تعبیر خواب دریا حضرت یوسف

درباره تعبیرخواب دریا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیرخواب دریا اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود.تعبیرخواب دریا اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، تعبیرخواب دریا دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند.

درباره تعبیرخواب دریا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دریا حضرت یوسف , تعبیر خواب دریا , تعبیر خواب موج دریا , دربا در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب دریا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیرخواب دریا در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. تعبیرخواب دریا اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، تعبیرخواب دریا دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد

درباره تعبیرخواب دریا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دریا حضرت یوسف , تعبیر خواب دریا , تعبیر خواب موج دریا , دربا در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب دریا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیرخواب دریا اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و تعبیرخواب دریا اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی وتعبیرخواب دریا مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

درباره تعبیرخواب دریا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دریا حضرت یوسف , تعبیر خواب دریا , تعبیر خواب موج دریا , دربا در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب دریا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیرخواب دریا دریای یخ زده یا جوش : در زندگی نمی توانید احساساتتان را بروز دهید و در بعضی از مواقع احساس ضعف می کنید تعبیرخواب دریا قوی باشید و تعبیرخواب دریا بدانید که خواستن توانستن است اگر درست فکر کنید و اصولی عمل کنید .

تعبیرخواب دریا

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.