تعبیر خواب آويشن

تعبیر خواب آويشن | تعبیرخواب آويشن | tabire khab

تعبیر خواب آویشن,تعبير خواب خوردن آويشن,تعبیر خواب دیدن آویشن,تعبير خواب چیدن آويشن,آویشن در خواب دیدن,تعبیر آویشن در خواب

تعبیر خواب آویشن , تعبير خواب خوردن آويشن , تعبیر خواب دیدن آویشن

خواب آويشن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آويشن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آويشن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آويشن را مطالعه نمایید و متوجه شوید آويشن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آويشن از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب آويشن ، بزودي پولدار خواهيد شد .

تعبیر خواب شما با آويشن براي غذا سس درست مي كنيد ، خوشبختي در عشق است

تعبیر خواب آويشن مي خريد ، امكانات ماليتان زياد مي شود.

تعبیر خواب آويشن | آويشن در خواب دیدن | تعبیر خواب

تعبیر خواب آويشن
5 (100%) 1 vote[s]

کامنت های تایید شده : 19 عدد

 • خواب آویشن: بزودی پولدار خواهید شد.

 • شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید: خوشبختی در عشق

 • آویشن می خرید: امکانات مالیتان زیاد می شود.

 • محمدبن سیرین گوید: دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزیفراخ

 • اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود.

 • اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل که نعمت بر ویزیاده شود

 • اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد، دلیل که از سفر مال حاصل نماید.

 • اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید.

 • اگر بیند گیاه میخورد، دلیل که بیمار شود

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گیاه درخواب ، بر پنج وجه است. اول: دین. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: ولایت. پنجم: نیکوئیحال.

 • دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است که در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید .

 • دیدن گیاهان سمیدر خواب ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید

 • دیدن گیاهان دارویی در خواب ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگیو کار خود راضی خواهید بود

 • آویشن یکی از شناخته شده ترین گیاهان دارویی از تیره نعنا است. آویشن درختچه ای کوتاه و پرشاخه است که برگهای نازک دارد. تفسیر آن از دیدگاه معبران بیشتر تاکید بر پولدار شدن بیننده خواب است.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر در مقداری آویشن مشاهده کردید بزودی و در آینده ای نزدیک پول زیادی نصیب شما خواهد شد.

 • اضافه کردن آویشن به غذا باعث خوش عطری آن خواهد شد. در کتاب سرزمین رویاها آمده است اگر با آویشن برای غذای مورد نظر خود سس تهیه می کنید بیانگر خوشبختی شما در عشق است.

 • دیدن خرید آویشن در خواب بدین معنی است که تمکن مال شما افزایش خواهد یافت و پولدار می شوید.

 • آنلی بیتون می گوید : دیدن نعنا و آویشن در خواب، نشانه یافتن سرگرمی ها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب آويشن : بزودي پولدار خواهيد شد . شما با آويشن براي غذا سس درست مي كنيد : خوشبختي در عشق آويشن مي خريد : امكانات ماليتان زياد مي شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.