تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان رفتن , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب دیدن بیمارستان

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

لوک اويتنهاو مي گويد :

بيمارستان تعبیر خواب بیمارستان : شما دوستان خود را نيازمند خواهيد يافت

دردرون بيمارستان بودن : خبرهاي غمگين

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

مريضخانه : غصه

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد تعبیر خواب بیمارستان در بيمارستان بستري هستيد ، نشانة آن است كه بايد با دقت و هوشياري از بيماري مسري تعبیر خواب بیمارستان فرار كنيد . اما اگر خواب ببينيد به بيمارستان مي رويد به قصد ملاقات مريضي بستري ، نشانة آن است كه از حال يكي از نزديكان خبرهاي بدي خواهيد شنيد .

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

اچ ميلر مى‏گويد:

مشاهده‏ى بيمارستان در خواب، نشانه‏ى آن است كه به ديدن مريض مى‏رويد تعبیر خواب بیمارستان. اگر در خواب ببينيد كه از بيمارستان مرخص مى‏شويد، بيانگر آن است كه قصد داريد در انجام كارهايتان به خود متكى باشيد. اگر در خواب ببينيد به عنوان يك پرستار در بيمارستانى كار مى‏كنيد، به اين معنى است كه از يكى از اطرافيانتان تعبیر خواب بیمارستان ناراحت و غمگين مى‏شويد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان رفتن , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب دیدن بیمارستان

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي  تعبیر خواب بیمارستاندر خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، تعبیر خواب بیمارستان دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قبل سلطان يا از قبل عيال بدو رسد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

جابر مغربي گويد:
بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر تعبیر خواب بیمارستان كسي بيند كه بيمار است و از علت بيماري مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است.
اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان رفتن , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب دیدن بیمارستان

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند تعبیر خواب بیمارستان بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

اگر ببيند  تعبیر خواب بیمارستانبيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است تعبیر خواب بیمارستان و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب بیمارستان از کتاب سرزمين روياها:
خواب بيمارستان : در فلاكت مي افتيد .
شما در بيمارستان هستيد تعبیر خواب بیمارستان : جاي اميد برايتان باقي است كه زندگيتان روبراه شود

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

.يك بيمارستان كه بوسيله افراد مذهبي اداره ميشود:
اميدتان را به خدا بسپاريد .
در يك بيمارستان رواني هستيد : افكار و اعمالتان تعبیر خواب بیمارستان را بيشتر كنترل كنيد

تعبیر خواب بیمارستان

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.