تعبیر خواب دندان درآوردن

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید

تعبیر خواب دندان درآوردن پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و تعبیر خواب دندان مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد.

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب دندان لق , ‫تعبیر خواب دندان , ‫تعبیر خواب دندان شکسته , تعبیر خواب دندان درآوردن

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد:  تعبیر خواب دنداندندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و  تعبیر خواب دنداندندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنبِ دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، تعبیر خواب دنداندليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشانِ دور باشد

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب دندان لق , ‫تعبیر خواب دندان , ‫تعبیر خواب دندان شکسته , تعبیر خواب دندان درآوردن

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید

 تعبیر خواب دندان اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید،  تعبیر خواب دنداندلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، تعبیر خواب دندان دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب دندان لق , ‫تعبیر خواب دندان , ‫تعبیر خواب دندان شکسته , تعبیر خواب دندان درآوردن

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید

 تعبیر خواب دندان دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. تعبیر خواب دنداناگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند

تعبیر خواب دندان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.