تعبیر خواب خروس سفیدآیا درباره تعبیر خواب اطلاعاتی دارید

آیا درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خروس اگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت تعبیر خواب خروس و دانست كه ملك اوست، دليل كه مردي عجمي را كه بنده او بودتعبیر خواب خروس ، قهر كند. اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد.

آیا درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

آیا درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروس خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و تعبیر خواب خروس شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواندتعبیر خواب خروس و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید تعبیر خواب خروس خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

آیا درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

آیا درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

اگر بيندتعبیر خواب خروس خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد.
اگر بيند با خروس جنگ مي كرد،تعبیر خواب خروس دليل كه با مردي عجمي او را صحبت افتد.
اگر بيند از آن خروس وي را گزندي آمد،تعبیر خواب خروس دليل كه آن مرد وي را گزندي رساند.
اگر بيندتعبیر خواب خروس خروس بچه بيافت، يابه وي داند، دليل كه او را پسري يا غلامي حاصل شود از كنيزان.

آیا درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

آیا درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ شنيدن بانگ خروس درتعبیر خواب خروس خواب به هنگام سپيده دم ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهيد كردتعبیر خواب خروس و صاحب خانه اي مجلل خواهيد شد .
2ـ شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، تعبیر خواب خروس علامت آن است كه علتي براي گريستن و نوميدي شما وجود خواهد داشت .

تعبیر خواب خروس

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.