیر خواب طلاجسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کند که اگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر ببيند طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد تعبیر خواب طلابه او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي سکه طلا به خواب ببيندتعبیر خواب طلا که به او مي دهند به رياست مي رسد و چنانچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد

درباره تعبیر خواب طلا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن ‫, تعبیر خواب طلا , ‫تعبیر خواب طلا خریدن , طلا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا چقدر می دانید

تعبیر خواب طلایدن خواب و رویایی که مربوط به طلا و جواهرات و یا گرفتن انگشتر طلا از کسی در رویا و همینطور دیدن انگشتر طلای سفید و یا زرد در خواب چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد.تعبیر خواب طلا اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد.

درباره تعبیر خواب طلا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن ‫, تعبیر خواب طلا , ‫تعبیر خواب طلا خریدن , طلا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا چقدر می دانید

تعبیر خواب طلايوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن حلقه انگشتري فرزند بود

تعبیر خواب طلاديدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضي گويند عزت وجاه بود

ديدن انگشتري نقره يا فيروزه مهرباني از خلق

درباره تعبیر خواب طلا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن ‫, تعبیر خواب طلا , ‫تعبیر خواب طلا خریدن , طلا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب طلا طلا در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که طلا ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، تعبیر خواب طلایا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد

تعبیر خواب طلا

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.